11:13 EST Thứ bảy, 19/01/2019

Menu

CƯỜI 24H :))

ĐĂNG NHẬP

Quảng cáo trái

VNPT Đồng Nai
Đại Học Lạc Hồng

Trang nhất » DANH MỤC » CHI BỘ

Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ năm 2018

Chủ nhật - 26/08/2018 22:51
Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ năm 2018

Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ năm 2018

  ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ BIÊN HÒA           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI ỦY TRƯỜNG THPT TRẤN BIÊN
                              *                                  Biên Hòa, ngày 26 tháng 01 năm 2018
                 Số: 10 - KH/CB                                                
 
KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện quy chế dân chủ năm 2018.
 
  Căn cứ Chỉ thị 30-CT/TW ngày 18/2/1998 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở;
       Căn cứ Quyết định 04/2000/QĐ-BGD-ĐT ngày 01/03/2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện dân chủ hóa các hoạt động giáo dục trong trường học;
       Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị công lập;
       Trường THPT Trấn Biên xây dựng kế hoạch triển khai việc thực hiện quy chế dân chủ năm 2018 như sau:
I - MỤC TIÊU
          - Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tạo sự chuyển biến trong hành động của Chi bộ, Ban Giám hiệu, các đoàn thể, tổ, bộ phận và của mỗi cán bộ giáo viên trong trường thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ trong nhà trường.
          - Thực hiện nghiêm túc những điều Dân biết - Dân bàn - Dân làm - Dân kiểm tra, nhằm đảm bảo và phát huy tối đa quyền làm chủ của cán bộ, giáo viên, nhân viên; gắn bó chặt chẽ giữa quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi cá nhân, quyền lợi của cá nhân với quyền lợi của tập thể nhà  trường.
          - Gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ với thực hiện nhiệm vụ năm học. Nâng cao chất lượng xây dựng Đảng, vai trò lãnh đạo của Chi bộ, hiệu lực quản lý của Ban Giám hiệu và chất lượng hoạt động của các đoàn thể.
II - NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Tăng cường sự lãnh đạo của Chi bộ đối với việc thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường.
- Xác định rõ trách nhiệm: Chi bộ lãnh đạo, Ban Giám hiệu quản lý điều hành, các đoàn thể làm công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cán bộ giáo viên phát huy vai trò làm chủ trong mọi hoạt động của trường.
- Nâng cao vai trò trách nhiệm của Đảng viên trong các tổ, bộ phận công tác trong nhà trường.
2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm đưa việc thực hiện Quy chế dân chủ thành trách nhiệm của mỗi cán bộ giáo viên. Mỗi cán bộ giáo viên thực hiện có hiệu quả quyền làm chủ của mình, hoàn thành với kết quả cao nhiệm vụ công tác, tạo chuyển biến tích cực trong các hoạt động của trường. Phối hợp các hình thức, phương pháp, phương tiện trong công tác tuyên truyền.
3. Trong quá trình triển khai thực hiện Quy chế dân chủ, tiếp tục điều chỉnh, bổ sung, thay thế những nội dung cho phù hợp với tình hình thực tế nhà trường. Đồng thời xây dựng thêm các quy chế, quy định, quy ước cụ thể về các mặt hoạt động.
4. Thực hiện đầy đủ các nội dung Dân biết - Dân bàn - Dân làm - Dân kiểm tra đã xác định trong quy chế của nhà trường đúng theo quy định của Nhà nước.
III – GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1 - Các quy chế cần tập trung thực hiện trong năm 2018
          Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường; Quy chế dân chủ trong công tác tuyển dụng, đào tạo, đề bạt, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật và  nhận xét đánh giá cán bộ công chức hàng năm; Quy chế dân chủ về tài chính và sử dụng, bảo vệ tài sản công; Quy chế hoạt động của Ban thanh tra nhân dân; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy ước về xây dựng nếp sống văn minh sư phạm và môi trường văn hoá trong nhà trường; Quy định về đánh giá thi đua, khen thưởng, kỉ luật.
2 - Về hoạt động của Ban chỉ đạo và các đoàn thể.
          - Xây dựng kế hoạch công tác, chương trình làm việc theo từng quý để chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả
          - Mỗi thành viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Thường xuyên thông tin báo cáo với trưởng ban để bổ khuyết kịp thời, triển khai đồng bộ Quy chế dân chủtrong tất cả các mặt hoạt động.
          - Rà soát lại việc thực hiện các Quy chế, quy định, quy ước của nhà trường, điểm nào thực hiện còn yếu hoặc chưa thực hiện được thì tăng cường chỉ đạo để thực hiện cho được. Đồng thời thu thập ý kiến của CBGV về những điểm cần sửa đổi, bổ sung để Ban chỉ đạo  nghiên cứu, sửa đổi bổ sung cho phù hợp.
          - Thường xuyên kiểm tra thu thập thông tin chính xác và xử lý đúng.
          - Giao ban Ban chỉ đạo 1 lần/tháng để tổng hợp tình hình; triển khai và bàn biện pháp triển khai kế hoạch.
3 - Nâng cao vai trò làm chủ của cán bộ giáo viên trong mọi hoạt động của  nhà trường:
          - Các nội dung "Dân biết" được chuyển tải đầy đủ tới 100% cán bộ giáo viên qua đợt học tập chính trị đầu năm, các cuộc họp triển khai công tác tháng của Hội đồng giáo dục, qua màng lưới giáo vụ và các đoàn thể.
          Các thành viên tổ công tác là tổ trưởng chuyên môn có vai trò hướng dẫn, tuyên truyền để CBGV hiểu đúng các quy định, chủ trương, biện pháp của nhà trường về các mặt hoạt động.
           - Những nội dung "Dân bàn" được triển khai để 100% cán bộ giáo viên được bàn bạc và phát biểu ý kiến của mình. Cán bộ giáo viên góp ý kiến có thể qua tổ chuyên môn, đoàn thể, hoặc trực tiếp với Ban chỉ đạo.
           Tất cả các ý kiến đều được ghi nhận, xem xét trong quá trình xử lý thông tin và ra quyết định của nhà trường.
             Mỗi cán bộ giáo viên tự giác học tập nâng cao hiểu biết để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và đóng góp ý kiến xây dựng nhà trường với tinh thần trách nhiệm và chất lượng cao.
          - Thực hiện tốt các nội dung "Dân kiểm tra" :
            + Các thành viên Ban chỉ đạo và tổ công tác luôn lắng nghe ý kiến CBGV,  NV kịp thời phản ánh cho Ban Giám hiệu; Ban chỉ đạo để tạo điều kiện cho CBGV thực hiện "kiểm tra" theo đúng quy định của Nhà nước.
            + Ban Giám hiệu, các tổ chuyên môn tăng cường kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ trong các mặt hoạt động chuyên môn, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi giáo viên. Theo dõi, đánh giá, bình xét thi đua chính xác, công bằng.
4 - Tăng cường hoạt động của Ban thanh tra nhân dân:
          - Làm tốt công tác thanh tra thường kỳ về các mặt hoạt động.
          - Khi có các yêu cầu chính đáng, đúng luật định của CBGV, Ban Thanh tra nhân dân tiến hành thanh tra đột xuất, kết luận rõ ràng và công khai kết quả thanh tra đúng quy định của Nhà nước.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường năm 2018 tới toàn thể CB, GV, NV.
- Tuyên truyền, phổ biến về ý nghĩa, mục đích, yêu cầu và các nội dung quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP;
- Củng cố kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện dân chủ; chỉ đạo duy trì các hoạt động của Ban thanh tra nhân dân trong nhà trường.
- Cán bộ, giáo viên, nhân viên, các tổ chức chính trị trong nhà trường nghiêm túc thực hiện kế hoạch này.
- Phối hợp với ban chấp hành công đoàn đôn đốc, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP
       Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở đề nghị các bộ  phận liên quan nghiêm túc thực hiện kế hoạch trên.
 
          Nơi nhận:                                                TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

  • BGH                                                                       BÍ THƯ
  • Công đoàn, Đoàn TNCS
  • Lưu VT./.                                                                       
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Việt Hùng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn