04:24 EST Thứ ba, 19/02/2019

Menu

CƯỜI 24H :))

ĐĂNG NHẬP

Quảng cáo trái

VNPT Đồng Nai
Đại Học Lạc Hồng

Trang nhất » DANH MỤC » NHÀ TRƯỜNG

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP VÀ GIÁO VIÊN HK I - NH 2018-2019

Thứ tư - 08/08/2018 00:34
THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP HK I - NH 2018-2019
KHỐI 10
Ngày Tiết 10A01 10A02 10A03 10A04 10A05 10A06 10A07 10A08 10A09 10A10 10A11 10A12 10A13 10A14 10A15
Thứ 2 1 CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO
2 AV.Hòa Đ.Tấn T.Hải V.Liễu AV.Nhung T.Tòng Ly.Linh Đ.Chi T.Long H.Hưng Si.Dưỡng Su.Tuyền Đ.Long AV.Thảo Su.Trang
3 T.Hương AV.Hòa V.Liễu Đ.Tấn Su.Tuyền Si.Thảo AV.Tú Su.Trang T.Long Si.Dưỡng Đ.Nhung H.Âu V.Đoan KT.Nguyên V.NgHà
4 V.Liễu AV.Hòa H.Hồng T.Trung Si.Thảo Đ.Long KT.Nguyên T.Phượng Đ.Chi Su.Quỳnh T.Anh V.Đoan AV.Sang T.Sinh V.NgHà
5 V.Liễu Si.Thảo AV.Phương T.Trung T.ĐCảnh V.Mai Đ.Chi T.Phượng H.Hưng KT.Nguyên T.Anh V.Đoan AV.Sang V.NgHà T.Sinh
Thứ 3 1 H.Hà T.Hương TD.Hiền H.Hồng Ly.LPhương Ly.Thủy V.Nhung TD.Quý TIN.Bảy QP.Tước CD.Sâm T.Sinh Ly.Vân TIN.Danh Ly.Huyền
2 H.Hà T.Hương TD.Hiền H.Hồng Ly.LPhương Ly.Thủy V.Nhung TD.Quý QP.Tước Đ.Nhung TIN.Bảy T.Sinh Ly.Vân Đ.Chi Ly.Huyền
3 T.Hương TD.Hiền Đ.Tấn AV.Phương TD.Bình QP.Tước H.Tuấn AV.Ngọc TD.Quý CD.Sâm V.Nhung V.Đoan T.Sinh Đ.Chi TIN.Danh
4 QP.Tước TD.Hiền AV.Phương TIN.Hiền TD.Bình H.Châu T.Phượng TIN.Bảy TD.Quý T.Long V.Nhung CD.Sâm AV.Sang T.Sinh H.Tuấn
5 Ly.Thủy Ly.Thoa AV.Phương Đ.Tấn QP.Tước H.Châu T.Phượng V.Nhung CD.Sâm T.Long Ly.Linh TIN.Danh AV.Sang H.Tuấn T.Sinh
Thứ 4 1 TD.Hiền AV.Hòa V.Liễu Ly.LPhương V.Mai AV.Tú TD.Bình AV.Ngọc Ly.ViThủy V.Nhung KT.Nguyên H.Âu TD.Hòa T.Sinh Si.Hà
2 TD.Hiền AV.Hòa V.Liễu Ly.LPhương CD.Sâm AV.Tú TD.Bình AV.Ngọc Ly.ViThủy AV.QTrang Đ.Nhung H.Âu TD.Hòa T.Sinh CD.Khuê
3 TIN.Hiền Ly.Thoa T.Hải H.Hồng Ly.LPhương H.Châu CD.Sâm V.Nhung KT.Nguyên TD.Quý AV.QTrang T.Sinh H.Tuấn AV.Thảo V.NgHà
4 Ly.Thủy Ly.Thoa H.Hồng AV.Phương H.Châu CD.Sâm AV.Tú V.Nhung AV.Ngọc TD.Quý AV.QTrang Đ.Nhung T.Sinh H.Tuấn KT.Nguyên
5 AV.Hòa QP.Tước H.Hồng AV.Phương AV.Nhung KT.Nguyên AV.Tú H.Âu AV.Ngọc Đ.Nhung V.Nhung Ly.Vân T.Sinh H.Tuấn AV.Thảo
Thứ 5 1 Si.Thảo T.Hương TIN.Hiền T.Trung AV.Nhung TD.Bình TIN.Thành QP.Tước AV.Ngọc TIN.Bảy TD.Quý TIN.Danh H.Tuấn AV.Thảo T.Sinh
2 H.Hà T.Hương TIN.Hiền T.Trung AV.Nhung TD.Bình TIN.Thành H.Âu AV.Ngọc Ly.Thoa TD.Quý KT.Nguyên H.Tuấn AV.Thảo T.Sinh
3 T.Hương H.Hà Ly.Thoa TD.Hiền T.ĐCảnh T.Tòng AV.Tú Ly.ViThủy TIN.Bảy V.Nhung QP.Tước TD.Hòa Si.Hà CD.Khuê H.Tuấn
4 TIN.Hiền KT.Nguyên CD.Sâm TD.Hiền TIN.Thành AV.Tú QP.Tước TIN.Bảy Ly.ViThủy V.Nhung Ly.Linh TD.Hòa T.Sinh TIN.Danh H.Tuấn
5 Su.Tuyền TIN.Hiền QP.Tước AV.Phương TIN.Thành AV.Tú Ly.Linh KT.Nguyên V.Nhung AV.QTrang H.Tuấn T.Sinh CD.Khuê Si.Hà TIN.Danh
Thứ 6 1 KT.Nguyên H.Hà Ly.Thoa CD.Sâm Đ.Tấn TIN.Thành T.Phượng Ly.ViThủy H.Hưng AV.QTrang T.Anh Ly.Vân QP.Hợi Ly.Huyền TD.Hòa
2 CD.Sâm H.Hà Ly.Thoa TIN.Hiền Đ.Tấn TIN.Thành T.Phượng Ly.ViThủy H.Hưng AV.QTrang T.Anh Ly.Vân KT.Nguyên Ly.Huyền TD.Hòa
3 T.Hương CD.Sâm AV.Phương Ly.LPhương KT.Nguyên Ly.Thủy H.Tuấn AV.Ngọc V.Nhung Ly.Thoa TIN.Bảy QP.Hợi Ly.Vân TD.Hòa AV.Thảo
4 V.Liễu TIN.Hiền Đ.Tấn KT.Nguyên H.Châu Su.Tuyền H.Tuấn H.Âu V.Nhung Ly.Thoa AV.QTrang AV.Sang TIN.Danh TD.Hòa QP.Hùng
5 Ly.Thủy V.Liễu KT.Nguyên QP.Tước H.Châu Đ.Long V.Nhung CD.Sâm Đ.Chi TIN.Bảy AV.QTrang AV.Sang TIN.Danh QP.Hùng Ly.Huyền
Thứ 7 1 Đ.Tấn V.Liễu Su.Tuyền Si.Thảo T.ĐCảnh V.Mai Su.Trang T.Phượng Si.Dưỡng T.Long H.Tuấn AV.Sang V.Đoan V.NgHà Đ.Long
2 Đ.Tấn V.Liễu Si.Thảo Su.Tuyền T.ĐCảnh V.Mai Si.Dưỡng T.Phượng Su.Trang T.Long H.Tuấn AV.Sang V.Đoan V.NgHà Đ.Long
3 AV.Hòa Su.Tuyền T.Hải V.Liễu V.Mai T.Tòng Đ.Chi Si.Dưỡng T.Long H.Hưng Ly.Linh Đ.Nhung Đ.Long Ly.Huyền AV.Thảo
4 AV.Hòa Đ.Tấn T.Hải V.Liễu V.Mai T.Tòng Ly.Linh Đ.Chi T.Long H.Hưng Su.Quỳnh Si.Dưỡng Su.Tuyền Su.Trang AV.Thảo
5 AV.Hòa Đ.Tấn T.Hải V.Liễu V.Mai T.Tòng Ly.Linh Đ.Chi T.Long H.Hưng Su.Quỳnh Si.Dưỡng Su.Tuyền Su.Trang AV.Thảo
KHỐI 11
Ngày Tiết 11A01 11A02 11A03 11A04 11A05 11A06 11A07 11A08 11A09 11A10 11A11 11A12 11A13 11A14 11A15
Thứ 2 1 CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO
2 AV.ThTrang Ly.Huyền T.XCảnh V.Đoan Đ.Nhung V.NgHà Si.Ngọc Si.Nhung T.Thảo T.Phượng V.Chinh Su.Duyến AV.Tú V.Mai T.Hằng
3 Si.Thùy V.Dung T.XCảnh T.PhHòa AV.Trúc T.NgHòa AV.Nhung T.Tòng V.Chi T.Phượng H.Thủy T.Đức V.Chinh H.Châu V.Mai
4 T.TrHòa V.Dung Su.Trang T.PhHòa AV.Trúc T.NgHòa Đ.Nhung T.Tòng V.Chi V.Hiếu H.Thủy T.Đức V.Chinh H.Châu V.Mai
5 Su.Trang T.TrHòa Si.Thùy AV.Hòa T.PhHòa H.Thủy T.NgHòa V.Chi Đ.Nhung V.Hiếu T.Tòng V.Chinh T.Đức T.Hằng H.Châu
Thứ 3 1 H.Nhung AV.ThTrang T.XCảnh Đ.Nhung V.Đoan Si.Ngọc H.Thủy V.Chi Ly.Hà AV.Ngọc TD.Hòa H.Châu Ly.Trang KT.Thư AV.Sang
2 KT.Thư AV.ThTrang H.Nhung TIN.Hiền V.Đoan CD.Anh H.Thủy TIN.Danh Ly.Hà AV.Ngọc TD.Hòa H.Châu Ly.Trang CD.Sâm AV.Sang
3 Ly.Hà TD.Tâm Ly.Huyền H.Nhung AV.Trúc Ly.Vân TIN.Thành Ly.LPhương V.Chi T.Phượng H.Thủy TIN.Hiền KT.Thư H.Châu TD.Hòa
4 CD.Anh TD.Tâm AV.ThTrang KT.Thư Ly.LPhương TIN.Ngần Su.Trang AV.QTrang H.Thủy Ly.Vân AV.Ngọc T.Đức TIN.Danh TIN.Thành TD.Hòa
5 TIN.Ngần Su.Trang AV.ThTrang Ly.LPhương H.Nhung KT.Thư Ly.Mạnh H.Thủy AV.QTrang TIN.Hiền AV.Ngọc Ly.Vân T.Đức Ly.Trang TIN.Thành
Thứ 4 1 TD.Tâm H.Nhung V.Dung TIN.Hiền V.Đoan H.Thủy V.NgHà TD.Quý AV.QTrang CD.Anh Ly.Vân H.Châu T.Đức T.Hằng CD.Sâm
2 TD.Tâm T.TrHòa V.Dung CD.Anh V.Đoan H.Thủy V.NgHà TD.Quý Ly.Hà TIN.Hiền Ly.Vân T.Đức Đ.Trung T.Hằng H.Châu
3 H.Nhung T.TrHòa CD.Anh V.Đoan TD.Tâm Đ.Nhung AV.Nhung H.Thủy V.Chi KT.Thư AV.Ngọc T.Đức TD.Hòa V.Mai T.Hằng
4 T.TrHòa CD.Anh H.Nhung AV.Hòa TD.Tâm Su.Trang KT.Thư H.Thủy TIN.Hiền Su.Duyến V.Chinh Ly.Vân TD.Hòa AV.Sang V.Mai
5 T.TrHòa V.Dung H.Nhung Su.Trang AV.Trúc V.NgHà CD.Sâm AV.QTrang TIN.Hiền H.Thủy V.Chinh KT.Thư H.Châu AV.Sang V.Mai
Thứ 5 1 V.Nhàn TIN.Ngần AV.ThTrang H.Nhung T.PhHòa T.NgHòa Ly.Mạnh AV.QTrang Si.Hà Ly.Vân T.Tòng CD.Anh AV.Tú TD.Hòa T.Hằng
2 V.Nhàn TIN.Ngần AV.ThTrang H.Nhung T.PhHòa T.NgHòa Ly.Mạnh AV.QTrang CD.Anh Ly.Vân T.Tòng Đ.Trung H.Châu TD.Hòa T.Hằng
3 AV.ThTrang V.Dung Đ.Tiên TD.Tâm Ly.LPhương TIN.Ngần TIN.Thành KT.Thư AV.QTrang TD.Quý AV.Ngọc Ly.Vân TIN.Danh T.Hằng H.Châu
4 TIN.Ngần Đ.Tiên KT.Thư TD.Tâm Ly.LPhương AV.Nhung T.NgHòa CD.Anh AV.QTrang TD.Quý Đ.Trung AV.Thảo Su.Duyến AV.Sang Ly.Trang
5 Đ.Tiên KT.Thư TIN.Ngần Ly.LPhương CD.Anh AV.Nhung T.NgHòa T.Tòng Su.Duyến Đ.Trung Ly.Vân AV.Thảo CD.Sâm AV.Sang Ly.Trang
Thứ 6 1 T.TrHòa H.Nhung V.Dung Si.Thùy TIN.Ngần TD.Quý V.NgHà T.Tòng H.Thủy AV.Ngọc KT.Thư AV.Thảo V.Chinh Ly.Trang AV.Sang
2 T.TrHòa H.Nhung V.Dung Ly.LPhương TIN.Ngần TD.Quý V.NgHà T.Tòng H.Thủy AV.Ngọc CD.Anh AV.Thảo V.Chinh Ly.Trang AV.Sang
3 Ly.Hà Ly.Huyền TD.Tâm T.PhHòa H.Nhung T.NgHòa TD.Quý TIN.Danh KT.Thư H.Thủy TIN.Ngần Si.Nhung H.Châu TIN.Thành Ly.Trang
4 Ly.Hà T.TrHòa TD.Tâm T.PhHòa H.Nhung Ly.Vân TD.Quý Ly.LPhương T.Thảo H.Thủy TIN.Ngần V.Chinh Si.Nhung V.Mai KT.Thư
5 H.Nhung T.TrHòa TIN.Ngần T.PhHòa KT.Thư Ly.Vân H.Thủy Ly.LPhương T.Thảo Si.Nhung V.Chinh TIN.Hiền Ly.Trang V.Mai TIN.Thành
Thứ 7 1 V.Nhàn AV.ThTrang Ly.Huyền AV.Hòa T.PhHòa AV.Nhung T.NgHòa V.Chi TD.Quý V.Hiếu T.Tòng TD.Hòa T.Đức Su.Duyến Đ.Trung
2 V.Nhàn AV.ThTrang Ly.Huyền AV.Hòa T.PhHòa AV.Nhung T.NgHòa V.Chi TD.Quý V.Hiếu T.Tòng TD.Hòa T.Đức Đ.Trung Su.Duyến
3 AV.ThTrang Si.Thùy T.XCảnh V.Đoan Su.Trang V.NgHà AV.Nhung Su.Duyến T.Thảo T.Phượng Si.Nhung V.Chinh AV.Tú Si.Ngọc T.Hằng
4 AV.ThTrang Ly.Huyền T.XCảnh V.Đoan Si.Ngọc V.NgHà AV.Nhung Đ.Nhung T.Thảo T.Phượng Su.Duyến V.Chinh AV.Tú T.Hằng Si.Nhung
5 AV.ThTrang Ly.Huyền T.XCảnh V.Đoan Si.Ngọc V.NgHà AV.Nhung Đ.Nhung T.Thảo T.Phượng Su.Duyến V.Chinh AV.Tú T.Hằng Si.Nhung
KHỐI 12
Ngày Tiết 12A01 12A02 12A03 12A04 12A05 12A06 12A07 12A08 12A09 12A10 12A11 12A12 12A13 12A14 12A15
Thứ 2 1 CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO
2 AV.Trúc T.NgHòa V.Chi V.Hiếu T.Hương H.Hồng T.Đức T.Trung Su.Quỳnh Si.Thảo V.Nhàn T.ĐCảnh H.Thiện T.PhHòa Si.Thùy
3 T.Trung Đ.Chi Si.Ngọc Su.Duyến Đ.Long H.Hồng AV.Phương Su.Quỳnh T.Thảo T.Hằng H.Thiện T.ĐCảnh V.Nhàn Ly.Hà Ly.Linh
4 Si.Ngọc H.Hưng Su.Tuyền Su.Duyến Si.Dưỡng Si.Thùy AV.Phương H.Thiện Ly.Hà T.Hằng T.ĐCảnh Đ.Tấn V.Nhàn H.Âu T.XCảnh
5 Su.Duyến AV.Trúc Su.Tuyền Đ.Long Si.Dưỡng V.Dung Su.Quỳnh H.Thiện Ly.Hà H.Hồng Ly.Linh V.Nhàn Đ.Tấn H.Âu T.XCảnh
Thứ 3 1 H.Hưng TIN.Đạt Đ.Chi T.Thủy CD.Anh TD.Tâm T.Đức T.Trung AV.Tâm V.Bích T.ĐCảnh CD.Khuê Su.Mai AV.Oanh V.Hiếu
2 H.Hưng V.Chi Si.Ngọc T.Thủy Ly.ViThủy TD.Tâm T.Đức T.Trung AV.Tâm V.Bích T.ĐCảnh AV.Oanh TIN.Đạt CD.Khuê V.Hiếu
3 CD.Anh Ly.Thủy H.Hưng T.Thủy H.Hà Ly.Thoa Ly.ViThủy AV.Tâm CD.Khuê Su.Mai Ly.Linh T.ĐCảnh Ly.Trang V.Hiếu T.XCảnh
4 V.Dung Ly.Thủy T.Thủy KT.Oanh H.Hà Su.Quỳnh H.Hồng Si.Hà T.Thảo Ly.ViThủy Ly.Linh Ly.Trang AV.Oanh TIN.Đạt Su.Mai
5 AV.Trúc CD.Anh T.Thủy H.Hà V.Dung H.Hồng Su.Quỳnh Si.Hà T.Thảo Ly.ViThủy TIN.Bảy TIN.Đạt AV.Oanh Ly.Hà KT.Oanh
Thứ 4 1 Ly.Tâm V.Chi AV.Hồng T.Thủy TIN.Đạt Ly.Thoa V.Bích Ly.Thủy Ly.Hà AV.Tâm Si.Nhung Ly.Trang T.Hải Đ.Trung AV.Oanh
2 TIN.Đạt V.Chi AV.Hồng T.Thủy KT.Trang Ly.Thoa V.Bích Ly.Thủy KT.Oanh AV.Tâm Si.Nhung Ly.Trang T.Hải Si.Hà AV.Oanh
3 TD.Hiền KT.Trang T.Thủy Ly.Hà Ly.ViThủy V.Dung AV.Phương CD.Khuê V.Bích Đ.Trung AV.Tâm TD.Bình QP.Tước AV.Oanh H.Âu
4 TD.Hiền AV.Trúc KT.Trang Ly.Hà AV.Hồng V.Dung Si.Hà KT.Oanh V.Bích TIN.Bảy AV.Tâm TD.Bình QP.Tước AV.Oanh CD.Khuê
5 Su.Duyến Ly.Thủy Ly.Thoa CD.Anh AV.Hồng KT.Oanh Si.Hà V.Bích AV.Tâm Ly.ViThủy KT.Trang AV.Oanh CD.Khuê Ly.Hà TIN.Bảy
Thứ 5 1 V.Dung TD.Hiền Ly.Thoa AV.Hồng TD.Tâm AV.Phương TIN.Đạt V.Bích Đ.Trung AV.Tâm CD.Khuê Su.Mai Ly.Trang KT.Oanh AV.Oanh
2 V.Dung TD.Hiền TIN.Bảy AV.Hồng TD.Tâm AV.Phương CD.Khuê V.Bích TIN.Đạt Si.Thảo AV.Tâm Su.Mai Ly.Trang Si.Hà AV.Oanh
3 Si.Ngọc Su.Tuyền CD.Anh Si.Dưỡng AV.Hồng TIN.Đạt KT.Oanh AV.Tâm TD.Bình V.Bích Đ.Trung H.Âu T.Hải AV.Oanh Su.Mai
4 T.Trung Si.Ngọc AV.Hồng Si.Dưỡng V.Dung T.Hải AV.Phương AV.Tâm TD.Bình CD.Khuê T.ĐCảnh AV.Oanh KT.Oanh Su.Mai H.Âu
5 T.Trung Si.Ngọc AV.Hồng TIN.Đạt V.Dung T.Hải Ly.ViThủy TIN.Bảy AV.Tâm T.Hằng T.ĐCảnh KT.Oanh AV.Oanh Su.Mai H.Âu
Thứ 6 1 Ly.Tâm T.NgHòa T.Thủy AV.Hồng T.Hương CD.Anh TD.Tâm AV.Tâm H.Thiện KT.Trang Su.Mai H.Âu T.Hải T.PhHòa T.XCảnh
2 Ly.Tâm T.NgHòa T.Thủy AV.Hồng T.Hương Si.Thùy TD.Tâm H.Thiện T.Thảo AV.Tâm Su.Mai H.Âu T.Hải T.PhHòa T.XCảnh
3 KT.Trang H.Hưng TD.Hiền H.Hà AV.Hồng T.Hải Đ.Chi Đ.Long T.Thảo TD.Bình AV.Tâm V.Nhàn Su.Mai V.Hiếu QP.Tước
4 Đ.Chi H.Hưng TD.Hiền H.Hà Ly.ViThủy AV.Phương V.Bích Ly.Thủy Su.Quỳnh TD.Bình H.Thiện V.Nhàn AV.Oanh V.Hiếu QP.Tước
5 H.Hưng Su.Tuyền Ly.Thoa Ly.Hà H.Hà AV.Phương Ly.ViThủy Su.Quỳnh V.Bích Su.Mai H.Thiện AV.Oanh V.Nhàn H.Âu V.Hiếu
Thứ 7 1 T.Trung AV.Trúc H.Hưng TD.Hiền Su.Quỳnh T.Hải H.Hồng TD.Tâm H.Thiện T.Hằng TD.Bình Si.Nhung Si.Thùy QP.Tước Ly.Linh
2 T.Trung AV.Trúc H.Hưng TD.Hiền Su.Quỳnh T.Hải H.Hồng TD.Tâm H.Thiện T.Hằng TD.Bình Si.Nhung Si.Thùy QP.Tước Ly.Linh
3 AV.Trúc T.NgHòa V.Chi V.Hiếu T.Hương Su.Quỳnh T.Đức T.Trung Si.Thảo H.Hồng V.Nhàn T.ĐCảnh H.Thiện T.PhHòa Đ.Tấn
4 AV.Trúc T.NgHòa V.Chi V.Hiếu T.Hương Đ.Long T.Đức T.Trung Si.Thảo H.Hồng V.Nhàn T.ĐCảnh H.Thiện T.PhHòa Si.Thùy
5 AV.Trúc T.NgHòa V.Chi V.Hiếu T.Hương Đ.Long T.Đức T.Trung Si.Thảo H.Hồng V.Nhàn T.ĐCảnh H.Thiện T.PhHòa Si.Thùy
THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN HK I - NH 2018-2019
Giáo viên Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Vũ Văn Khuê           12A12 12A14 12A09       10A15 12A08 12A15 12A13 12A11 12A07 10A14 12A10 10A13                    
Ninh Thị Anh           12A05 11A06 12A01 11A01 12A02 11A10 11A04 11A03 11A02 12A04 11A12 11A09 12A03 11A08 11A05 12A06 11A11                
Lương Thị Sâm           10A11 11A14 10A10 10A12 10A09 11A15 10A05 10A07 10A06 11A07       10A03 11A13 10A04 10A01 10A02   10A08          
Ngô Ngọc Minh Châu     11A14 11A14 11A15 11A12 11A12 11A14 10A06 10A06 11A12 11A15 10A06 10A05 11A13   11A13 11A15         11A13 10A05 10A05          
Trần Thị Thúy Hà           10A01 10A01 12A05 12A05 12A04             10A01 10A02     10A02 10A02 12A04 12A04 12A05          
Đàm Thị Thanh Hưng   10A10   12A02 10A09 12A01 12A01 12A03                         10A09 10A09 12A02 12A02 12A01 12A03 12A03 10A10 10A10 10A10
Ngô Thị Hải Hồng   12A06 12A06 10A03 12A10 10A04 10A04   12A07 12A06     10A04 10A03 10A03                     12A07 12A07 12A10 12A10 12A10
Phạm Thị Phương Mai                                                            
Vũ Thị Hồng Nhung           11A01 11A03 11A04   11A05 11A02   11A01 11A03 11A03 11A04 11A04       11A02 11A02 11A05 11A05 11A01          
Trần Đức Thiện   12A13 12A11 12A08 12A08                               12A09 12A08   12A11 12A11 12A09 12A09 12A13 12A13 12A13
Phùng Thị Thanh Thủy     11A11 11A11 11A06 11A07 11A07 11A11 11A09 11A08 11A06 11A06 11A08 11A08 11A10           11A09 11A09 11A10 11A10 11A07          
Ngô Minh Tuấn               10A07 10A15 10A14     10A13 10A14 10A14 10A13 10A13 10A15 10A15 10A11     10A07 10A07   10A11 10A11      
Nguyễn Hải Âu     10A12 12A14 12A14           10A12 10A12 12A15   10A08   10A08 12A12 12A15 12A15 12A12 12A12   10A08 12A14          
Nguyễn Thị Thảo Nguyên     10A14 10A07 10A10           10A11   10A09 10A15 10A06   10A12   10A02 10A08 10A01 10A13 10A05 10A04 10A03          
Từ Thị Kim Oanh                 12A04 12A15   12A09   12A08 12A06 12A14   12A07 12A13 12A12                    
Phạm Nguyễn Anh Thư           11A14 11A01 11A13 11A04 11A06     11A10 11A07 11A12     11A08 11A03 11A02 11A11   11A09 11A15 11A05          
Nguyễn Thị Thùy Trang                       12A05 12A02 12A03 12A11           12A10   12A01              
Hoàng Thị Huyền   11A02       10A15 10A15 11A03                         10A14 10A14 11A02   10A15 11A03 11A03 10A14 11A02 11A02
Ngô Ngọc Bích Hà     12A14 12A09 12A09 11A09 11A09 11A01   12A14 12A09 11A09 12A04 12A04 12A14               11A01 11A01 12A04          
Tô Lan Phương           10A05 10A05 11A08 11A05 11A04 10A04 10A04 10A05         11A05 11A05 11A04   11A04 10A04 11A08 11A08          
Hoàng Vi Thủy             12A05 12A07 12A10 12A10 10A09 10A09 12A05   12A10     10A08 10A09 12A07 10A08 10A08   12A05 12A07          
Nguyễn Thế Mạnh                   11A07           11A07 11A07                          
Đỗ Thị Thanh Phương                                                            
Nguyễn Thị Kim Thoa               12A06   10A02 12A06 12A06 10A02 10A02 12A03 12A03 10A10 10A03     10A03 10A03 10A10 10A10 12A03          
Nguyễn Thị Thu Thủy           10A06 10A06 12A02 12A02 10A01 12A08 12A08   10A01 12A02               10A06 12A08 10A01          
Lưu Thu Trang           11A13 11A13 12A13 12A12 11A14 12A12 12A12       12A13 12A13   11A15 11A15 11A14 11A14 11A15   11A13          
Trần Minh Tâm                     12A01                   12A01 12A01                
Đoàn Thị Vân           10A13 10A13 11A06 11A10 11A12 11A11 11A11   11A12 10A12 11A10 11A10 11A12   11A11 10A12 10A12 10A13 11A06 11A06          
Lê Thị Linh   10A07 12A15   12A11     12A11 12A11 10A11                 10A11 10A07           12A15 12A15 10A11 10A07 10A07
Lê Thị Thu Hòa   10A01 10A02 10A02 11A04           10A02 10A02   11A04 10A01                     11A04 11A04 10A01 10A01 10A01
Nguyễn Thị Thanh Hồng                     12A03 12A03   12A05 12A05 12A04 12A04 12A05 12A03 12A03 12A04 12A04 12A05              
Thái Thị Quỳnh Trang                 11A08 11A09 11A09 10A10 10A11 10A11 11A08 11A08 11A08 11A09 11A09 10A10 10A10 10A10   10A11 10A11          
Võ Hoàng Phương Thảo   10A14                     10A14   10A15 10A14 10A14   11A12 11A12 11A12 11A12 10A15         10A15 10A15 10A15
Vũ Nguyễn Minh Ngọc           11A10 11A10 10A08 11A11 11A11 10A08 10A08 11A11 10A09 10A09 10A09 10A09 11A11     11A10 11A10 10A08              
Lê Thị Lệ Nhung   10A05 11A07                   11A07   10A05 10A05 10A05   11A06 11A06           11A06 11A06 11A07 11A07 11A07
Trần Thị Hồng Oanh           12A14 12A12   12A13 12A13 12A15 12A15 12A14 12A14 12A12 12A15 12A15 12A14 12A12 12A13       12A13 12A12          
Chu Thị Kim Phương     12A07 12A07 10A03     10A04 10A03 10A03     12A07 10A04 10A04 12A06 12A06   12A07 10A04     10A03 12A06 12A06          
Hoàng Thu Trang   11A01       11A02 11A02   11A03 11A03           11A03 11A03 11A01               11A02 11A02 11A01 11A01 11A01
Trần Thanh Trúc   12A01 11A05 11A05 12A02     11A05   12A01       12A02 11A05                     12A02 12A02 12A01 12A01 12A01
Lưu Minh Tâm           12A09 12A09 12A08     12A10 12A10 12A11 12A11 12A09 12A10 12A11 12A08 12A08 12A09 12A08 12A10 12A11              
Phan Thị Ngọc Tú   11A13 10A07               10A06 10A06   10A07 10A07 11A13   10A07 10A06 10A06               11A13 11A13 11A13
Nguyễn Thành Sang       10A13 10A13 11A15 11A15   10A13 10A13       11A14 11A14       11A14 11A14 11A15 11A15   10A12 10A12 10A12 10A12      
Nguyễn Việt Hùng                                               10A15 10A14          
Cao Văn Hợi                                         10A13   10A12              
Lê Bá Tước           10A10 10A09 10A06 10A01 10A05     12A13 12A13 10A02 10A08   10A11 10A07 10A03     12A15 12A15 10A04 12A14 12A14      
Lê Văn Dưỡng   10A11 10A10 12A05 12A05                         12A04 12A04             10A09 10A07 10A08 10A12 10A12
Nguyễn Chung Hà                 12A08 12A08 10A15 12A14   12A07 12A07 11A09 12A14 10A13   10A14                    
Ngô Huỳnh Thụy Ngọc   11A07 12A03 12A01   11A06 12A03                     12A01 12A02 12A02               11A14 11A05 11A05
Nguyễn Thị Hồng Nhung   11A08                 12A11 12A11                     11A12 11A13 11A10 12A12 12A12 11A11 11A15 11A15
Phạm Thị Thanh Thùy   12A15 11A01 12A06 11A03                               11A04 12A06       12A13 12A13 11A02 12A15 12A15
Phạm Thị Phương Thảo   12A10 10A06 10A05 10A02                     10A01 12A10                 10A04 10A03 12A09 12A09 12A09
Lường Thị Duyến   11A12 12A04 12A04 12A01                 11A10 12A01       11A13 11A09           11A14 11A15 11A08 11A11 11A11
Đinh Thị Phương Mai           12A13   12A10 12A15             12A12 12A12 12A15 12A14 12A14 12A11 12A11 12A13   12A10          
Nguyễn Thụy Ngọc Quỳnh   12A09 12A08 10A10 12A07       12A06 12A07                           12A09 12A08 12A05 12A05 12A06 10A11 10A11
Nguyễn Thị Diễm Trang   10A15 10A08 11A03 11A01       11A07 11A02       11A06 11A04                     10A07 10A09 11A05 10A14 10A14
Nguyễn Thanh Tuyền   10A12 10A05 12A03 12A03                         12A02   10A01       10A06 12A02 10A03 10A04 10A02 10A13 10A13
Kiều Thanh Hương   12A05 10A01     10A02 10A02 10A01               10A02 10A02 10A01     12A05 12A05 10A01         12A05 12A05 12A05
Lê Thanh Hải   10A03                 12A13 12A13 10A03         12A13 12A06 12A06 12A13 12A13 12A06     12A06 12A06 10A03 10A03 10A03
Vũ Thị Thúy Hằng   11A15 12A10 12A10 11A14           11A14 11A14 11A15     11A15 11A15 11A14   12A10           12A10 12A10 11A15 11A14 11A14
Võ Thanh Long   10A09 10A09           10A10 10A10                               10A10 10A10 10A09 10A09 10A09
Nguyễn Thị Hòa   12A02 11A06 11A06 11A07                     11A06 11A06   11A07 11A07 12A02 12A02 11A06     11A07 11A07 12A02 12A02 12A02
Phan Thị Thái Hòa   12A14 11A04 11A04 11A05                     11A05 11A05       12A14 12A14 11A04 11A04 11A04 11A05 11A05 12A14 12A14 12A14
Vũ Thị Kim Phượng   11A10 11A10 10A08 10A08     11A10 10A07 10A07                     10A07 10A07       10A08 10A08 11A10 11A10 11A10
Bùi Thanh Thảo   11A09 12A09           12A09 12A09                       12A09 12A09 11A09 11A09     11A09 11A09 11A09
Phạm Thị Ngọc Thủy           12A04 12A04 12A04 12A03 12A03 12A04 12A04 12A03               12A03 12A03                
Trần Thị Ngọc Hòa       11A01 11A02             11A02 11A02 11A01 11A01           11A01 11A01   11A02 11A02          
Hoàng Tiến Trung   12A08 12A01 10A04 10A04 12A08 12A08                 10A04 10A04   12A01 12A01           12A01 12A01 12A08 12A08 12A08
Nguyễn Văn Tòng   10A06 11A08 11A08 11A11                     11A11 11A11 10A06   11A08 11A08 11A08       11A11 11A11 10A06 10A06 10A06
Nghiêm Xuân Cảnh   11A03 11A03 12A15 12A15 11A03   12A15                         12A15 12A15           11A03 11A03 11A03
Đậu Thị Cảnh   12A12 12A12 12A11 10A05 12A11 12A11 12A12                   10A05 12A11 12A11           10A05 10A05 12A12 12A12 12A12
Trần Ngọc Anh       10A11 10A11                               10A11 10A11                
Lưu Anh Đức   12A07 11A12 11A12 11A13 12A07 12A07   11A12 11A13 11A13 11A12 11A12                         11A13 11A13 12A07 12A07 12A07
Nguyễn Viết Sinh       10A14 10A15 10A12 10A12 10A13 10A14 10A15 10A14 10A14 10A12 10A13 10A13 10A15 10A15   10A13 10A12                    
Võ Thanh Bình               10A05 10A05   10A07 10A07 12A12 12A12   10A06 10A06 12A09 12A09       12A10 12A10   12A11 12A11      
Phạm Phượng Hiền           10A03 10A03 10A02 10A02   10A01 10A01 12A01 12A01   12A02 12A02 10A04 10A04       12A03 12A03   12A04 12A04      
Vũ Nho Hòa           11A11 11A11 11A15 11A15   10A13 10A13 11A13 11A13   11A14 11A14 10A12 10A12   10A15 10A15 10A14 10A14   11A12 11A12      
Nguyễn Ngọc Quý           10A08 10A08 10A09 10A09   11A08 11A08 10A10 10A10   10A11 10A11 11A10 11A10   11A06 11A06 11A07 11A07   11A09 11A09      
Đỗ Thị Thu Tâm           12A06 12A06 11A02 11A02   11A01 11A01 11A05 11A05   12A05 12A05 11A04 11A04   12A07 12A07 11A03 11A03   12A08 12A08      
Nguyễn Văn Bảy           10A09 10A11   10A08 12A11       12A10 12A15 10A10 12A03 10A09 10A08 12A08     10A11   10A10          
Nguyễn Ôn Hiền Danh           10A14 11A08 10A15 11A13 10A12           10A12   11A13 10A14 10A15     11A08 10A13 10A13          
Tống Thị Thu Hiền             11A04 11A12 10A04 11A10 11A04 11A10 10A01 11A09 11A09 10A03 10A03   10A01 10A02   10A04   10A02 11A12          
Đỗ Thị Thúy Ngần                 11A06 11A01           11A02 11A02 11A06 11A01 11A03 11A05 11A05 11A11 11A11 11A03          
Nguyễn Tất Đạt           12A02 12A13   12A14 12A12 12A05 12A01       12A07 12A09 12A06   12A04                    
Lê Hoài Vân Thành               11A07 11A14 11A15           10A07 10A07 11A07 10A05 10A05 10A06 10A06 11A14   11A15          
Lê Ngọc Bích           12A10 12A10       12A07 12A07 12A09 12A09 12A08 12A08 12A08 12A10           12A07 12A09          
Đỗ Thị Kim Chi   12A03 11A09 11A09 11A08 11A08 12A02 11A09     12A02 12A02 11A09                         11A08 11A08 12A03 12A03 12A03
Vũ Thị Chinh   11A11 11A13 11A13 11A12                 11A11 11A11           11A13 11A13   11A12 11A11     11A12 11A12 11A12
Phạm Ngọc Dung     11A02 11A02 12A06       12A01 12A05 11A03 11A03 12A06 12A06 11A02 12A01 12A01 11A02 12A05 12A05 11A03 11A03                
Phan Danh Hiếu   12A04   11A10 11A10 12A15 12A15 12A14                             12A14 12A14 12A15 11A10 11A10 12A04 12A04 12A04
Nguyễn Trần Bích Liễu   10A04 10A03 10A01 10A01           10A03 10A03                       10A01 10A02 10A02 10A02 10A04 10A04 10A04
Hồ Thị Hương Mai   11A14 11A15 11A15 10A06           10A05   11A14 11A15 11A15                 11A14 11A14 10A06 10A06 10A05 10A05 10A05
Nguyễn Thị Hà   11A06 10A15 10A15 10A14           11A07 11A07 10A15   11A06           11A07 11A07       10A14 10A14 11A06 11A06 11A06
Lữ Thị Nhung           10A07 10A07 10A11 10A11 10A08 10A10   10A08 10A08 10A11     10A10 10A10 10A09     10A09 10A09 10A07          
Ngô Thị Thanh Nhàn   12A11 12A13 12A13 12A12                     11A01 11A01           12A12 12A12 12A13 11A01 11A01 12A11 12A11 12A11
Võ Duy Nhã Đoan   11A04 10A13 10A12 10A12 11A05 11A05 10A12     11A05 11A05 11A04                         10A13 10A13 11A04 11A04 11A04
Phan Thuận Chi   10A08 12A02 10A09 10A07 12A03 10A14 10A14                             12A07 12A01 10A09     10A07 10A08 10A08
Trương Thị Hoàng Nhung   11A05 10A11 11A07 11A09 11A04 10A10         10A11 11A06 10A12 10A10                         10A12 11A08 11A08
Nguyễn Thị Đào Tiên                                   11A03 11A02 11A01                    
Phan Danh Trung                     12A14 11A13 12A10     12A09 11A12 12A11 11A11 11A10           11A15 11A14      
Lê Tấn   10A02 10A04 12A12 12A13     10A03   10A04                     10A05 10A05   10A03   10A01 10A01 12A15 10A02 10A02
Nguyễn Thanh Long   10A13 12A05 10A06 12A04                                   12A08   10A06 10A15 10A15 10A13 12A06 12A06

Tổng số điểm của bài viết là: 54 trong 12 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn