15:22 EDT Thứ bảy, 23/06/2018

Menu

CƯỜI 24H :))

ĐĂNG NHẬP

Quảng cáo trái

VNPT Đồng Nai
Đại Học Lạc Hồng

Trang nhất » DANH MỤC » NHÀ TRƯỜNG

Thời khóa biểu giáo viên áp dụng từ 03/10/2016

Thứ bảy - 01/10/2016 04:00
THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ 03/10/2016

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Vũ Văn Khuê Sáng           12D04 12D06 12D03   12D01 12A03   10A02 12A04 12A06     12A02 12D05 12D02 12A05   10A01 12A08 12A01 12D07 12A07      
Chiều                                                            
Ninh Thị Anh Sáng   11A14 11A04 11A15 11A02 11A06 11A07 11A05 11A12 11A11           11A13 11A08 11A09               11A01 11A10 11A03 11A04  
Chiều                                                            
Lương Thị Sâm Sáng   10A11   10A13 10A10 10A14 10A15 10A09                 10A03 10A07 10A05 10A06   10A04 10A08     10A12   10A13    
Chiều                                                            
Ngô Ngọc Minh Châu Sáng             10A10 10A10 10A11 10A11       10A10 10A11                              
Chiều                                                            
Trần Thị Thúy Hà Sáng           12A01 12A01 10A13 12A02 12A02       10A13 10A12 10A13 12A02 10A12 10A12 12A01                    
Chiều                                                            
Đàm Thị Thanh Hưng Sáng   11A10 12D02 11A11 11A11 12D02 12D02 12A08               11A10 11A10                 12A08 12A08 11A11 11A10  
Chiều                                                            
Ngô Thị Hải Hồng Sáng   11A07 11A05 11A04                             11A07 11A07 11A06 11A06   11A05 11A05 11A04 11A04 11A06 11A07  
Chiều                                                            
Phạm Thị Phương Mai Sáng   11A15                 11A13 11A13   11A12 11A14       11A14 11A14   11A12 11A12     11A15 11A15 11A13 11A15  
Chiều                                                            
Vũ Thị Hồng Nhung Sáng   10A02 10A03               10A04 10A04 10A01   10A03           10A01   10A04 10A02 10A02 10A03 10A01 10A04    
Chiều                                                            
Trần Đức Thiện Sáng       12A03 12A04     12D04 12D05 12D05     12D05   12A05                              
Chiều 12A03 12A03 12D04 12D04   12A05 12A05 12A04 12A04                                          
Nguyễn Thị Thắm Sáng                     10A08 10A08 12A06 12A06 10A09 12D06 12D06 12A06 12D07 12D07 10A09 10A09 12D06 12D07 10A08          
Chiều                                                            
Phùng Thị Thanh Thủy Sáng           11A03 11A08 11A02     11A01 11A01 11A02 11A03 11A09 11A09 11A09   11A08   11A08 11A01   11A03 11A02          
Chiều                                                            
Ngô Minh Tuấn Sáng           12A07 12A07       10A15 10A14 10A14               10A15 10A15 10A14   12A07          
Chiều                                                            
Nguyễn Hải Âu Sáng               10A05 12D01 10A07   12D01 10A06     10A05 10A05 12D03 12D03 12D01 10A07 10A07 10A06 10A06 12D03          
Chiều                                                            
Từ Thị Kim Oanh Sáng               11A12   11A02     11A03 11A13 11A05     11A01 11A04 11A06                    
Chiều 11A15   11A09 11A11   12A04 12A03 12A02 12A01                                          
Phạm Nguyễn Anh Thư Sáng           10A02 10A13 10A11   10A01 10A06 11A07           10A03 10A07   10A04 11A10 10A10 10A08 10A05          
Chiều 11A08 10A15 11A14 10A14   10A12 10A09                                              
Nguyễn Thị Thùy Trang Sáng                               12D07 12A06   12D06 12A05 12D04 12D02   12D03 12D01          
Chiều             12A08 12A07 12D05                                          
Hoàng Thị Huyền Sáng           11A11 11A11 11A10 10A13 10A14 11A12 11A12   10A14 11A11 10A15 10A15 11A10     11A12 10A13 10A15 11A10   10A14 10A13      
Chiều                                                            
Ngô Ngọc Bích Hà Sáng             12A04 12A04 11A08 11A03 12A04 11A08   12A08 12A08 12D05 12D05 11A03 12D01 11A08 12D01 12D01 12A08 12D05 11A03          
Chiều                                                            
Tô Lan Phương Sáng     10A12 10A10 11A07 10A10 11A06 11A09 11A07 10A12 10A10 10A12       11A06 11A06   10A11 10A11 11A07   11A09 11A09 10A11          
Chiều                                                            
Vật Lí Sáng     12D04 10A06 10A05 10A05 10A05 12A07 12D04 10A06 12D02 12D02 10A07     12D02 10A07 12A07     10A06 12A07   12D04 10A07          
Chiều                                                            
Nguyễn Thế Mạnh Sáng     10A08 10A09 10A09               10A09 10A08 10A08                              
Chiều                                                            
Nguyễn Thị Kim Thoa Sáng           12A06 12A06 11A01 11A05 12D07 12D07   11A05 11A02 11A01 11A05 11A01 12D07 12A05 11A02 11A02   12A06 12A05 12A05          
Chiều                                                            
Nguyễn Thị Thu Thủy Sáng           12A02 12A02 12A03 12D03 12D03 12D06 12D06 12A03 12A03 11A04   10A01 10A01   12D06 12D03 11A04 11A04 10A01 12A02          
Chiều                                                            
Lưu Thu Trang Sáng           10A04 10A04 11A14 11A15 10A02 10A02 10A02 11A15 10A03   10A03 11A13 11A15 10A04   10A03 11A14 11A14 11A13 11A13          
Chiều                                                            
Trần Minh Tâm Sáng                     12A01 12A01                 12A01                  
Chiều                                                            
Lê Thị Thu Hòa Sáng   10A01 10A01 11A08 11A08     10A01 10A01 11A08               11A08 10A02 10A02           10A02 10A02 10A01    
Chiều 10A02 10A02       11A08 11A08 10A01 10A01                                          
Nguyễn Thị Thanh Hồng Sáng           12D03   12D02 12D02 12D04 12D05 12D05 12D02 12D03 12D03 12D03 12D04 12D04   12D05 12D02 12D04 12D05              
Chiều 12D05 12D05 12D02 12D02   12D04 12D04 12D03 12D03                                          
Anh 1 Sáng       10A04 10A04       10A08 10A08     11A09 11A09 10A05 10A08 10A08 10A05 11A09 10A04   10A05 10A05 10A04 11A09          
Chiều 11A09 11A09 10A08 10A08   10A04 10A04 10A05 10A05                                          
Anh 2 Sáng           10A15 10A12   10A10 10A15     10A15 10A15 10A10 10A10   11A02 11A02 10A12 10A12 10A12 11A02 11A02 10A10          
Chiều 11A02 11A02 10A12 10A12   10A10 10A10 10A15 10A15                                          
Vũ Nguyễn Minh Ngọc Sáng   10A14 10A13 10A11 10A11                         10A14 10A13 10A13     10A11 10A14 10A14 10A13 10A11 10A14    
Chiều     10A13 10A13   10A11 10A11 10A14 10A14                                          
Lê Thị Lệ Nhung Sáng           10A07 10A07 11A11   10A09 11A10 11A10 11A11 10A09   10A07   10A09 11A10   11A11 11A11 11A10 10A07 10A09          
Chiều 10A09 10A09 10A07 10A07   11A10 11A10 11A11 11A11                                          
Trần Thị Hồng Oanh Sáng           12D07 12D07 12D06 12A04 12A04 12A02 12A02 12D06 12D07 12D07 12A04 12A04   12A03 12A03 12D06 12D06 12A03 12A02 12A04 12A04 12A03 12A02    
Chiều 12A02 12A02 12A03 12A03   12D06 12D06 12D07 12D07                                          
Chu Thị Kim Phương Sáng   12A01 12A01   10A03 10A03 10A03                             12A01 12D01 12D01 10A03 12D01 12D01 12A01 12A01  
Chiều     10A03 10A03   12A01 12A01 12D01 12D01                                          
Hoàng Thu Trang Sáng   10A06 11A01 11A01 11A03 11A01 10A06                 11A03 11A03 10A06               10A06 11A03 11A01 11A01  
Chiều 11A01 11A01 11A03 11A03       10A06 10A06                                          
Trần Thanh Trúc Sáng           11A07   11A04 11A06   11A07 11A04 11A04   11A06 11A07 11A07 11A06 11A05 11A05 11A05 11A05   11A06 11A04          
Chiều 11A07 11A07 11A05 11A05   11A04 11A04 11A06 11A06                                          
Lưu Minh Tâm Sáng           12A08 12A08 12A05 12A07 12A07 12A05 12A05 12A07         12A08 12A06 12A06 12A06 12A06 12A05 12A07 12A08          
Chiều 12A07 12A07 12A08 12A08   12A06 12A06 12A05 12A05                                          
Phan Thị Ngọc Tú Sáng   11A13 11A13 11A12 11A12           11A15 11A15 11A14 11A14 11A12 11A14 11A14 11A12 11A13 11A15           11A13   11A15 11A12  
Chiều 11A14 11A14 11A13 11A13   11A12 11A12 11A15 11A15                                          
Nguyễn Việt Hùng Sáng           12A05 12A03 12A02 12A01 12D06           12A06 12D02 12D01 12A04 11A13 11A10 12D03 12D04   11A12          
Chiều   11A15 11A11 11A14   12A08 12D07 12D05 12A07                                          
Cao Văn Hợi Sáng           11A02 10A02 10A07   11A07 11A06 10A10 10A05 11A04 11A03 10A04 11A05   10A03 10A08 10A13 10A06 11A01 10A11 10A01          
Chiều 10A15 11A08 10A14 11A09   10A09 10A12                                              
Lê Văn Dưỡng Sáng   12D01 10A04 10A03             12A08 12A08 12D01 10A05 10A02 12A07 12A07                 10A01 10A06 10A05    
Chiều                                                            
Nguyễn Chung Hà Sáng           10A09 11A02 12D07 11A03 12A01                 10A08 10A07 12A02 12A02 12A01 11A01 12D07          
Chiều                                                            
Ngô Huỳnh Thụy Ngọc Sáng   11A04 12A03 12D02 12D02           12D04 12D04 11A08 11A06 11A07                     11A05 11A09 12A03 12A03  
Chiều                                                            
Phạm Thị Thanh Thùy Sáng   12D03 11A14 12D05 12D05 12D06 12D03 11A15 11A11 11A12                               11A10 11A13 12D06 12D03  
Chiều                                                            
Phạm Thị Phương Thảo Sáng   10A10 10A11 12A04 10A14           12A06 12A06 10A13 12A05 12A04                     10A15 10A12 12A05 12A05  
Chiều                                                            
Lường Thị Duyến Sáng   10A05 10A07   10A08       10A06 11A15           10A01   11A13     11A14   10A02 11A11 10A04   10A03 11A12 11A14  
Chiều                                                            
Đinh Thị Phương Mai Sáng                     12A07 12A07       12D01 12D01   12D02 12D03 12A08 12A08 12D03   12D02          
Chiều                                                            
Nguyễn Thụy Ngọc Quỳnh Sáng   12A05 12A05 12A06 12A06 10A12 12D04 12D05 10A09 10A10                               12D04 12D05 10A09    
Chiều                                                            
Nguyễn Thị Diễm Trang Sáng   11A03 11A02 11A07 10A13           11A04 11A06 11A10   10A15             11A08 11A05   11A01 11A09 10A14 10A15    
Chiều                                                            
Nguyễn Thanh Tuyền Sáng   12A03 12A04   12A02             12A04 10A11 12A01 12A02                     12A03 12A01 10A11    
Chiều 12D07 12D07 12D06 12D06                                                    
Kiều Thanh Hương Sáng   12D05 12D05 12D06 12D06 12D05 12D05 11A03 12D06   11A03 11A03                 11A03 11A03       12D06 12D06 12D05 12D05  
Chiều 12D06 12D06       12D05 12D05 11A03 11A03                                          
Lê Thanh Hải Sáng   12D07 12D07 10A01 10A01 10A01 10A01   12D07                           10A09 10A09   10A09 10A09 12D07 12D07  
Chiều 10A01 10A01 12D07 12D07   12D07   10A09 10A09                                          
Vũ Thị Thúy Hằng Sáng   11A06 11A06 12A08 12A08     11A06 12A08 12A08                               11A06 11A06 12A08 11A06  
Chiều           11A06 11A06 12A08 12A08                                          
Võ Thanh Long Sáng   11A12 11A12 10A07 10A07           10A07 10A07 11A12                         11A12 11A12 10A07    
Chiều 10A07 10A07 11A12 11A12                                                    
Nguyễn Thị Hòa Sáng   12D04 11A11 12D03 12D03           11A11 11A11 12D03 12D04 12D04 12D04 11A11 11A11               12D03 12D03 12D04 12D04  
Chiều 12D04 12D04 12D03 12D03   11A11 11A11                                              
Phan Thị Thái Hòa Sáng   12A02 12A02 12A07 12A07 10A11 10A11                 12A02 10A11 10A11 12A07 12A07           12A02 12A02 12A07 12A02  
Chiều 10A11 10A11 12A07 12A07   12A02 12A02                                              
Võ Thị Tuyết Phương Sáng   10A13                 10A13 10A13   12D02 12D02           10A10 10A10 12D02 12D02 10A13 10A10 10A10 12D02 12D02  
Chiều     10A10 10A10   12D02 12D02 10A13 10A13                                          
Vũ Thị Kim Phượng Sáng   11A09 11A08 11A10 11A10 11A09 11A09 11A08 11A10   11A08 11A09   11A10 11A10                     11A08 11A08 11A09 11A09  
Chiều 11A10 11A10       11A09 11A09 11A08 11A08                                          
Nguyễn Thị Quyên Sáng   10A08 10A06 10A05             10A05 10A05   10A06 10A06     10A08 10A06 10A05           10A08 10A08 10A06    
Chiều 10A05 10A05 10A06 10A06   10A08 10A08                                              
Phạm Thị Ngọc Thủy Sáng       12A01 12A01 12A03 11A01 12A01 12A03 12A03     11A01 11A01 12A01 12A03 12A03 12A01 11A01 11A01                    
Chiều     12A01 12A01   11A01 11A01 12A03 12A03                                          
Trần Thị Ngọc Hòa Sáng   10A04   10A02 10A02     10A02 10A02 10A04                               10A04 10A04 10A02    
Chiều 10A04 10A04 10A02 10A02                                                    
Hoàng Tiến Trung Sáng   12A06 12A06 12D01 12D01 12D01 12D01 12A06 11A04 11A04           11A04 11A04 11A04               12A06 12A06 12D01 12A06  
Chiều 12D01 12D01 11A04 11A04       12A06 12A06                                          
Nguyễn Văn Tòng Sáng   10A03 11A15 11A14 11A14 11A15 11A15 10A03 11A14                       11A15 11A15 10A03 10A03   11A14 11A14 10A03    
Chiều 10A03 10A03       11A15 11A15 11A14 11A14                                          
Nghiêm Xuân Cảnh Sáng   10A15 10A15 11A13 11A13 11A13 11A13 10A14 10A14                       10A14 10A14 11A13 10A15 10A15       11A13  
Chiều 10A14 10A14       10A15 10A15 11A13 11A13                                          
Đậu Thị Cảnh Sáng   12A04   12A05 12A05 12A04   10A12 10A12 12A05                       12A05 12A04 10A12 10A12 12A05 12A04 12A04 12A04  
Chiều 12A04 12A04 12A05 12A05       10A12 10A12                                          
Lưu Anh Đức Sáng   11A02 11A07 11A05 11A05       11A02 11A05 11A05 11A05   11A07 11A02                 11A07 11A07 11A02 11A02 11A07 11A02  
Chiều     11A07 11A07   11A05 11A05 11A02 11A02                                          
Võ Thanh Bình Sáng                           12D06 12D06     12D05 12A01 12A02 12D07 12D07 12A02 12A01 12D05          
Chiều 12D02 12D02 12D01 12D01   12D03 12D03 12D04 12D04                                          
Phạm Phượng Hiền Sáng                         12A04 10A02 12A07 12A05 12A05 10A02 12A08 12A08 12A03 12A03 12A07 12A04            
Chiều 12A06 12A06 10A01 10A01   10A03 10A03 10A04 10A04                                          
Vũ Nho Hòa Sáng                     11A02 11A02 11A07                   11A07 11A08 11A08          
Chiều 11A04 11A04 11A06 11A06   11A03 11A03 11A05 11A05                                          
Nguyễn Ngọc Quý Sáng                     11A09 10A15   11A11 10A14 10A11 10A10 10A15 10A14 11A10 11A09 10A11 11A11 10A10 11A10          
Chiều 10A12 10A12       10A13 10A13 11A01 11A01                                          
Nguyễn Văn Xuyên Sáng           11A14 11A14   11A13 11A13           10A09 10A09   11A12 11A12       11A15 11A15          
Chiều 10A06 10A06 10A05 10A05   10A07 10A07 10A08 10A08                                          
Nguyễn Văn Bảy Sáng           10A06 10A08   10A05 11A09   10A06 10A08 10A07             10A05 11A09 10A07              
Chiều 11A11 11A11 11A10 11A10       11A12 11A12                                          
Nguyễn Ôn Hiền Danh Sáng               10A04 10A03 10A03     10A04 10A01 10A01                              
Chiều 11A06 11A06 11A08 11A08   10A02 10A02 11A07 11A07                                          
Tống Thị Thu Hiền Sáng   10A09 10A09                         11A15 11A15                     10A10    
Chiều 11A13 11A13 10A11 10A11   11A14 11A14 10A10 10A10                                          
Đỗ Thị Thúy Ngần Sáng     12D03 11A03                       11A01 12D07 12D06   11A04 11A01 12D05 11A03 11A04 12D04          
Chiều 11A05 11A05 11A02 11A02                                                    
Nguyễn Tất Đạt Sáng             12A05 12D01 12A06 12D02     12A08 12A07                                
Chiều           12A03 12A04 12A01 12A02                                          
Hoàng Thị Kim Thoa Sáng                                                            
Chiều                                                            
Lê Hoài Vân Thành Sáng           10A13 10A14       10A14   10A12 10A12 10A13       10A15 10A15                    
Chiều                                                            
Lê Ngọc Bích Sáng     10A02 12A02 12A03           10A01 10A01 12A01 12A02 12A03 12A01 12A01 12A03 12A02 10A01 10A02 10A02   12A03 12A03          
Chiều 12A01 12A01 12A02 12A02   10A01 10A01 10A02 10A02                                          
Đỗ Thị Kim Chi Sáng   11A11 11A10 10A14 10A15 11A10 11A10 10A15 10A15 10A13           10A14 10A14   11A11 11A11     10A13 10A13 11A11 11A11 11A11 11A10 11A11  
Chiều 10A13 10A13 10A15 10A15   10A14 10A14 11A10 11A10                                          
Phạm Ngọc Dung Sáng   12D06 12A08 12D07 12D07             12D07 12D07 12D05 12D05 12A08 12A08 11A07     12D05 11A07 12D07 12D06 12D06 11A07 11A07   12D06  
Chiều 12A08 12A08 12D05 12D05   11A07 11A07 12D06 12D06                                          
Phan Danh Hiếu Sáng   12A07 12A07 10A12 10A12           10A11 10A11 12A05     10A12 10A12 12A05     10A11   10A12 12A06 12A06 12A07 12A05 12A06 12A07  
Chiều 12A05 12A05 12A06 12A06   12A07 12A07 10A11 10A11                                          
Hồ Thị Hương Mai Sáng   11A08             10A04 10A05 10A03 10A03 10A10 11A08 11A08 11A08 10A04 10A04 10A10 10A10   10A03 11A08 10A05     10A05 11A08 11A08  
Chiều 10A10 10A10 10A04 10A04   10A05 10A05 10A03 10A03                                          
Nguyễn Thị Hà Sáng     11A09 11A09 11A15 11A12 11A12 11A13 11A09 11A14 11A14 11A14 11A13 11A15 11A15 11A12 11A12 11A14   11A09 11A13 11A13 11A15 11A14 11A14          
Chiều 11A12 11A12 11A15 11A15   11A13 11A13 11A09 11A09                                          
Lữ Thị Nhung Sáng       11A06 11A06 11A05 11A05 10A08 10A07 11A06 10A09 10A09 11A06 11A05 10A07 10A06 10A06 11A05 11A06 10A09 10A08 10A08 11A06   10A06 10A07 11A05 11A05    
Chiều 10A08 10A08 10A09 10A09   10A06 10A06 10A07 10A07                                          
Ngô Thị Thanh Nhàn Sáng   12D02 12D01 12D04 12D04           12D03 12D03 12D04 12D01 12D01     12A04 12D04 12D04 12A04 12A04       12D02 12D02 12D03 12D01  
Chiều 12D03 12D03 12A04 12A04   12D01 12D01 12D02 12D02                                          
Võ Duy Nhã Đoan Sáng   11A01 11A03 11A02 11A04 11A04 11A04   11A01 11A01             11A02   11A03 11A03 11A04 11A02       11A03 11A01 11A02 11A03  
Chiều 11A03 11A03 11A01 11A01   11A02 11A02 11A04 11A04                                          
Phan Thuận Chi Sáng   10A07 10A05 10A08 10A06 10A08 10A09 10A06 12A05 12A06                 10A09 12A04           10A05 10A07 10A08    
Chiều                                                            
Trương Thị Hoàng Nhung Sáng   11A05 12D06   11A09 11A08 11A03 11A07   11A10                           11A12 11A06 12D05 12D07 11A04 11A05  
Chiều                                                            
Nguyễn Thị Đào Tiên Sáng                     12D01   10A03 10A04 10A04 10A02 10A02 12D02 10A01 10A03 12A07 10A01                
Chiều                                                            
Phan Danh Trung Sáng   12A08 10A10                     10A11 11A13 11A11 12D03 10A10 11A15             10A11 12D04 11A14 12A08  
Chiều                                                            
Lê Tấn Sáng   10A12 10A14 10A15 11A01           10A12 12A03 12A02     11A02 10A13 10A13   10A14           12A01 10A15 10A12    
Chiều                                                            

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn