23:00 ICT Thứ bảy, 23/06/2018

Menu

CƯỜI 24H :))

ĐĂNG NHẬP

Quảng cáo trái

VNPT Đồng Nai
Đại Học Lạc Hồng

Trang nhất » DANH MỤC » NHÀ TRƯỜNG » THÔNG BÁO - KẾ HOẠCH TRƯỜNG

Thời khóa biểu lớp áp dụng từ 03/10/2016

Thứ bảy - 01/10/2016 15:02
THỜI KHÓA BIỂU LỚP ÁP DỤNG TỪ 03/10/2016
      Lớp 10A01    
      Có tác dụng từ ngày 03/10/2016  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Toán học Ngữ văn Lịch sử Hóa học Sinh học
2 Ngoại ngữ Toán TC Ngữ văn Vật lí Địa lí Hóa TC
3 Ngoại ngữ Ngoại Ngữ TC Hóa học Lý TC GDCD Sinh hoạt
4 Toán học Ngoại ngữ Tin học Địa lí Vật lí  
5 Toán học Công nghệ Tin học Ngữ văn GDQP  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán NC văn NC        
2 Toán NC văn NC        
3 Thể dục Ngoại Ngữ NC        
4 Thể dục Ngoại Ngữ NC        
5            
             
      Lớp 10A02    
      Có tác dụng từ ngày 03/10/2016  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Công nghệ Vật lí Địa lí Ngữ văn Ngoại ngữ
2 Hóa học GDQP Vật lí Địa lí Ngữ văn Ngoại Ngữ TC
3 Ngữ văn Toán TC GDCD Thể dục Lịch sử Sinh hoạt
4 Toán học Toán học Thể dục Ngoại ngữ Hóa học  
5 Toán học Lý TC Sinh học Ngoại ngữ Hóa TC  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Ngoại Ngữ NC Tin học        
2 Ngoại Ngữ NC Tin học        
3 Toán NC văn NC        
4 Toán NC văn NC        
5            
             
      Lớp 10A03    
      Có tác dụng từ ngày 03/10/2016  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Ngoại ngữ Ngữ văn Lý TC Vật lí Hóa TC
2 Toán học Ngoại ngữ Ngữ văn GDCD Ngữ văn Lịch sử
3 Hóa học Toán TC Địa lí Công nghệ Toán học Sinh hoạt
4 Sinh học Tin học Vật lí GDQP Toán học  
5 Ngoại ngữ Tin học Hóa học Địa lí Ngoại Ngữ TC  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán NC Thể dục        
2 Toán NC Thể dục        
3 Ngoại Ngữ NC văn NC        
4 Ngoại Ngữ NC văn NC        
5            
             
      Lớp 10A04    
      Có tác dụng từ ngày 03/10/2016  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Vật lí Hóa học GDQP Công nghệ Toán học
2 Toán học Vật lí Hóa TC Ngữ văn GDCD Toán TC
3 Sinh học Tin học Tin học Ngữ văn Hóa học Sinh hoạt
4 Ngoại ngữ Ngữ văn Địa lí Lý TC Ngoại Ngữ TC  
5 Ngoại ngữ Toán học Địa lí Ngoại ngữ Lịch sử  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán NC Ngoại Ngữ NC        
2 Toán NC Ngoại Ngữ NC        
3 văn NC Thể dục        
4 văn NC Thể dục        
5            
             
      Lớp 10A05    
      Có tác dụng từ ngày 03/10/2016  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Vật lí Toán học Hóa học Tin học Địa lí
2 Lịch sử Vật lí Toán TC Hóa TC Ngoại ngữ Ngữ văn
3 Địa lí Hóa học GDQP Ngoại Ngữ TC Ngoại ngữ Sinh hoạt
4 Toán học Tin học Sinh học GDCD Ngữ văn  
5 Lý TC Ngữ văn Ngoại ngữ Toán học Công nghệ  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán NC văn NC        
2 Toán NC văn NC        
3 Thể dục Ngoại Ngữ NC        
4 Thể dục Ngoại Ngữ NC        
5            
             
      Lớp 10A06    
      Có tác dụng từ ngày 03/10/2016  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Tin học Công nghệ Ngữ văn Vật lí Ngoại Ngữ TC
2 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Tin học Ngữ văn GDQP Sinh học
3 Toán TC Địa lí Hóa học Ngoại ngữ Hóa TC Sinh hoạt
4 Lý TC Lịch sử Toán học Toán học Hóa học  
5 Địa lí Vật lí Toán học GDCD Ngữ văn  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Thể dục văn NC        
2 Thể dục văn NC        
3 Toán NC Ngoại Ngữ NC        
4 Toán NC Ngoại Ngữ NC        
5            
             
      Lớp 10A07    
      Có tác dụng từ ngày 03/10/2016  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Ngoại ngữ Toán học Ngoại ngữ Hóa học Ngữ văn
2 Địa lí Ngoại ngữ Toán TC Vật lí Hóa học Địa lí
3 Lịch sử GDQP Lý TC GDCD Tin học Sinh hoạt
4 Toán học Ngữ văn Tin học Công nghệ Ngoại Ngữ TC  
5 Toán học Hóa TC Ngữ văn Sinh học Vật lí  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán NC Thể dục        
2 Toán NC Thể dục        
3 Ngoại Ngữ NC văn NC        
4 Ngoại Ngữ NC văn NC        
5            
             
      Lớp 10A08    
      Có tác dụng từ ngày 03/10/2016  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Địa lí Hóa học Ngoại Ngữ TC Ngữ văn Toán học
2 Toán TC Tin học Hóa học Ngoại ngữ Ngữ văn Toán học
3 Vật lí Ngữ văn Tin học Toán học GDCD Sinh hoạt
4 Địa lí Ngoại ngữ Vật lí Sinh học Công nghệ  
5 Lịch sử Ngoại ngữ Lý TC GDQP Hóa TC  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 văn NC Toán NC        
2 văn NC Toán NC        
3 Ngoại Ngữ NC Thể dục        
4 Ngoại Ngữ NC Thể dục        
5            
             
      Lớp 10A09    
      Có tác dụng từ ngày 03/10/2016  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Sinh học Ngữ văn Thể dục Hóa học Toán TC
2 Tin học Địa lí Ngữ văn Thể dục Hóa học Toán học
3 Tin học GDCD Lý TC Ngoại ngữ Toán học Sinh hoạt
4 Vật lí Lịch sử Ngoại Ngữ TC Địa lí Toán học  
5 Vật lí Ngoại ngữ Hóa TC Ngữ văn Ngoại ngữ  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Ngoại Ngữ NC GDQP        
2 Ngoại Ngữ NC Công nghệ        
3 văn NC Toán NC        
4 văn NC Toán NC        
5            
             
      Lớp 10A10    
      Có tác dụng từ ngày 03/10/2016  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Vật lí Vật lí Ngoại ngữ Toán học Toán học
2 Sinh học Hóa TC GDQP Thể dục Toán học Toán TC
3 Địa lí Hóa học Ngữ văn Địa lí Công nghệ Sinh hoạt
4 Lý TC Ngoại Ngữ TC Hóa học Ngữ văn Thể dục  
5 GDCD Lịch sử Ngoại ngữ Ngữ văn Ngoại ngữ  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 văn NC Ngoại Ngữ NC        
2 văn NC Ngoại Ngữ NC        
3 Toán NC Tin học        
4 Toán NC Tin học        
5            
             
      Lớp 10A11    
      Có tác dụng từ ngày 03/10/2016  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Toán học Ngữ văn Thể dục Ngữ văn Địa lí
2 GDCD Toán TC Ngữ văn Toán học Thể dục Ngoại Ngữ TC
3 Sinh học Công nghệ Lịch sử Toán học Ngoại ngữ Sinh hoạt
4 Ngoại ngữ Hóa học Địa lí Vật lí GDQP  
5 Ngoại ngữ Hóa TC Hóa học Lý TC Vật lí  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán NC Ngoại Ngữ NC        
2 Toán NC Ngoại Ngữ NC        
3 Tin học văn NC        
4 Tin học văn NC        
5            
             
      Lớp 10A12    
      Có tác dụng từ ngày 03/10/2016  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Lịch sử Địa lí Ngữ văn Ngoại ngữ GDCD
2 Địa lí Ngoại ngữ Vật lí Ngữ văn Ngoại Ngữ TC Sinh học
3 Vật lí Toán học Tin học Hóa TC Ngữ văn Sinh hoạt
4 văn NC Toán học Tin học Hóa học Toán học  
5 văn NC Lý TC Hóa học Ngoại ngữ Toán TC  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Thể dục Công nghệ        
2 Thể dục GDQP        
3 Ngoại Ngữ NC Toán NC        
4 Ngoại Ngữ NC Toán NC        
5            
             
      Lớp 10A13    
      Có tác dụng từ ngày 03/10/2016  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Tin học Toán học Hóa học GDQP Ngoại ngữ
2 Toán học Công nghệ Toán học Địa lí Vật lí Vật lí
3 Ngoại ngữ Hóa học Sinh học Địa lí Ngữ văn Sinh hoạt
4 GDCD Lý TC Hóa TC Ngoại Ngữ TC Ngữ văn  
5 Lịch sử Ngữ văn Tin học Ngoại ngữ Toán TC  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 văn NC Thể dục        
2 văn NC Thể dục        
3 Ngoại Ngữ NC Toán NC        
4 Ngoại Ngữ NC Toán NC        
5            
             
      Lớp 10A14    
      Có tác dụng từ ngày 03/10/2016  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO GDCD Tin học Ngữ văn Toán TC Vật lí
2 Ngoại ngữ Tin học Hóa học Ngữ văn Toán học Lịch sử
3 Địa lí Toán học Hóa học Ngoại ngữ Hóa TC Sinh hoạt
4 Ngữ văn Toán học Lý TC Thể dục Ngoại ngữ  
5 Sinh học Vật lí Thể dục Địa lí Ngoại Ngữ TC  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán NC văn NC        
2 Toán NC văn NC        
3 GDQP Ngoại Ngữ NC        
4 Công nghệ Ngoại Ngữ NC        
5            
             
      Lớp 10A15    
      Có tác dụng từ ngày 03/10/2016  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Ngoại ngữ Hóa TC Vật lí Hóa học Sinh học
2 Toán học GDCD Thể dục Vật lí Hóa học Địa lí
3 Toán học Ngữ văn Ngoại ngữ Thể dục Lý TC Sinh hoạt
4 Địa lí Ngữ văn Ngoại ngữ Tin học Toán học  
5 Ngữ văn Ngoại Ngữ TC Lịch sử Tin học Toán TC  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 GDQP Toán NC        
2 Công nghệ Toán NC        
3 văn NC Ngoại Ngữ NC        
4 văn NC Ngoại Ngữ NC        
5            
             
      Lớp 11A01    
      Có tác dụng từ ngày 03/10/2016  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Ngoại ngữ Hóa học Tin học Tin học GDCD
2 Ngữ văn Toán TC Hóa học Vật lí Hóa TC Ngữ văn
3 Ngoại ngữ Lý TC Toán học Công nghệ GDQP Ngoại Ngữ TC
4 Ngoại ngữ Ngữ văn Toán học Toán học Sinh học Sinh hoạt
5 Địa lí Ngữ văn Vật lí Toán học Lịch sử  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Ngoại Ngữ NC Toán NC        
2 Ngoại Ngữ NC Toán NC        
3 văn NC Thể dục        
4 văn NC Thể dục        
5            
             
      Lớp 11A02    
      Có tác dụng từ ngày 03/10/2016  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO GDQP Thể dục Địa lí Vật lí Toán học
2 Toán học Sinh học Thể dục Ngữ văn Ngữ văn Toán học
3 Lịch sử Hóa TC Hóa học Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngữ văn
4 Ngữ văn Toán học Vật lí Ngoại Ngữ TC Ngoại ngữ Sinh hoạt
5 GDCD Công nghệ Toán TC Lý TC Hóa học  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Ngoại Ngữ NC văn NC        
2 Ngoại Ngữ NC văn NC        
3 Tin học Toán NC        
4 Tin học Toán NC        
5            
             
      Lớp 11A03    
      Có tác dụng từ ngày 03/10/2016  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Hóa TC Toán học Ngoại ngữ Toán học Ngữ văn
2 Lịch sử Địa lí Toán học Ngoại ngữ Toán TC Ngoại ngữ
3 Ngữ văn Toán học Công nghệ Vật lí Tin học GDCD
4 Tin học Sinh học Hóa học Ngữ văn Hóa học Sinh hoạt
5 Ngoại Ngữ TC Lý TC GDQP Ngữ văn Vật lí  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 văn NC Thể dục        
2 văn NC Thể dục        
3 Ngoại Ngữ NC Toán NC        
4 Ngoại Ngữ NC Toán NC        
5            
             
      Lớp 11A04    
      Có tác dụng từ ngày 03/10/2016  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Ngữ văn Lịch sử Toán học Ngữ văn Hóa học
2 Sinh học Ngữ văn Ngoại Ngữ TC Toán học Vật lí Hóa học
3 GDCD Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán TC Lý TC Địa lí
4 Hóa TC Toán học GDQP Công nghệ Tin học Sinh hoạt
5 Ngữ văn Toán học Vật lí Tin học Ngoại ngữ  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Thể dục Ngoại Ngữ NC        
2 Thể dục Ngoại Ngữ NC        
3 Toán NC văn NC        
4 Toán NC văn NC        
5            
             
      Lớp 11A05    
      Có tác dụng từ ngày 03/10/2016  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Ngữ văn Toán học Lý TC Ngoại ngữ Sinh học
2 Địa lí Ngữ văn Toán TC GDQP Ngoại ngữ văn NC
3 Hóa học GDCD Vật lí Ngữ văn Lịch sử văn NC
4 Toán học Vật lí Ngữ văn Ngoại ngữ Hóa TC Sinh hoạt
5 Toán học Toán học Công nghệ Ngoại Ngữ TC Hóa học  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tin học Toán NC        
2 Tin học Toán NC        
3 Ngoại Ngữ NC Thể dục        
4 Ngoại Ngữ NC Thể dục        
5            
             
      Lớp 11A06    
      Có tác dụng từ ngày 03/10/2016  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO GDCD GDQP Vật lí Hóa học Toán học
2 Toán học Vật lí Lịch sử Lý TC Hóa học Toán học
3 Toán học Toán TC Ngữ văn Ngoại ngữ Ngữ văn Hóa TC
4 văn NC Ngoại ngữ Sinh học Ngữ văn Ngoại ngữ Sinh hoạt
5 văn NC Ngữ văn Ngoại Ngữ TC Công nghệ Địa lí  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tin học Toán NC        
2 Tin học Toán NC        
3 Thể dục Ngoại Ngữ NC        
4 Thể dục Ngoại Ngữ NC        
5            
             
      Lớp 11A07    
      Có tác dụng từ ngày 03/10/2016  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Ngoại Ngữ TC Ngoại ngữ Ngoại ngữ Vật lí Ngữ văn
2 Hóa học GDCD Công nghệ Ngoại ngữ Ngữ văn Ngữ văn
3 Toán học Địa lí Thể dục Ngữ văn Thể dục Toán học
4 Lịch sử Lý TC Toán TC Hóa TC Toán học Sinh hoạt
5 Vật lí GDQP Sinh học Hóa học Toán học  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Ngoại Ngữ NC văn NC        
2 Ngoại Ngữ NC văn NC        
3 Toán NC Tin học        
4 Toán NC Tin học        
5            
             
      Lớp 11A08    
      Có tác dụng từ ngày 03/10/2016  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Địa lí Toán học văn NC Hóa học Toán học
2 Ngữ văn Hóa TC Lý TC GDCD Lịch sử Toán học
3 Toán TC Toán học Sinh học Ngoại ngữ Ngữ văn Ngữ văn
4 Ngoại ngữ Vật lí văn NC Hóa học Thể dục Sinh hoạt
5 Ngoại Ngữ TC Ngoại ngữ Ngữ văn Vật lí Thể dục  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Công nghệ Ngoại Ngữ NC        
2 GDQP Ngoại Ngữ NC        
3 Tin học Toán NC        
4 Tin học Toán NC        
5            
             
      Lớp 11A09    
      Có tác dụng từ ngày 03/10/2016  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Toán học Thể dục Hóa học Thể dục Lịch sử
2 Toán học Toán học Toán học Hóa học Tin học Sinh học
3 Ngữ văn Lý TC Ngoại ngữ GDCD Vật lí Toán TC
4 Ngữ văn Ngữ văn Ngoại ngữ Ngoại Ngữ TC Vật lí Sinh hoạt
5 Địa lí Tin học Hóa TC Ngữ văn Ngoại ngữ  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Ngoại Ngữ NC Toán NC        
2 Ngoại Ngữ NC Toán NC        
3 Công nghệ văn NC        
4 GDQP văn NC        
5            
             
      Lớp 11A10    
      Có tác dụng từ ngày 03/10/2016  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Ngữ văn Ngoại ngữ Hóa TC GDQP Sinh học
2 Hóa học Ngữ văn Ngoại ngữ Hóa học Công nghệ GDCD
3 Ngữ văn Vật lí Lịch sử Vật lí Ngoại ngữ Ngữ văn
4 Toán học Toán TC Toán học Ngoại Ngữ TC Lý TC Sinh hoạt
5 Toán học Địa lí Toán học Thể dục Thể dục  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán NC Ngoại Ngữ NC        
2 Toán NC Ngoại Ngữ NC        
3 Tin học văn NC        
4 Tin học văn NC        
5            
             
      Lớp 11A11    
      Có tác dụng từ ngày 03/10/2016  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Vật lí Toán học Địa lí Ngoại ngữ Ngữ văn
2 Ngữ văn Vật lí Toán TC Toán học Ngoại Ngữ TC Ngữ văn
3 Toán học Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán học Thể dục Hóa TC
4 Hóa học Sinh học Thể dục Ngữ văn Lịch sử Sinh hoạt
5 Hóa học GDCD Lý TC văn NC văn NC  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tin học Toán NC        
2 Tin học Toán NC        
3 GDQP Ngoại Ngữ NC        
4 Công nghệ Ngoại Ngữ NC        
5            
             
      Lớp 11A12    
      Có tác dụng từ ngày 03/10/2016  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Ngữ văn Lý TC Ngữ văn Vật lí Toán học
2 Toán học Ngữ văn Vật lí Ngữ văn Hóa TC Toán học
3 Toán học Công nghệ Toán TC Ngoại ngữ Hóa học Lịch sử
4 Ngoại ngữ GDCD Hóa học Thể dục Địa lí Sinh hoạt
5 Ngoại ngữ Sinh học Ngoại Ngữ TC Thể dục GDQP  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 văn NC Ngoại Ngữ NC        
2 văn NC Ngoại Ngữ NC        
3 Toán NC Tin học        
4 Toán NC Tin học        
5            
             
      Lớp 11A13    
      Có tác dụng từ ngày 03/10/2016  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Toán học Hóa học GDCD Ngữ văn Ngoại Ngữ TC
2 Ngoại ngữ Toán học Hóa học Vật lí Ngữ văn Sinh học
3 Ngoại ngữ Ngữ văn Ngữ văn Lịch sử Toán TC Hóa TC
4 Toán học Thể dục Công nghệ Ngoại ngữ Vật lí Sinh hoạt
5 Toán học Thể dục Địa lí GDQP Lý TC  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tin học văn NC        
2 Tin học văn NC        
3 Ngoại Ngữ NC Toán NC        
4 Ngoại Ngữ NC Toán NC        
5            
             
      Lớp 11A14    
      Có tác dụng từ ngày 03/10/2016  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Thể dục Ngữ văn Ngoại ngữ Lịch sử Toán học
2 GDCD Thể dục Ngữ văn Ngoại ngữ Vật lí Toán TC
3 Sinh học Vật lí Ngoại ngữ Ngữ văn Lý TC Địa lí
4 Toán học Toán học Ngoại Ngữ TC Hóa học Ngữ văn Sinh hoạt
5 Toán học văn NC Hóa TC Hóa học văn NC  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Ngoại Ngữ NC Tin học        
2 Ngoại Ngữ NC Tin học        
3 Công nghệ Toán NC        
4 GDQP Toán NC        
5            
             
      Lớp 11A15    
      Có tác dụng từ ngày 03/10/2016  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Toán học Ngoại ngữ Tin học Toán học Hóa học
2 Hóa học Toán TC Ngoại ngữ Tin học Toán học Hóa TC
3 Toán học Sinh học Lý TC Vật lí Ngữ văn Ngoại ngữ
4 GDCD Vật lí Ngữ văn Địa lí Thể dục Sinh hoạt
5 Ngữ văn Lịch sử Ngữ văn Ngoại Ngữ TC Thể dục  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Công nghệ Toán NC        
2 GDQP Toán NC        
3 văn NC Ngoại Ngữ NC        
4 văn NC Ngoại Ngữ NC        
5            
             
      Lớp 12A01    
      Có tác dụng từ ngày 03/10/2016  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Hóa học Vật lí Ngữ văn Lý TC Địa lí
2 Ngoại ngữ Hóa học Vật lí Ngữ văn Ngoại Ngữ TC Lịch sử
3 Ngoại ngữ Toán học Ngữ văn Toán TC Sinh học Ngoại ngữ
4 Toán học GDQP Lịch sử Thể dục Thể dục Sinh hoạt
5 Toán học Sinh học Toán học Hóa TC GDCD  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 văn NC Ngoại Ngữ NC        
2 văn NC Ngoại Ngữ NC        
3 Toán NC Tin học        
4 Toán NC Công nghệ        
5            
             
      Lớp 12A02    
      Có tác dụng từ ngày 03/10/2016  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Vật lí Ngoại Ngữ TC Toán TC Sinh học Toán học
2 Toán học Vật lí Ngoại ngữ Hóa học Sinh học Toán học
3 Toán học GDQP Địa lí GDCD Thể dục Ngoại ngữ
4 Ngữ văn Hóa học Ngữ văn Ngữ văn Ngoại ngữ Sinh hoạt
5 Lịch sử Hóa TC Lịch sử Thể dục Lý TC  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Ngoại Ngữ NC Toán NC        
2 Ngoại Ngữ NC Toán NC        
3 văn NC Công nghệ        
4 văn NC Tin học        
5            
             
      Lớp 12A03    
      Có tác dụng từ ngày 03/10/2016  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Toán học GDCD Toán học Thể dục Lịch sử
2 Lịch sử GDQP Địa lí Toán học Thể dục Ngoại Ngữ TC
3 Sinh học Vật lí Lý TC Ngữ văn Ngoại ngữ Sinh học
4 Hóa TC Toán học Vật lí Ngoại ngữ Ngữ văn Sinh hoạt
5 văn NC Toán TC văn NC Ngoại ngữ Ngữ văn  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Hóa học Tin học        
2 Hóa học Công nghệ        
3 Ngoại Ngữ NC Toán NC        
4 Ngoại Ngữ NC Toán NC        
5            
             
      Lớp 12A04    
      Có tác dụng từ ngày 03/10/2016  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Toán học Vật lí Ngoại ngữ Ngữ văn Ngoại Ngữ NC
2 Toán học Lý TC Lịch sử Ngoại ngữ Ngữ văn Toán học
3 Lịch sử Vật lí Thể dục Ngữ văn Toán TC Toán học
4 Sinh học Ngoại Ngữ TC GDCD GDQP Thể dục Sinh hoạt
5 Hóa TC Ngoại ngữ Sinh học Địa lí Ngoại Ngữ NC  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán NC Công nghệ        
2 Toán NC Tin học        
3 văn NC Hóa học        
4 văn NC Hóa học        
5            
             
      Lớp 12A05    
      Có tác dụng từ ngày 03/10/2016  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO GDQP Ngoại ngữ Thể dục GDCD Toán học
2 Lịch sử Tin học Ngoại ngữ Thể dục Toán học Ngữ văn
3 Lịch sử Ngoại ngữ Ngữ văn Ngữ văn Ngoại Ngữ TC Sinh học
4 Toán TC Địa lí Sinh học Vật lí Vật lí Sinh hoạt
5 Toán học Toán học Hóa TC Công nghệ Lý TC  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 văn NC Hóa học        
2 văn NC Hóa học        
3 Toán NC Ngoại Ngữ NC        
4 Toán NC Ngoại Ngữ NC        
5            
             
      Lớp 12A06    
      Có tác dụng từ ngày 03/10/2016  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Vật lí Sinh học GDQP Ngoại ngữ Toán học
2 Toán học Vật lí Sinh học Công nghệ Ngoại ngữ Toán học
3 Toán học Toán TC Hóa học Hóa TC Lý TC Ngữ văn
4 Lịch sử Tin học Hóa học Ngoại ngữ Ngữ văn Sinh hoạt
5 Lịch sử Địa lí GDCD Ngoại Ngữ TC Ngữ văn  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Thể dục Ngoại Ngữ NC        
2 Thể dục Ngoại Ngữ NC        
3 văn NC Toán NC        
4 văn NC Toán NC        
5            
             
      Lớp 12A07    
      Có tác dụng từ ngày 03/10/2016  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Hóa học Lịch sử Sinh học Địa lí Ngữ văn
2 Ngữ văn Hóa học Lịch sử Sinh học Lý TC GDCD
3 Ngữ văn Vật lí Ngoại Ngữ TC Vật lí Thể dục Toán học
4 Toán học Ngoại ngữ Tin học Toán học Ngoại ngữ Sinh hoạt
5 Toán TC Ngoại ngữ Thể dục Toán học Hóa TC  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Ngoại Ngữ NC văn NC        
2 Ngoại Ngữ NC văn NC        
3 Toán NC Công nghệ        
4 Toán NC GDQP        
5            
             
      Lớp 12A08    
      Có tác dụng từ ngày 03/10/2016  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Ngoại ngữ Sinh học Ngữ văn Lịch sử Hóa học
2 Địa lí Ngoại ngữ Sinh học Ngữ văn Lịch sử Hóa TC
3 Ngữ văn Hóa học Tin học Ngoại ngữ Lý TC Toán TC
4 Toán học Toán học Vật lí Thể dục GDCD Sinh hoạt
5 Toán học Toán học Vật lí Thể dục Ngoại Ngữ TC  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 văn NC GDQP        
2 văn NC Công nghệ        
3 Ngoại Ngữ NC Toán NC        
4 Ngoại Ngữ NC Toán NC        
5            
             
      Lớp 12D01    
      Có tác dụng từ ngày 03/10/2016  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Toán học Địa lí Lịch sử Vật lí Ngoại ngữ
2 Sinh học Toán học Hóa TC Lịch sử Vật lí Ngoại ngữ
3 Ngữ văn Tin học Sinh học GDQP Ngoại Ngữ TC Toán TC
4 Toán học Hóa học Ngữ văn Lý TC Ngoại ngữ Sinh hoạt
5 Toán học GDCD Ngữ văn Hóa học Công nghệ  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán NC văn NC        
2 Toán NC văn NC        
3 Thể dục Ngoại Ngữ NC        
4 Thể dục Ngoại Ngữ NC        
5            
             
      Lớp 12D02    
      Có tác dụng từ ngày 03/10/2016  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Hóa học Lý TC Vật lí Ngoại ngữ Ngữ văn
2 Ngữ văn Hóa học Vật lí GDQP Công nghệ Ngữ văn
3 Hóa TC Ngoại ngữ Ngoại ngữ Địa lí Toán học Toán học
4 Sinh học Ngoại Ngữ TC Toán TC Lịch sử Toán học Sinh hoạt
5 Sinh học Tin học Toán học GDCD Lịch sử  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Thể dục Toán NC        
2 Thể dục Toán NC        
3 Ngoại Ngữ NC văn NC        
4 Ngoại Ngữ NC văn NC        
5            
             
      Lớp 12D03    
      Có tác dụng từ ngày 03/10/2016  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Ngoại ngữ Ngữ văn Ngoại ngữ Lý TC Toán học
2 Sinh học Sinh học Ngữ văn Địa lí GDQP Toán học
3 Tin học GDCD Toán TC Hóa học Lịch sử Ngữ văn
4 Toán học Vật lí Ngoại ngữ Hóa TC Công nghệ Sinh hoạt
5 Toán học Vật lí Ngoại Ngữ TC Lịch sử Hóa học  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 văn NC Thể dục        
2 văn NC Thể dục        
3 Toán NC Ngoại Ngữ NC        
4 Toán NC Ngoại Ngữ NC        
5            
             
      Lớp 12D04    
      Có tác dụng từ ngày 03/10/2016  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO GDCD Sinh học Toán học Công nghệ Lịch sử
2 Toán học Lịch sử Sinh học Ngoại Ngữ TC Ngoại ngữ Địa lí
3 Vật lí Hóa TC Ngữ văn Ngoại ngữ GDQP Toán TC
4 Ngữ văn Lý TC Toán học văn NC Vật lí Sinh hoạt
5 Ngữ văn Ngoại ngữ Toán học văn NC Tin học  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán NC Ngoại Ngữ NC        
2 Toán NC Ngoại Ngữ NC        
3 Hóa học Thể dục        
4 Hóa học Thể dục        
5            
             
      Lớp 12D05    
      Có tác dụng từ ngày 03/10/2016  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Toán học Ngoại ngữ Vật lí Ngữ văn Địa lí
2 Toán học Toán TC Ngoại ngữ Lý TC Tin học Lịch sử
3 Toán học Lịch sử Hóa học Thể dục Ngoại ngữ Toán học
4 Sinh học Hóa học Ngữ văn GDCD Vật lí Sinh hoạt
5 Sinh học Hóa TC Ngữ văn Ngoại Ngữ TC Thể dục  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Ngoại Ngữ NC Toán NC        
2 Ngoại Ngữ NC Toán NC        
3 văn NC GDQP        
4 văn NC Công nghệ        
5            
             
      Lớp 12D06    
      Có tác dụng từ ngày 03/10/2016  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Sinh học Vật lí Hóa học Ngoại ngữ Toán TC
2 Ngữ văn GDCD Vật lí Hóa học Ngoại ngữ Toán học
3 Địa lí Ngoại Ngữ TC Ngoại ngữ Tin học Hóa TC Sinh học
4 Toán học Toán học Thể dục Công nghệ Ngữ văn Sinh hoạt
5 Toán học GDQP Thể dục Lý TC Ngữ văn  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán NC Ngoại Ngữ NC        
2 Toán NC Ngoại Ngữ NC        
3 Lịch sử văn NC        
4 Lịch sử văn NC        
5            
             
      Lớp 12D07    
      Có tác dụng từ ngày 03/10/2016  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Ngoại ngữ Lý TC Công nghệ Thể dục GDCD
2 Toán học Ngoại ngữ văn NC Tin học Thể dục Địa lí
3 Toán học Sinh học Ngữ văn Vật lí văn NC Toán học
4 Ngữ văn Toán học Ngoại ngữ Hóa học Hóa học Sinh hoạt
5 Ngữ văn Vật lí Ngoại Ngữ TC Hóa TC Sinh học  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Lịch sử Toán TC        
2 Lịch sử GDQP        
3 Toán NC Ngoại Ngữ NC        
4 Toán NC Ngoại Ngữ NC        
5            
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn