01:34 EST Thứ tư, 16/01/2019

Menu

CƯỜI 24H :))

ĐĂNG NHẬP

Quảng cáo trái

VNPT Đồng Nai
Đại Học Lạc Hồng

Trang nhất » DANH MỤC » NHÀ TRƯỜNG » TKB

Thời khóa biểu HK I - NH 2016 - 2017

Thứ ba - 13/09/2016 17:55
THỜI KHÓA BIỂU HK I NH 2016 - 2017
Áp dụng từ ngày 15/08/2016
                                                               
                                                               
Giáo viên Buổi Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Vũ Văn Khuê Sáng           12D04 12D06 12D03                   12D07 12D05                      
Chiều                               12A04 12A03       12D02 12A06 12A02 12A01   12D01 12A07 12A05 12A08  
Ninh Thị Anh Sáng   11A14 11A11 11A15                       11A13 11A12                       11A04  
Chiều                               11A09 11A05       11A03 11A10 11A08 11A04   11A02 11A07 11A06 11A01  
Lương Thị Sâm Sáng   10A11 10A12 10A13   10A14 10A15                                           10A13  
Chiều 10A07 10A08 10A06 10A03   10A01 10A04 10A09 10A10             10A05 10A02                          
Ngô Ngọc Minh Châu Sáng             10A10 10A10 10A11       10A10 10A11 10A11                              
Chiều                                                            
Trần Thị Thúy Hà Sáng           12A01 12A01 10A13 12A02 12A02 12A02   10A12 10A13 12A01 10A13   10A12 10A12                      
Chiều                                                            
Đàm Thị Thanh Hưng Sáng   11A10   11A11 11A11 12D02 12D02 12A08   11A11           11A10 11A10                 12A08 12A08 12D02 11A10  
Chiều                                                            
Ngô Thị Hải Hồng Sáng   11A07 11A05 11A04 11A04                       11A04 11A07 11A07   11A06 11A06 11A05 11A05       11A06 11A07  
Chiều                                                            
Phạm Thị Phương Mai Sáng   11A15 11A14         11A12 11A14   11A13 11A13 11A12 11A12 11A14                     11A15 11A15 11A13 11A15  
Chiều                                                            
Vũ Thị Hồng Nhung Sáng   10A02 10A03 10A01             10A04 10A04 10A01   10A03                 10A02 10A02 10A03 10A01 10A04 10A04  
Chiều                                                            
Trần Đức Thiện Sáng           12A05 12D05 12D04 12D04   12D04 12A03 12D05     12A05 12A05 12A04 12A04   12D05 12A03 12A03 12A04            
Chiều                                                            
Nguyễn Thị Thắm Sáng                     10A08 10A08 10A09 12A06 12A06 12D06 12D06   12D07   10A09 10A09 12A06 12D07 10A08          
Chiều                               12D06 12D07                          
Phùng Thị Thanh Thủy Sáng           11A03 11A08       11A01 11A01 11A02 11A08 11A09 11A09 11A09 11A02 11A02   11A08 11A01 11A03 11A03            
Chiều                                                            
Ngô Minh Tuấn Sáng           12A07 12A07         10A14 10A14   10A15           10A15 10A15 10A14 12A07            
Chiều                                                            
Nguyễn Hải Âu Sáng           12D03   10A05 12D01   12D01 12D01 10A06   10A07 10A05 10A05 12D03 12D03   10A07 10A07 10A06 10A06            
Chiều                                                            
Từ Thị Kim Oanh Sáng           11A06 11A02   11A01   11A09 11A15 11A05 11A14 11A03   11A08 11A13 11A12   11A10 11A04 11A11 11A07            
Chiều                                                            
Phạm Nguyễn Anh Thư Sáng           10A13 10A12 10A09 10A01   10A14 10A15 10A04   10A10 10A11   10A03 10A07     10A06 10A08              
Chiều                               10A02 10A05                          
Nguyễn Thị Thùy Trang Sáng                               12D07 12A07 12D01 12A08   12A05   12D06 12A06            
Chiều                                         12D03 12D02 12D05 12D04   12A04 12A03 12A02 12A01  
Hoàng Thị Huyền Sáng           11A11 11A11   10A13 11A10 11A12 11A12   10A14   10A15 10A15 11A10 10A14   10A13 11A11 10A15 11A10   10A14 10A13 11A12    
Chiều                                                            
Ngô Ngọc Bích Hà Sáng           11A08 12A04 12A04 12D05 12D05 12D02 11A08 12A04 12A08 12A08 12D02 12D02 11A08 12D01   12D01 12D01 12A08 12D05            
Chiều                                                            
Tô Lan Phương Sáng       11A09 11A09 10A10 11A06 11A09 11A07 11A07 10A10 10A10   10A12 10A12 11A06 11A06 10A11 10A11     11A07 10A12   10A11          
Chiều                                                            
Nguyễn Thế Mạnh Sáng     10A08 10A09             10A09 10A09   10A08 10A08                              
Chiều                                                            
Đỗ Thị Thanh Phương Sáng                                                            
Chiều                                                            
Nguyễn Thị Kim Thoa Sáng           12A06 12A06 11A01   12A05     12A06 11A02 11A02 11A01 11A01 12A05 12D04   12D04 12D04 12D07 12A05   12D07 12D07 11A02    
Chiều                                                            
Nguyễn Thị Thu Thủy Sáng           12A02 12A02 12A03 12D03 12D03 12D06 12D06 12A03 12A03 12A07 12A07 12A02 10A01 12D06   12D03 12A07 10A01 10A01            
Chiều                                                            
Lưu Thu Trang Sáng           10A04 10A04 11A14 10A02 11A15 10A02 10A02 11A15 10A03 11A13 11A14 11A13 11A15 10A04   10A03 10A03 11A14 11A13            
Chiều                                                            
Trần Minh Tâm Sáng                     12A01 12A01                 12A01                  
Chiều                                                            
Đoàn Thị Vân Sáng           10A06 10A06 11A05 11A05 11A03 11A04 11A04 11A03   10A05 10A07 10A07       10A06 10A05 10A05 10A07   11A03 11A05 11A04    
Chiều                                                            
Lê Thị Thu Hòa Sáng   10A01 11A09 11A08 11A08 10A02 10A02 10A01 11A09 11A08           11A08 10A01 11A09 11A09             10A02 10A02 10A01 10A01  
Chiều 10A02 10A02 10A01 10A01                       11A08 11A08       11A09 11A09                
Nguyễn Thị Thanh Hồng Sáng           12D05   12D02 12D02 12D04 12D05 12D05 12D02 12D03 12D03 12D03 12D04 12D04     12D02 12D03 12D05 12D04            
Chiều                               12D03 12D03       12D04 12D04 12D02 12D02       12D05 12D05  
Vũ Nguyễn Minh Ngọc Sáng   10A14 10A13 10A15             10A11 10A11 10A15 10A15 10A13 10A12 10A12 10A14 10A13   10A12 10A12 10A11 10A14 10A14 10A13 10A11 10A15 10A14  
Chiều 10A14 10A14 10A13 10A13   10A11 10A11 10A15 10A15             10A12 10A12                          
Lê Thị Lệ Nhung Sáng           10A07 10A07 11A11 10A08   11A10 11A10 11A11 11A11 10A09 10A08 10A08 10A09 11A10   11A11   10A07 10A08 10A09 10A07 11A10 10A09    
Chiều 10A09 10A09 10A07 10A07                       10A08 10A08       11A11 11A11 11A10 11A10            
Trần Thị Hồng Oanh Sáng           12D07 12D07 12D06 12A04 12A04   12A02 12D06 12D07 12D07 12A04 12A04 12A02 12A03   12D06 12D06 12A02 12A03   12A03 12A03 12A02    
Chiều                               12A02 12A02       12A04 12A04 12D07 12D07   12D06 12D06 12A03 12A03  
Chu Thị Kim Phương Sáng   12A01 12A01 10A04   10A03 10A03 10A04 12A01 12D01                     10A04 10A04 12D01 10A03 10A03 12D01 12D01 12A01 12A01  
Chiều 10A04 10A04           10A03 10A03             12A01 12A01                     12D01 12D01  
Hoàng Thu Trang Sáng   10A06 11A01 11A01 11A03 10A05 10A05 11A03 10A06 11A01           11A03 11A03 10A06 10A05             10A06 10A05 11A01 11A01  
Chiều           10A05 10A05 10A06 10A06             11A01 11A01                     11A03 11A03  
Trần Thanh Trúc Sáng           11A04 11A07 11A07 11A06 11A06 11A02 11A02 11A04   11A06 11A07 11A07 11A06 11A05   11A05 11A05 11A02 11A02   11A04 11A04 11A05    
Chiều                               11A04 11A04       11A07 11A07 11A02 11A02   11A06 11A06 11A05 11A05  
Lưu Minh Tâm Sáng           12A08 12A08 12A07   12A06 12A05 12A05 12A07 10A10   10A10 10A10 12A08 12A06   12A06 12A06 12A05 12A08 10A10 12A07 12A07 12A05    
Chiều           10A10 10A10                 12A05 12A05           12A08 12A08   12A06 12A06 12A07 12A07  
Phan Thị Ngọc Tú Sáng   11A13 11A13 11A12 11A12 11A14 11A14   11A12 11A13           11A15 11A15 11A12 11A13   11A14 11A14 11A15 11A15         11A12  
Chiều                               11A15 11A15       11A12 11A12       11A13 11A13 11A14 11A14  
Nguyễn Việt Hùng Sáng                                         12D07 12D02   12D06            
Chiều                                         12A06 12D03 12D04 12D05   12A07 12D01 12A08 12A05  
Cao Văn Hợi Sáng           10A15 10A14   10A12                 10A05 10A02         10A11 10A13          
Chiều 10A08 10A07 10A03 10A06   10A04 10A01 10A10 10A09                           12A01 12A02            
Lê Bá Tước Sáng                     11A15   11A14 11A13 11A11           12A03 11A12 12A04              
Chiều                               11A05 11A09       11A10 11A03 11A04 11A08   11A07 11A02 11A01 11A06  
Lê Văn Dưỡng Sáng   12D01 10A04 10A03 12A07           12A08 12A08 12D01 10A05 10A02                     10A01 10A06 12A07 10A05  
Chiều                                                            
Nguyễn Chung Hà Sáng           10A09 11A01 12D07 11A03 11A02             12D07 10A07 10A08   12A02 12A02 12A01 12A01            
Chiều                                                            
Ngô Huỳnh Thụy Ngọc Sáng   11A04 12A03 12D02 12D02           12A03 12D04 11A08 11A06 11A07                     11A05 11A09 12D04 12A03  
Chiều                                                            
Nguyễn Thị Hồng Nhung Sáng                                                            
Chiều                                                            
Phạm Thị Thanh Thùy Sáng   12D03 12D06 12D05 12D05 12D06 12D03 11A15 11A11 11A12                               11A10 11A13 11A14 12D03  
Chiều                                                            
Phạm Thị Phương Thảo Sáng   10A10 10A11 12A05 12A05           12A06 12A06 10A13 12A04 12A04                     10A15 10A12 10A14 12A05  
Chiều                                                            
Lường Thị Duyến Sáng   10A05 10A07 10A08 11A15                     10A01 11A14       11A12   10A02 11A11 10A04 11A13 10A03 10A06 11A14  
Chiều                                                            
Đinh Thị Phương Mai Sáng                     12A07 12A07       12D01 12D01 12D02 12D02   12A08 12A08 12D03 12D03            
Chiều                                                            
Nguyễn Thụy Ngọc Quỳnh Sáng   12A05 12A05 12A06 12A06 10A12 12D04 12D05 10A09                                 12D04 12D05 10A10 10A09  
Chiều                                                            
Nguyễn Thị Diễm Trang Sáng   11A03 11A02 11A06             10A15   11A10 11A01 11A05           11A04 10A13 11A07 11A08   11A09 10A14   10A15  
Chiều                                                            
Nguyễn Thanh Tuyền Sáng   12A03 12A04 10A11 12A02               12A02   12A03                     12A01 12A01 12A04 10A11  
Chiều                                                   12D07 12D07 12D06 12D06  
Kiều Thanh Hương Sáng   12D05 12D05 12D06 12D06       12D06 12D06           12D05 12D05 12D06                   12D05 12D05  
Chiều                               12D05 12D05           12D06 12D06            
Lê Thanh Hải Sáng   12D07 12D07           12D07 12D07       10A01 10A01           10A01 10A01 10A09 10A09   10A09 10A09 12D07 12D07  
Chiều 10A01 10A01 10A09 10A09                                 12D07 12D07                
Vũ Thị Thúy Hằng Sáng   11A06 11A06 12A08 12A08     11A06 12A08 12A08                               11A06 11A06 12A08 11A06  
Chiều                               11A06 11A06                 12A08 12A08      
Võ Thanh Long Sáng   11A12 11A12 10A07                 10A07 10A07 11A12                     11A12 11A12 10A07 10A07  
Chiều                               10A07 10A07                 11A12 11A12      
Nguyễn Thị Hòa Sáng   12D04 12D04 12D03 12D03           11A11 11A11 12D03 12D04 12D04 12D04 11A11 11A11               12D03 12D03 11A11 12D04  
Chiều                               11A11 11A11                 12D03 12D03 12D04 12D04  
Phan Thị Thái Hòa Sáng   12A02 12A02 12A07   10A11 10A11   12A07 12A07           12A02 10A11 12A07 12A07             12A02 12A02 10A11 12A02  
Chiều 10A11 10A11                           12A07 12A07       12A02 12A02                
Võ Thị Tuyết Phương Sáng   10A13 12D02               10A13 10A13   12D02 12D02           10A10 10A10 12D02 12D02   10A10 10A10 10A13 12D02  
Chiều 10A13 10A13 10A10 10A10                       12D02 12D02                          
Vũ Thị Kim Phượng Sáng   11A09 11A08 11A10 11A10 11A09 11A09 11A08 11A10   11A08 11A09   11A10 11A10                     11A08 11A08 11A09 11A09  
Chiều                               11A10 11A10                 11A08 11A08 11A09 11A09  
Nguyễn Thị Quyên Sáng   10A08 10A06 10A05             10A05 10A05   10A06 10A06     10A08 10A06             10A08 10A08 10A05 10A06  
Chiều           10A08 10A08 10A05 10A05             10A06 10A06                          
Bùi Thanh Thảo Sáng           11A01 11A03   11A04 11A04 11A03 11A03 11A01 11A04 11A04     11A01 11A01   11A03 11A03 11A01 11A04            
Chiều                                         11A01 11A01       11A03 11A03 11A04 11A04  
Phạm Thị Ngọc Thủy Sáng       12A01 12A01 12A03   12A01 12A03 12A03           12A03 12A03 12A01 12A01                      
Chiều                                         12A03 12A03       12A01 12A01      
Trần Thị Ngọc Hòa Sáng   10A04 10A02 10A02       10A02 10A04                                 10A04 10A04 10A02 10A02  
Chiều               10A02 10A02             10A04 10A04                          
Hoàng Tiến Trung Sáng   12A06 12A06 12D01 12D01 12D01 12D01 12A06                                   12A06 12A06 12D01 12A06  
Chiều                                         12D01 12D01 12A06 12A06            
Nguyễn Văn Tòng Sáng   10A03 11A15 11A14 11A14 11A15 11A15 10A03 10A03 11A14                     11A15 11A15       11A14 11A14 10A03 10A03  
Chiều                               10A03 10A03       11A14 11A14 11A15 11A15            
Nghiêm Xuân Cảnh Sáng   10A15 10A15 11A13 11A13 11A13 11A13 10A14 10A14                       10A14 10A14 11A13 10A15 10A15       11A13  
Chiều     10A14 10A14   10A15 10A15                 11A13 11A13                          
Đậu Thị Cảnh Sáng   12A04   10A12     12A05 12A05     12A04 12A04 12A05 12A05               12A05   10A12 10A12 12A04 12A04 10A12 12A04  
Chiều               10A12 10A12                       12A05 12A05 12A04 12A04            
Lưu Anh Đức Sáng   11A02 11A07 11A05 11A05 11A07   11A02 11A02 11A05 11A05 11A05 11A07 11A07                       11A02 11A02 11A07 11A02  
Chiều                               11A02 11A02       11A05 11A05 11A07 11A07            
Võ Thanh Bình Sáng                     12D07 12D07   12D06 12D06                              
Chiều                               12D04 12D04       12D05 12D05 12D01 12D01   12D02 12D02 12D03 12D03  
Phạm Phượng Hiền Sáng                                                            
Chiều 10A03 10A03 10A04 10A04   10A02 10A02 10A01 10A01                       12A08 12A08 12A07 12A07   12A05 12A05 12A06 12A06  
Vũ Nho Hòa Sáng                                                            
Chiều                                         11A08 11A08 11A06 11A06   11A05 11A05 11A07 11A07  
Nguyễn Ngọc Quý Sáng                                             10A10 10A10            
Chiều 10A12 10A12 10A15 10A15   10A13 10A13 10A14 10A14             10A11 10A11           11A09 11A09   11A11 11A11 11A10 11A10  
Đỗ Thị Thu Tâm Sáng           12A04 12A03 12A02   12A01                       12A01   12A02            
Chiều                               12A03 12A04       11A04 11A04 11A03 11A03   11A01 11A01 11A02 11A02  
Nguyễn Văn Xuyên Sáng                                                            
Chiều 10A06 10A06 10A05 10A05   10A07 10A07 10A08 10A08             10A09 10A09       11A15 11A15 11A13 11A13   11A14 11A14 11A12 11A12  
Nguyễn Văn Bảy Sáng             10A08 10A07 10A05 11A09 10A06 10A06 10A08               10A05 11A10 11A10 11A09 10A07          
Chiều                               11A12 11A12           11A11 11A11            
Nguyễn Ôn Hiền Danh Sáng       11A07 11A07 10A01 10A01       11A06 11A06 10A02 10A02   10A03 10A03   11A08     11A08 10A04 10A04            
Chiều                                                            
Tống Thị Thu Hiền Sáng   10A09 10A09                                                   10A10  
Chiều     10A11 10A11                       10A10 10A10       11A13 11A13 11A14 11A14       11A15 11A15  
Đỗ Thị Thúy Ngần Sáng     12D03 11A03 11A02                 11A03 11A01 11A05 11A05 11A04 11A04   11A02 12D05 12D04 11A01            
Chiều                               12D07 12D06                          
Nguyễn Tất Đạt Sáng               12D01 12A06 12D02     12A08 12A07 12A05                              
Chiều                                                   12A03 12A04 12A01 12A02  
Lê Hoài Vân Thành Sáng                                                            
Chiều 10A15 10A15       10A12 10A12 10A13 10A13             10A14 10A14                          
Lê Ngọc Bích Sáng     10A01 12A03 12A03           10A01 10A01 12A01 12A02 12A02 12A01 12A01 12A03 12A02                      
Chiều                               10A01 10A01       12A01 12A01 12A03 12A03   12A02 12A02      
Đỗ Thị Kim Chi Sáng   11A11 11A10 10A14   11A10 11A10 10A15 10A15             10A14 10A14 10A15 11A11             11A11 11A11 11A10 11A11  
Chiều           10A14 10A14                 10A15 10A15                 11A10 11A10 11A11 11A11  
Vũ Thị Chinh Sáng                     10A03 10A03 10A05 10A04   10A02 10A04 10A04 10A03   10A02 10A02   10A05 10A05          
Chiều 10A05 10A05 10A02 10A02   10A03 10A03 10A04 10A04                                          
Phạm Ngọc Dung Sáng   12D06 12A08 12D07 12D07               12D07 12D05 12D05 12A08 12A08 12D05               12D06 12D06   12D06  
Chiều                               12A08 12A08       12D06 12D06       12D05 12D05 12D07 12D07  
Phan Danh Hiếu Sáng   12A07 12A07 12A04                       12A06 12A06   12A05   12A04 12A04 12A07     12A05 12A05 12A06 12A07  
Chiều                               12A06 12A06       12A07 12A07 12A05 12A05       12A04 12A04  
Nguyễn Trần Bích Liễu Sáng             10A13 10A12 10A10   10A12 10A12 10A11 10A09   10A09 10A09 10A10 10A10   10A11 10A11 10A13 10A13            
Chiều 10A10 10A10 10A12 10A12   10A09 10A09 10A11 10A11             10A13 10A13                          
Hồ Thị Hương Mai Sáng   11A08                 11A07 11A07 11A09 11A09 11A08           11A09 11A09 11A08     11A07 11A07 11A08 11A08  
Chiều                               11A07 11A07                 11A09 11A09 11A08 11A08  
Nguyễn Thị Hà Sáng           11A12 11A12 11A13 11A15   11A14 11A14 11A13 11A15 11A15 11A12   11A14 11A15   11A13 11A13 11A12 11A14            
Chiều                               11A14 11A14           11A12 11A12   11A15 11A15 11A13 11A13  
Lữ Thị Nhung Sáng           11A05 11A05 10A08 10A07   10A07 10A07 11A06 11A05   10A06 10A06 11A05 11A06   10A08 10A08 11A06 11A06 10A06          
Chiều     10A08 10A08   10A06 10A06 10A07 10A07                       11A06 11A06 11A05 11A05            
Ngô Thị Thanh Nhàn Sáng   12D02 12D01 12D04 12D04           12D03 12D03 12D04 12D01 12D01                     12D02 12D02 12D03 12D01  
Chiều                               12D01 12D01           12D03 12D03   12D04 12D04 12D02 12D02  
Võ Duy Nhã Đoan Sáng   11A01 11A03 11A02   11A02 11A04 11A04               11A04 11A02 11A03 11A03   11A01 11A02 11A04     11A01 11A01 11A03 11A03  
Chiều                               11A03 11A03       11A02 11A02 11A01 11A01   11A04 11A04      
Phan Thuận Chi Sáng   10A07 10A05 10A06 12A04 10A08 10A09 10A06 12A05                 12A06 10A09             10A05 10A07 10A08 10A08  
Chiều                                                            
Trương Thị Hoàng Nhung Sáng   11A05 11A04   11A06     11A10 11A08                       11A07 12D07 11A09 11A12   12D05 11A03 12D06 11A05  
Chiều                                                            
Nguyễn Thị Đào Tiên Sáng                       12D02 10A03   10A04 10A04 10A02 10A02 10A01   12A07   10A03 12D01 10A01          
Chiều                                                            
Phan Danh Trung Sáng   12A08 10A10 10A10       10A11 11A13             11A11 12D03   11A14             10A11 12D04 11A15 12A08  
Chiều                                                            
Lê Tấn Sáng   10A12 10A14 12A02 11A01                 12A01 10A14 11A02 10A13 10A13 10A15             10A12 10A15 12A03 10A12  
Chiều                                                            

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn