21:01 EDT Thứ ba, 23/07/2019

Menu

CƯỜI 24H :))

ĐĂNG NHẬP

Quảng cáo trái

VNPT Đồng Nai
Đại Học Lạc Hồng

Trang nhất » DANH MỤC » NHÀ TRƯỜNG » VĂN BẢN

QUI CHẾ DÂN CHỦ TRƯỜNG THPT TRẤN BIÊN

Thứ hai - 24/11/2014 03:42
 
          Căn cứ luật giáo dục được Quốc Hội nước CHXH CN Việt Nam thông qua ngày 14/06/2005.
          Căn cứ điều lệ trường trung học ban hành kèm theo quyết định số 7/2007/QĐ-BGD.ĐT ngày 2/04/2007 của Bộ Giáo Dục - Đào Tạo.
          Căn cứ qui chế thực hiện dân chủ trong nhà trường ban hành kèm theo quyết định số 04/2000/QĐ BGD-ĐT ngày 01/03/2000 của Bộ Giáo Dục - Đào Tạo.
          Sau khi trao đổi thống nhất với các Đoàn thể và các thành viên trong nhà trường.
          Nay ban hành qui chế dân chủ của trường THPT  Trấn Biên  như sau:
 
I.                  NHỮNG QUI  ĐỊNH  CHUNG:
 
Điều 1: Mục đích:
1. Qui định cụ thể về nhiệm vụ, phạm vi trách nhiệm của các cá nhân, các tổ và đoàn thể trong nhà trường, để phát huy cao nhất vị trí, vai trò và hiệu quả công tác.
2. Thông nhất về  lề lối làm việc và mối quan hệ công tác để có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cá nhân và tập thể trong thực thi các nhiệm vụ được phân công.
3. Xây dựng mối đoàn kết nhất trí, tinh thần trách nhiệm trong công tác để thực hiện tốt các nhiệm vụ của nhà trường.
Điều 2: Phạm vi điều chỉnh:
1. Quy chế này quy định về nhiệm vụ cụ thể, phạm vi trách nhiệm, lề lối làm việc và mối quan hệ công tác của các cán bộ, giáo viên,  nhân viên, quản sinh nhà trường trên cơ sở các qui định của cấp có thẩm quyền và phân công của Hiệu trưởng.
2. Ngoài các quy định của quy chế này, cán bộ, giáo viên, công nhân viên có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ do phát luật qui định.
 

II.               TỔ CHỨC BỘ MÁY

 
Điều 3: Hiệu trưởng - Phó hiệu trưởng
Trường THPT Trấn Biên có 01 Hiệu trưởng và 03  Phó hiệu trưởng. Hiệu trưởng và phó hiệu trưởng do cấp có thẩm quyền bổ nhiệm với nhiệm kỳ 05 năm. Hiệu trưởng và phó hiệu  trưởng đảm nhận không quá 02 nhiệm kỳ tại trường.
Điều 4: Tổ chuyên môn - Nghiệp vụ
1. Tổ chuyên môn: Được tổ chức theo môn học hoặc một số môn học do hiệu trưởng quy định theo từng năm học. Mỗi tổ chuyên môn có một tổ trưởng và một tổ phó (nếu tổ trên 10 GV)  do hiệu trưởng quy định và giao nhiệm vụ.
2. Tổ hành chính gồm có: Hiệu trưởng, Hiệu phó và các nhân viên: Kế toán, thủ quỹ, văn thư, thư viện, quản sinh, phục vụ và bảo vệ.
Điều 5: Các hội đồng tư vấn trong trường.
1. Hội đồng tư vấn trong trường: Do hiệu trưởng thành lập theo từng năm học và làm chủ tịch hội đồng để tư vấn cho hiệu trưởng về các biện pháp, giải pháp thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể trong công tác điều hành, tổ chức thực hiện công tác giáo dục của nhà trường.
 
          2. Hội đồng tư vấn
a. Hôị đồng giáo dục: Gồm các thành viên: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, bí thư chi bộ, chủ tịch công đoàn cơ sở, bí thư đoàn trường, tổ trưởng chuyên môn, Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh. Tư vấn cho hiệu trưởng về các biện pháp, giải pháp thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể trong công tác điều hành, tổ chức thực hiện công tác giáo dục của nhà trường.
b. Hội đồng thi đua khen thưởng: Gồm các thành viên: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, bí thư chi bộ, chủ tịch công đoàn cơ sở (thường trực thi đua trong cán bộ, giáo viên, nhân viên), bí thư đoàn trường (thường trực thi đua trong học sinh), tổ trưởng chuyên môn. Tư vấn xây dựng kế hoạch nội dung, chuẩn bị đánh giá thi đua, đánh giá kết quả thi đua và đề nghị các hình thức ken thưởng trong cán bộ giáo viên, công nhân viên và học sinh.
c. Hội đồng kỷ luật học sinh: Gồm các thành viên: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, đại diện đoàn thanh niên, giáo viên chủ nhiệm (lớp có học sinh vi phạm). Một hoặc hai giáo viên có kinh nghiệm trong công tác giáo dục, Chủ tịch hội CMHS, cán bộ lớp có học sinh vi phạm và quản sinh phụ trách khối. Xét và đề nghị hình thức kỷ luật học sinh theo mức độ vi phạm.
d. Các hội đồng khác: (Hội đồng tuyển sinh, hội hội cựu giáo chức, ban chỉ đạo hè,...) theo yêu cầu cụ thể của từng công việc. Thành phần, nhiệm vụ, thời gian hoạt động của hội đồng do hiệu trưởng quy định.
Điều 6. Các đoàn thể trong nhà trường.
Nhà trường có chi bộ Đảng trực thuộc Thành uỷ Biên Hoà, tổ chức Đoàn TNCS HCM trực thuộc thành đoàn. Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn giáo dục Tỉnh Đồng Nai.
 

III.           NHIỆM VỤ TRÁCH NHIỆM VÀ MỐI QUAN HỆ

 
Điều 7:  Hiệu trưởng:
1.     Quản lý điều hành mọi hoạt động của nhà trường, chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về toàn bộ hoạt động của nhà trường
2.      Hiệu trưởng phụ trách và thực hiện các công việc sau:
a.     Công tác tổ chức
          Quy định bộ máy của nhà trường, sau khi tham khảo ý kiến của phó hiệu trưởng. Tiếp nhận, bố trí, phân công nhiệm vụ các thành viên trong nhà trường. Kiểm tra đánh giá xếp loại công chức hàng năm, bồi dưỡng va đề xuất để đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Thực hiện các quy chế chính sách, nâng lương hàng năm.
Tiếp nhận học sinh vào học gồm: Thi tuyển vào đầu cấp, tiếp nhận học sinh chuyển đến, giải quyết học sinh chuyển trường và biên chế các lớp học.
b.     Công tác kế hoạch
- Xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường hàng năm, 5 năm, 10 năm theo yêu cầu phát triển kinh tế xã hội địa phương.
- Xây dựng kế hoạch về nội dung, biện pháp để tổ chức thực hiệnnhiệm vụ năm học, kỳ học. Đề ra chương trình công tác tuần, tháng trên cơ sở có sự phối hợp với các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường.
c.      Chủ tài khoản đơn vị thống nhất quản lý toàn bộ các nguồn thu, chi kinh phí trong và ngoài ngân sách, cụ thể:
-         Chỉ đạo thực hiện các khoản thu theo quy định, thống nhất với ban đại diện cha mẹ học sinh về các khoản thu phục vụ học sinh, ký duyệt các dự toán kinh phí ngân sách.
-         Thống nhất cân đối và duyệt các nội dung chi kinh phí hoạt động trong ngân sách theo đề nghị của các bộ phận. Cho ý kiến và uỷ quyền duyệt kinh phí phục vụ học sinh, quỹ phúc lợi tập thể tự có. Có ý kiến để thống nhất các nội dung thu và chi quỹ của ban đại diện cha mẹ học sinh.
d.     Tổ trưởng tổ chủ nhiệm: Quan lý và chỉ đạọ giáo viên chủ nhiệm thực hiện công tác quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh.
e.      Công tác thi đua ken thưởng: Quyết định các nội dung, chương trình thi đua năm học, ký các quyết định ken thưởng, kỷ luật học sinh.
f.       Công tác giải quyết các khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.
g.     Thực hiện các báo cáo sơ kết, tổng kết năm học.
h.     Chủ trì các cuộc họp nhà trường, cuộc họp các hội đồng do Hiệu trưởng làm chủ tịch , các cuộc họp lãnh đạo trường, họp liên tịch.
i.       Công tác phối hợp với các đoàn thể trong và ngoài nhà trường, với ban đại diện cha mẹ học sinh, các cơ quan đơn vị có liên quan trong việc giáo dục học sinh thực hiện nhiệm vụ nhà trường.
3.  Ngoài phân công công việc cho phó hiệu trưởng, Hiệu trưởng uỷ quyền cho phó hiệu trưởng điều hành chung hoạt động của nhà trường  theo lịch trực lãnh đạo. Khi đi công tác thì uỷ quyền cho phó hiệu trưởng giải quyết hoặc chủ trì cuộc họp  thuộc phần việc của Hiệu trưởng.
4. Hiệu trưởng điều hành nhà trường theo chế độ thủ trưởng và đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ.
a.     Tham khảo ý kiến với phó hiệu trưởng, đại diện các tổ chức đoàn thể trong nhà trường hoặc các thành viên trong nhà trường (tuỳ theo tính chất) trước khi đưa ra quyết định đối với các công việc sau: Cơ cấu bộ máy, bố trí tổ trưởng, tuyển dụng, cử đào tạo bồi dưỡng, kế hoạch phát triển, tuyển sinh, phong trào thi đua – khen thưởng, các hoạt động dịch vụ,  xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng nội quy quy chế, các báo cáo sơ kết tổng kết.
b.     Thực hiện công khai dân chủ các nội dung: Các quyết định của Hiệu trưởng , các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước  đối với viên chức và học sinh. Các chế độ và quyền lợi trong nhà trường, công tác tuyển dụng, tài chính, tuyển sinh, phong trào thi đua, khen thưởng – kỷ luật công chức, học sinh. Hình thức công khai bao gồm thông báo trong các cuộc họp, bằng văn bản hoặc báo cáo định kỳ (tài chính) trên bảng thông báo.
Điều 8: Phó hiệu trưởng  
1.     Phó hiệu trưởng là người giúp Hiệu trưởng  quản lý và chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ do Hiệu trưởng phân công, giải quyết hay một số phần việc của Hiệu trưởng  khi Hiệu trưởng đi vắng và uỷ quyền. Thay mặt Hiệu trưởng điều hành hoạt động của nhà trường khi được phân công trực lãnh đạo. Các quyết định của phó hiệu trưởng  trong phần việc được phân công và giải quyết thay phần việc của Hiệu trưởng được coi là quyết định của Hiệu trưởng.
2.     Trong phần việc được phân công và uỷ quyền, phó hiệu trưởng có quyền cử cán bộ  giáo viên, nhân viên thực hiện nhiệm vụ và đi công tác, duyệt và ký các văn bản, các quyết định, các báo cáo và công lệnh đi đường, các chứng từ chi kinh phí của các cá nhân, tập thể sử dụng kinh phí thuộc về phần việc của mình phụ trách.
3.     Phó hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng  và cùng Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về phần việc của mình. định kỳ phó hiệu trưởng báo cáo kết quả công tác, đề xuất và xin ý kiến về chương trình công tác với Hiệu trưởng. Đối với phần việc được Hiệu trưởng uỷ quyền giải quyết thay phải có trách nhiệm báo cáo lại khi Hiệu trưởng trở về.
4.     Nhiệm vụ cụ thể được phân công của phó hiệu trưởng.
a.     Xây dựng kế hoạch, chương trình và tổ chức hoạt động giảng dạy- học tập theo năm học, kỳ học và hàng tháng. Quản lý và chỉ đạo các tổ chuyên môn, giáo viên thực hiện nội dung chương trình, kế hoạch dạy học theo quy địnhBộ GD&ĐT và các chỉ đạo của Sở GD&ĐT.
b.     Hướng dẫn tổ chuyên môn, xây dựng kế hoạch công tác, thực hiện quy chế chuyên môn, tổ chức các hội thảo chuyên đề, tổ chức các kỳ thao giảng, hội giảng và kiểm tra nghiệp vụ sư  phạm đội ngũ giáo viên hàng năm.
c.      Bố trí thời khoá biểu, duyệt thừa giờ từng tháng, học ky.
d.     Phó ban thường trực kiểm tra nhà trường (kiểm tra nghiệp vụ sư phạm giáo viên), chủ trì các cuộc họp tổ trưởng chuyên môn.
e.      Chỉ đạo điều hành hoạt động của thư viện và phòng thí nghiệm thực hành của nhà trường.
f.       Quản lý đất đai, hệ thống cơ sở vật chất , trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập và làm việc của nhà trường theo đúng quy định về quản lý tài sản hiện hành.
g.     Phối hợp với các tổ chức đoàn thể tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục ngoài giờ như: Các hoạt động ngoại khoá, văn hoá, văn nghệ, thể dục- thể thao, hoạt động chính trị xã hội, hoạt động xã hội để giáo dục toàn diện học sinh
h.     Quản lý việc thực hiện nội quy, nề nếp kỷ cương trong học sinh. Quản lý và chỉ đạo quản sinh.
Điều 9: Tổ chuyên môn – Tổ trưởng
1.     Tổ chuyên môn có nhiệm vụ:
a.     Xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học, học kỳ và hàng tháng của tổ để thực hiện nội dung, chương trình và kế hoạch (phân phối chương trình) giảng dạy theo quy định của Bộ GD&ĐT,  chỉ đạo của Sở GD&ĐT va của nhà trường.
b.     Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng các chuyên đề chuyên môn, tổ chức hội giảng để trao đổi học tập kinh nghiệm nghiệp vụ. Tổ chức các hoạt động ngoại khoá, bồi dưỡng học sinh giỏi. Xây dựng biện pháp để nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn.
c.      Thực hiện công tác kiểm tra chấp hành  quy chế, kiểm tra đánh giá xếp loại chuyên môn nghiệp vụ các thành viên của tổ hàng tháng, học kỳ, năm học.
d.     Đề xuất khen thưởng kỷ luật giáo viên.
2.     Tổ trưởng tổ chuyên môn có nhiệm vụ:
a.     Thay mặt Hiệu trưởng quản lý điều hành và tổ chức các hoạt động của tổ, công tác của các thành viên, chủ trì các chương trình công tác, các cuộc họp của tổ, khi tổ trưởng vắng thì uỷ quyền cho tổ phó (Nếu có) điều hành.
b.     Xây dựng kế hoạch nội dung hoạt động của tổ, trên cơ sở kế hoạch của nhà trường.
c.      Là thành viên của ban kiểm tra trường học, có nhiệm vụ tổ chức kiểm tra thực hiện chương trình, quy chế chuyên môn, hồ sơ sổ sách và nghiệp vụ sư phạm các thành viên trong tổ. Đề xuất với Hiệu trưởng  để phân công giáo viên có năng lực hướng dẫn giáo viên tập sự  và bồi dưỡng học sinh giỏi.
d.     Theo dỏi giờ giấc, ngày công lao động của giáo viên. Đề xuất cho giáo viên được nghỉ theo quy định và bố trí giáo viên dạy thế.
e.      Thực hiện chế dộ báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ hàng tháng và các báo cáo khác theo yêu cầu.
Điều 10. Thư ký hội đồng
           Là người giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện một số nhiệm vụ sau:
1.     Ghi chép biên bản các phiên họp đơn vị, họp các hội đồng do Hiệu trưởng làm chủ tọa. Dự thảo các nghị quyết, báo cáo công tác chung của nhà trường,  các nghị quyết do Hiệu trưởng ban hành.
2.     Theo dõi số liệu vắng trễ của viên chức. Số lượng học sinh hàng tháng, tổng hợp kết quả khen thưởng kỷ luật viên chức, học sinh. Thực hiện các mẫu thống kê tổng hợp của nhà trường ( thi đua, kỷ luật, chất lượng...).
3.     Thông báo kế hoạch công tác hàng tuần và các công tác đột xuất  theo yêu cầu của Hiệu trưởng.
4.     Hỗ trợ với phó Hiệu Trưởng chuyên môn xếp thời khoá biểu cho giáo viên.
 
Điều 11. Các hội đồng trường
 
Hội đồng trường được thành lập với thành phần, chức năng, nhiệm vụ được quy định tại điều 24 và 27 theo nghị định số: 75/2006/NĐ-CP của chính phủ ngày 2/8/2006 : “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật giáo dục”
 
Điều 12. Các đoàn thể.
 
1.     Công đoàn cơ sở.
a.     Thực hiện nhiệm vụ  và hoạt động theo điều lệ của Liên Đoàn Lao Động Việt Nam.
b.     Thường trực ban thi đua: Dự thảo kế hoạch, nội dung chuẩn đánh giá công tác thi đua cho các đợt phong trào và thi đua định kỳ (học kỳ, năm học) . Tổ chức triểu khai theo dõi và tổng hợp kết quả thi đua trong công chức.
c.      Tham gia và giám sát công tác quản lý nhà trường, giám sát chế độ thực hiện chính sách, động viên công chức hăng hái lao động.
2.     Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.
a.     Hoạt động theo điều lệ ĐTNCSHCM
b.     Thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của thành đoàn và liên nghành (Sở GDDT và đoàn thanh niên) trong việc giáo dục đạo đức, lý tưởng cho Đoàn viên, thanh niên và giáo dục nhân cách học sinh. Tổ chức các hoạt động phong trào trong nhà trường
c.      Thường trực ban thi đua học sinh: Dự thảo kế hoạch, nội dung, chuẩn đánh giá công tác thi đua. Tổ chức triển khai, theo dõi và đánh giá thi đua học sinh định kỳ và các đợt phong trào.
 
Điều 13. Giáo viên
 
1.     Chấp hành sự phân công của Hiệu trưởng, thưc hiện đầy đủ nhiệm vụ của người giáo viên theo quy định điều lệ trường trung học. Tham gia đầy đủ các hoạt động của nhà trường, dưới sự quản lý của Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn.
2.     Được quyền tham gia các ý kiến về công tác quản lý, về các hoạt động giáo dục của nhà trường. Được thông báo và có ý kiến về việc thực hiện chế độ chính sách, sử dụng tài chính và cơ sỡ vật chất theo quy chế thực hiện dân chủ nhà trường.
3.     Chấp hành pháp luật, có ý thức kỷ luật và tinh thần công tác, giữ vững phẩm chất uy tín của nhà giáo và nhà trường. Là tấm gương tốt cho học sinh noi theo.
4.     Ngoài các nhiệm vụ và trách nhiệm trên, giáo viên bộ môn còn có thêm những nhiệm vụ và trách nhiệm như sau:
 a) Giảng dạy tốt môn học theo nội dung phân phối chương trình  của Bộ GDĐT và nhà trường. Thứ 2 hàng tuần phải xây dựng lịch giảng dạy (sổ báo giảng), hàng tháng phải hoàn thành chương trình theo đúng tiến độ của nhà trường, tổ chuyên môn.
 b)Thực hiện đầy đủ quy chế chuyên môn theo quy định của nhà trường: soạn bài, lên lớp, ra đề kiểm tra, coi thi, kiểm tra, chấm bài, trả bài, đánh giá xếp loại học sinh.Chấp hành chế độ sinh hoạt chuyên môn, có đầy đủ các loại hồ sơ quy định. Cuối học kỳ phải ghi điểm học sinh vào sổ điểm của lớp.
 c) Tham gia các hoạt động giáo dục ngoại khoá, có trách nhiệm giáo dục học sinh, hướng nghiệp nghề thông qua giờ lên lớp theo đặc trưng bộ môn, xử lý hoặc phối hợp với giáo viên chủ nhiệm và quản sinh để xử lý học sinh vi phạm nội quy trong giờ lên lớp. Hình thức kỷ luật học sinh bao gồm: Nhắc nhở, phê bình trước lớp (mức 1).
 d) Tham gia các chương trình bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ có ý thức tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực chuyên môn. Tham dự các kỳ hội giảng định kỳ và các hội giảng theo chuyên đề chuyên môn do tổ , trường, Sở GDĐT  tổ chức.
e) Không hút thuốc, uống rượu bia khi lên lớp. Dạy thêm đúng theo quy định của Bộ GDĐT  có sự quản lý của nhà trường.
 
1.2         Giáo viên chủ nhiệm.
 
a.     Quản lý tổ chức hoạt động giáo dục, các phong trào thi đua, các hoạt động giáo dục. Chịu trách nhiệm trực tiếp toàn diện về tình hình, kết quả học tập  và chấp hành nội quy của học sinh lớp mình phụ trách.
b.     Là người quyết định về mặt tổ chức lớp, cố vấn cho chi đoàn hoạt động theo điều lệ đoàn TNCSHCM. Chủ động về kế hoạch, nội dung để phối hợp với Chi hội cha mẹ học sinh, các đoàn thể có liên quan để thống nhất các biện pháp giáo dục học sinh.
c.      Phối hợp với giáo viên bộ môn, quản sinh  nắm bắt tình hình học sinh  trong từng tuần để:
-         Xử lý học sinh vi phạm với hình thức phê bình,  cảnh cáo trước lớp (mức 1,2) trong sinh hoạt tuần. Lập hồ sơ để nhà trường thi hành kỷ luật với các hình thức: Khiển trách, cảnh cáo, đuổi học theo quy định (Từ mức 3 đến mức 5)
-         Biểu dương học sinh tiến bộ, làm việc tốt trước lớp, đề nghị nhà trường biểu dương, khen thưởng những học sinh có thành tích cao.
d. Cho phép học sinh nghỉ học có lý do không quá 3 buổi học. Quyết định về xếp loại các mặt  giáo dục học sinh hàng tháng, cuối kỳ và cuối năm. Đề xuất danh sách học sinh được lên lớp, ở lại, thi lại, rèn luyện hè và khen thưởng học sinh theo quy định (học sinh tiên tiến, học sinh giỏi).
d.     Quản lý và thực hiện đầy đủ việc ghi chép các loại hồ sơ: Sổ điểm lớp, sổ chủ nhiệm, phiếu liên lạc học sinh, học bạ học sinh, và thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo đúng quy định và quy trình của nhà trường.
 
Điều 14: Nhân viên hành chính
 
Các nhân viên trong nhà trường làm việc theo chế độ hành chính, có nhiệm vụ giúp việc cho lành đạo trường thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành nhà trường và đảm bảo các điều kiện phục vụ công tác giảng dạy, học tập và sinh hoạt của cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh. Chức danh của các nhân viên trong nhà trường bao gồm:
 
1.     Kế toán:
a.     Xây dựng dự toán lập hồ sơ tài chính (sổ theo giõi, chứng từ thu chi),  báo cáo quyết toán các nguồn thu, chi trong và ngoài ngân sách theo hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền  để đảm bảo phục vụ  cho các hoạt động của nhà trường và phục vụ học sinh.
b.     Tham mưu cho Hiệu trưởng quản lý thu chi đúng chế độ, đảm bảo nguyên tắc tài chính. Chỉ được phép chi khi nội dung công việc đã có dự toán và được Hiệu trưởng duyệt chi. Thực hiện đầy đủ và kịp thời  chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên ,công nhân viênvà học sinh. Chịu trách nhiệm quản lý, lưu trữ toàn bộ hồ sơ tài chính.
c.      Thực hiện chế độ công khai tài chính định kỳ như sau:    
-         Hàng quí thông báo về các nội dung và kết quả thu chi.
-         Hàng quí thông báo tổng kinh phí được chi được quyết toán và quỹ tiền mặt (có xác nhận giám sát của các ban thanh tra nhân dân).
d.     Lập sổ quản lý tài sản theo quy định. Quản lý và cấp văn phòng phẩm
e.      Lập sổ theo dõi viên chức. Thực hiện chế độ báo cáo tình hình đội ngũ định kỳ. Hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ hợp đồng tuyển dụng giáo viên, nhân viên.
2.     Thủ quỹ:
a.     Thu nhận tiền trong và ngoài ngân sách được cấp hoặc được thu kịp thời. Quản lý an toàn các nguồn quỹ. Cấp phát kinh phí khi có phiếu chi lệnh chi của chủ tài khoản, (phiếu chi đã có chữ ký của chủ tài khoản và kế toán).
b.     Có đủ hồ sơ sổ sách theo dõi thu chi và cập nhật kịp thời, đúng nguyên tắc tài chính, lưu giữ các chứng từ theo quy định. Hàng tháng đối chiếu sổ quỹ với kế toán. Hàng quý tổng hợp kinh phí  chi, đối chiếu sổ quỹ,  kiểm tra quỹ tiền mặt để báo cáo với chủ tài khoản và thông báo công khai kinh phí sử dụng.
c.      Chịu sự kiểm tra của Hiệu trưởng và cung cấp đầy đủ thông tin với Ban thanh tra nhân dân. Khi có đoàn thanh tra làm việc, có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các chứng từ theo yêu cầu.
3.     Văn thư
a.     In ấn các văn bản của nhà trường, Chi bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên khi có ký duyệt của Hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng.
b.     Tiệp nhận các văn bản để chuyển cho Hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng trực lãnh đạo (khi Hiệu trưởng vắng), nếu văn bản của đoàn thể nào thì chuyển cho đoàn thể đó. Phát hành văn bản của nhà trường kịp thời theo đúng nơi nhận trong văn bản. Các văn bản đến và đi đều được ghi vào sổ, lưu trữ theo quy định và đảm bảo tính pháp lý.
c.      Quản lý và sử dụng đúng nguyên tắc mộc dấu của nhà trường.
d.     Tiếp nhận và quản lý hồ sơ học sinh, tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc giải quyết tiếp nhận và cho học sinh chuyển trường theo đúng quy định. Lập sổ đăng bộ theo dõi học sinh, hồ sơ tuyển sinh đầu cấp, danh sách học sinh tốt nghiệp hàng năm, lập sổ theo dõi cấp phát bằng, quản lý sổ điểm các lớp học.
e.      Cung ứng các loại hồ sơ quản lý của nhà trường, tổ chuyên môn, giáo viên nhân viên và các lớp học. Quản lý và sử dụng máy phôto, máy tính văn phòng, địa chỉ Email.
4.     Thiết bị
a. Tham mưu với lãnh đạo nhà trường để xây dựng và trang bị hệ thống phương tiện thiết bị, đồ dùng dạy học phục vụ cho việc giãng dạy và thực hành các môn học.
b.     Quản lý bảo vệ, duy trì, vệ sinh hệ thống thiết bị hiện có. Hướng dẫn cho các tổ chuyên môn chuẩn bị các đồ dùng dạy học theo yêu cầu của tổ chuyên môn, giáo viên giảng dạy.
Cán bộ phụ trách thiết bị do giáo viên kiêm nhiệm thực hiện chế độ làm việc, trực do hiệu trưởng qui định (1 buổi trực 4 tiếng được qui thành 1,7 tiết dạy)
5.     Thư viện
a.     Tham mưu xây dựng kế hoạch trang bị sách, tài liệu, đồ dùng dạy học đảm bảo nhu cầu phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh.
b.     Quản lý bảo quản tốt sách, thiết bị thư viện theo đúng quy định và quy trình kỹ thuật
c.      Xây dựng nội quy thư viện, quy định về chế độ sử dụng sách, thiết bị tạo điều kiện cho giáo viên, học sinh được nghiên cứu học tập.
d.     Thư viện mở cửa theo giờ hành chính .
6.     Quản sinh
a.     Giúp Hiệu trưởng giáo viên chủ nhiệm quản lý học sinh thực hiện nội quy nhà trường, nhiệm vụ của người học sinh  và chấp hành pháp luật ngoài giờ học, trong thời gian học sinh đến trường (trước giờ vào học, sau buổi học, giờ ra chơi, trong sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt tập thể).
b.     Khi học sinh có dấu hiệu vi phạm tuỳ theo tính chất mức độ để nhắc nhở, phê bình học sinh, lập biên bản vi phạm chuyển giáo viên chủ nhiệm xử lý. Nếu học sinh vi phạm nghiêm trọng thì lập biên bản vi phạm và báo cáo Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng xin ý kiến xử lý.
c.      Giúp Hiệu trưởng  phối hợp với các ngành chức năng và nắm tình hình học sinh, hoặc phối hợp để xử lý những học sinh vi phạmpháp luật ở ngoài nhà trường.
d.     Nhân viên quản sinh có sổ theo dõi tình hình học sinh ngoài giờ lên lớp  của từng lớp, cuối tuần phản ánh với giáo viên chủ nhiệm bằng cách chuyển sổ theo dõi (nếu có học sinh vi phạm) và tổng hợp báo cáo tình hình với phó hiệu trưởng và thường trực ban thi đua. Báo kịp thời bằng hệ thống tin nhắn sổ liên lạc điện tử các vi phạm nội qui, tình hình vắng trễ của học sinh cho PHHS biết.
e.      Quản lý sổ đầu bài, sổ thi đua (đầu buổi phát, cuối buổi thu).
7.     Nhân viên bảo vệ
a.     Bảo quản an toàn tài sản, tài liệu, vườn cây, đất đai và các công trình của nhà trường. Lập sổ ghi toàn bộ tài sản hiện có, chịu trách nhiệm phân bổ tài sản theo chỉ đạo của Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng. Tài sản trong phòng học, phòng  làm việc, phải lập phiếu kê và ký giao nhận. Những tài sản bị mất không rõ lý do hoặc do thiếu tinh thần trách nhiệm của bảo vệ thì phải chịu bồi hoàn. Thực hiện công tác sửa chữa nhỏ các thiết bị phục vụ, chăm sóc hệ thống cây cảnh nhà trường.
b.     Đảm bảo an ninh trật tự trong nhà trường, khi có dấu hiệu mất an ninh phải báo cáo với lãnh đạo đồng thời liên hệ với cơ quan công an để kịp thời giải toả và xử lý.
c.      Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm và quản sinh để theo dõi việc thực hiện nội quy học sinh , xử lý những học sinh vi phạm trật tự. Không cho vào trường những học sinh đồng phục  không đúng quy định, uống rượu, hút thuốc.
d.     Hướng dẫn khách đến liên hệ công tác với nhà trường, không để vào trường những người say rượu, người có thái độ không đúng.
e.      Thực hiện phân công chế độ trực 24giờ/ngày.
8.     Nhân viên phục vu
a.     Phục vụ nước uống cho cán bộ giáo viên, công nhân viên nhà trường và khách đến liên hệ công tác trong giờ làm việc, trong các cuộc họp lãnh đạo, họp hội đồng tư vấn, hội đồng nhà trường.
b.     Làm vệ sinh hàng ngày phòng làm việc của Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, phòng nghỉ giáo viên và văn phòng. Làm vệ sinh sạch sẽ nhà vệ sinh giáo viên, các hành lang  của khu vực hành chính.

IV.            HỆ THỐNG HỒ SƠ-CHẾ ĐỘ BÁO CÁO SINH HOẠT

Điều 15. Hệ thống hồ sơ
1.     Nhà trường, các bộ phận  và cá nhân có trách nhiệm thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các loại hồ sơ quản lý, hồ sơ chuyên môn theo quy định
2.      Quản lý lưu trữ hồ sơ và các tài liệu theo đúng quy định của pháp luật và các cấp có thẩm quyền.
Điều 16: Chế độ báo cáo
          Nhà trường, các bộ phận và cá nhân có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo theo quy định nhằm đảm bảo cho công tác quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả. Ngoài báo cáo theo yêu cầu của từng nhiệm vụ, nhà trường quy định chế độ báo cáo định kỳ như sau:
1.     Hàng tuần:
-         Thứ 6 hàng tuần Hiệu trưởng triệu tập họp liên tịch để đánh giá hoạt động dạy và học trong tuần và triển khai kế hoạch.
-         Quản sinh, bí thư đoàn, giáo viên chủ nhiệm cùng với ban giám hiệu sinh hoạt chủ nhiệm đánh giá hoạt động thi đua trong tuần và triển khai kế hoạch tuần tiếp theo. Thời gian 14 h thứ tư
-         Thứ 6 hàng tuần BGH, Bảo vệ, Quản sinh, Bí thư đoàn trường. có buổi họp giao ban để phổ biến những thông tin cần thiết. Thời gian 9h00
2.     Hàng tháng:
-         Giáo viên bộ môn thông báo với tổ trưởng vào tuần thứ 3 của tháng, tổ trưởng họp giao ban  với phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn để báo cáo tiến độ thực hiện chương trình, thực hiện bài kiểm tra, công tác dự giờ kiểm tra và các hoạt động khác của tổ  vào thứ  4 tuần cuối tháng
-         Giáo viên  chủ nhiệm báo cáo với phòng hành chính  về số học sinh tăng giảm hàng tháng (vào ngày 25).
-         Kế toán báo cáo tình hình thu chi với Hiệu trưởng ( vào ngày 25 ) hàng tháng và cuối mỗi quí cùng với BGH, Thanh tra và thủ quỹ kiểm quỹ  tiền mặt.
-         Sáng thứ tư tuần cuối tháng Bộ phận trang WEB họp với phó hiệu trưởng phụ trách CNTT.
Điều 17: Chế độ sinh hoạt – hội họp
1.     Sinh hoạt đầu tuần: Đầu giờ ngày thứ 2 toàn thể cán bộ giáo viên chủ nhiệm và học sinh chào cờ và sinh hoạt đầu tuần.
2.     Họp tổ chuyên môn và tổ hành chính:  2 lần trong tháng vào chiều  thứ  4 tuần tuần thứ 2 và tuần thứ 4 trong tháng lúc 14h00 (Nếu rơi vào tuần họp GVCN thì họp tổ dời vào 15 h00)
3.     Họp ban trật tự nề nếp (BGH, trưởng quản sinh, tổ trưởng bảo vệ): Sáng thứ tư hàng tuần lúc 9h00
4.     Họp lãnh đạo liên tịch:  Chiều Thứ 6 hàng tuần lúc 15h00
5.     Họp hội đồng giáo dục: Chiều thư 4 tuần đầu tiên hàng tháng lúc 14h00
6.     Họp chi bộ: 3 tây hàng tháng
7.     Họp ban đại diện cha mẹ học sinh: Chiều thứ  5 tuần đầu tiên 2 tháng 1 lần lúc 17h00
8.     Họp tổ trưởng, nhóm trưởng: Chiều thứ 4 tuần cuối hàng tháng lúc 14h00
9.     Họp BCH Đoàn trường TNCSHCM: Ngày thứ  sáu  hàng tuần
10.                 Sinh hoạt các chi đoàn:  ngày 26 hàng tháng
11.                 Sinh hoạt công đoàn: Ghép chung với họp hội đồng giáo dục
12.                 Sinh hoạt tổ trung kiên:  Chiều thứ 4 sau tuần họp chi bộ
13.                  Họp GVCN vào chiều thứ tư kết hợp tuần có sinh họat tổ chuyên môn lúc 14 h00
Điều 18: Chế dộ xin phép vắng, trễ trong trường:
1. Giáo viên được cử đi công tác, trường cử đi học nâng cao trình độ được xét là không vắng
2. Giáo viên bị bệnh thì BGH sẽ duyệt theo đề nghị của bệnh viện
3.Gia đình có hiếu hỉ (tứ thân phụ mẫu, con ruột) thì được xin phép nghỉ 3 ngày
4. Đơn xin phép phải thông qua tổ trưởng, BGH ký xác nhận sau đó TKHĐ tổng hợp( lưu ý: đơn nghỉ của GV khi được BGH duyệt thì mới xem là nghỉ có phép). Những trường hợp khẩn cấp phải điện thoại báo cho BGH  và gởi đơn nhưng sau không quá 1 ngày
5. Giáo viên đứng lớp phải đảm bảo 45 ph giảng dạy/ 1 tiết

V. Điều khoản thi đua

Điều 19. Cán bộ giáo viên và các nhân viên nhà trường có trách nhiệm thực hiện các quy định tại quy chế này kể từ ngày ký ban hành. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề xuất thì phải phản ánh với các tổ chuyên môn – nghiệp vụ, các tổ tập hợp ý kiến đề xuất với lãnh đạo nhà trường xem xét để điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện.

                                                            PHỤ LỤC

                              V/v quy định hệ thống hồ sơ cá nhân, tập thể

 
Bộ phận TT Loại hồ sơ Người quản lý
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nhà trường
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 
19
 
20
Sổ đăng bộ
Sổ điểm lớp
Học bạ học sinh
Sổ cấp phát bằng
Sổ công văn đến đi
Sổ đầu bài
Sổ nghị quyết của nhà trường
Sổ khen thưởng kỷ luật học sinh
Biên bản họp lãnh đạo liên tịch
Sổ kiểm tra đánh giá giáo viên
Sổ quản lý công chức
Sổ quản lý tài chính
Sổ quản lý tài sản
Sổ theo dỏi thi đua công chức
Sổ theo dỏi thi đua học sinh
Sổ quản lý sách thư viện
Sổ theo giõi mượn sách thư viện
Sổ quản lý hệ thống thiết bị, đồ dùng dạy học.
Sổ theo giõi giáo viên sự dụng thiết bị đồ dùng dạy học.
Sổ theo dỏi vắng, trễ của GV,  HS
Văn phòng
Văn phòng
Văn phòng
Văn phòng
Văn thư
Quản sinh
Thư ký hội đồng
Thư ký hội đồng
Thư ký hội đồng
Phó hiệu trưởng
Kế toán
Kế toán
Kế tóan
Chủ tịch công đòan
Bí thư đòan trường
Thư viện
Thư viện
Thiết bị
 
Thiết bị
 
TKHĐ;VP;Quảnsinh
Chuyên môn
Nghiệp vụ
1
 
2
Sổ kế hoạch tổ và theo dõi đánh giá giáo viên và chất lượng bộ môn
Sổ nghị quyết (sổ biên bản)
Phó hiệu trưởngvàTổ trưởng chuyên môn
 
 
Giaó viên
  Giáo án
Sổ dự giờ
Sổ chủ nhiệm
Sổ họp, công t ác
Sổ điểm cá nhân
Lịch báo giảng
Kế hoạch  tuần, tháng, năm
 
 
 
Nhân viên
1
2
 
Sổ công tác
Sổ theo dõi tình hình
- Quản sinh: Để theo dõi học sinh
- Bảo vệ: Để theo dõi tài sản
- Thư viện, Thiết bị: Các loại sổ theo quy định của nghành.
-Bảo vệ: Để phân công và theo dõi diển biến trực 24giờ/ ngày
 
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn