Kế hoạch thực hiện các nội dung, quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính và nhiệm vụ, công vụ trong năm 2021

0
1952

Thực hiện Kế hoạch số 1005/KH-SGDĐT ngày 16/03/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai về việc thực hiện các nội dung, quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính và nhiệm vụ, công vụ trong năm 2021. Trường THPT Trấn Biên xây dựng Kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện trong Trường THPT Trấn Biên như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 1. Mục đích

Cụ thể hóa Kế hoạch số 1005/KH-SGDĐT ngày 16/03/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai về việc thực hiện các nội dung, quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính và nhiệm vụ, công vụ trong năm 2021 phù hợp với tính chất, đặc điểm, tình hình thực tế của nhà trường, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh.

Xây dựng môi trường làm việc, môi trường tổ chức các hoạt động giáo dục thân thiện, văn minh, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, gắn bó, nâng cao trách nhiệm của mỗi CB-GV-NV; góp phần nâng cao tính chuẩn mực, mô phạm và uy tín, tạo niềm tin của cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân nơi cơ quan đóng và CB-GV-NV nhà trường sinh sống.

Xây dựng đội ngũ CB-GV-NV Trường THPT Trấn Biên có kỷ luật, kỷ cương, có tác phong chuyên nghiệp, có năng lực chuyên môn cao, có kỹ năng giao tiếp ứng xử, lối sống văn hóa, phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 1. Yêu cầu

Việc triển khai thực hiện thực hiện các nội dung, quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính và nhiệm vụ, công vụ là một nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng do vậy quá trình chỉ đạo triển khai thực hiện phải đảm bảo nghiêm túc, tránh hình thức, phù hợp với đặc thù của từng địa phương nơi CB-GV-NV và học sinh sinh sống, phải được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ Đảng và phải được công đoàn viên trong cơ quan ủng hộ.

Đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện Kế hoạch gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, với phong trào “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và các quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên, Chuẩn đạo đức nhà giáo.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

 1. Về kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, giáo viên, nhân viên

1.1. Những quy định phải tuân thủ

a) Tuân thủ các quy định của pháp luật và nội quy, quy chế của nhà trường.

b) Thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư trong hoạt động công vụ.

c) Thực hiện đầy đủ và hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

d) Chủ động và phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

đ) Tuân thủ nguyên tắc, tính thứ bậc, kỷ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền trong thực thi nhiệm vụ, công vụ.

e) Tham dự các cuộc họp khi được mời đúng thành phần, đúng thời gian quy định, khi phát biểu ý kiến tại cuộc họp phải chịu trách nhiệm về nội dung ý kiến phát biểu của mình.

f) Đối với các đồng chí Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, tổ trưởng chuyên môn, tổ trưởng văn phòng ngoài việc thực hiện các nội dung tại điểm a,b,c,d,đ,e nêu trên, phải chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao và kết quả hoạt động của nhà trường, các tổ chức đoàn thể, các tổ chuyên môn trong toàn trường.

Ngoài việc thực hiện nghiêm túc các quy định trên, đối với giáo viên trong cơ quan phải thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo như sau:

g) Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thi hành nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật. Không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ lý luận chính trị để vận dụng vào hoạt động giảng dạy, giáo dục và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

h) Có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm sự điều động, phân công của tổ chức; có ý thức tập thể, phấn đấu vì lợi ích chung.

i) Tâm huyết với nghề nghiệp, có ý thức giữ gìn danh dự, lương tâm nhà giáo; có tinh thần đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ đồng nghiệp trong cuộc sống và trong công tác; có lòng nhân ái, bao dung, độ lượng, đối xử hoà nhã với người học, đồng nghiệp; sẵn sàng giúp đỡ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người học, đồng nghiệp và cộng đồng.

k) Tận tụy với công việc; thực hiện đúng điều lệ, quy chế, nội quy của đơn vị và của ngành.

l) Công bằng trong giảng dạy và giáo dục, đánh giá đúng thực chất năng lực của người học; thực hành tiết kiệm, chống bệnh thành tích, chống tham nhũng, lãng phí.

m) Giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, thương yêu, trách nhiệm; quan tâm đến cuộc sống, hoàn cảnh gia đình học sinh để có biện pháp giáo dục phù hợp.

n) Cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục, các tổ, nhóm chuyên môn phải chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao và kết quả hoạt động của đơn vị, tổ, nhóm, chuyên môn.

1.2. Những việc không được làm

CB-GV-NV trong cơ quan phải tuân thủ quy định những việc CB-CC-VC không được làm theo quy định của Luật cán bộ, công chức; Luật viên chức; đối với các CB-GV – NV người lao động là đảng viên phải thực hiện nghiêm túc 19 Điều đảng viên không được làm. Trong đó tập trung vào một số quy định đối với những việc không được làm như sau:

a) Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ được giao.

b) Sử dụng tài sản của Nhà nước và của nhân dân trái pháp luật.

c) Lợi dụng, lạm dụng chức vụ, nhiệm vụ, quyền hạn; sử dụng thông tin liên quan đến hoạt động công vụ để vụ lợi.

d) Tiết lộ thông tin liên quan đến bí mật nhà nước dưới mọi hình thức.

đ) Đưa thông tin sai lệch, ảnh hưởng đến uy tín của đồng nghiệp, cơ quan, đơn vị, địa phương và các cá nhân, tổ chức có liên quan.

e) Sử dụng thời giờ làm việc để làm việc riêng.

f) Đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới mọi hình thức.

g) Quan liêu, thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm, bao che, báo cáo sai sự thật, lạm quyền, nhũng nhiễu khi thực hiện nhiệm vụ.

Ngoài việc thực hiện nghiêm túc các quy định trên, giáo viên trong cơ quan phải thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo đối với những việc không được làm như sau:

h) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiện hành vi trái pháp luật, quy chế, quy định; gây khó khăn, phiền hà đối với người học và nhân dân.

i) Gian lận, thiếu trung thực trong học tập, nghiên cứu khoa học và thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục.

k) Trù dập, chèn ép và có thái độ thiên vị, phân biệt đối xử, thành kiến người học; tiếp tay, bao che cho những hành vi tiêu cực trong giảng dạy, học tập, rèn luyện của người học và đồng nghiệp.

l) Xâm phạm thân thể, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người học, đồng nghiệp, người khác; làm ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt của đồng nghiệp và người khác.

m) Tổ chức dạy thêm, học thêm trái với quy định.

n) Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ, tự ý bỏ việc; đi muộn về sớm, bỏ giờ, bỏ buổi dạy, cắt xén, dồn ép chương trình, vi phạm quy chế chuyên môn làm ảnh hưởng đến kỷ cương, nề nếp của cơ sở giáo dục.

2. Về thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, giáo viên, nhân viên

2.1. Tác phong làm việc nhanh nhẹn, khẩn trương, khoa học; có thái độ văn minh, lịch sự trong quan hệ xã hội, trong giao tiếp với đồng nghiệp, với người học, cha mẹ người học và nhân dân; giải quyết công việc khách quan, tận tình, chu đáo.

2.2. Phải đeo thẻ công chức, viên chức, nhân viên khi thực hiện nhiệm vụ; trang phục, đồng phục gọn gàng, lịch sự; trang phục của nhà giáo phải phù hợp với nghề dạy học, không gây phản cảm và phân tán sự chú ý của người học; khuyến khích CB-GV-NV trong cơ quan mặc đồng phục trong giờ chào cờ hàng tuần.

2.3. Không hút thuốc lá trong cơ quan, nơi công cộng (trừ những nơi có bố trí khu vực được phép hút thuốc). Không uống rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc và ngày trực, khi thực hiện nhiệm vụ giảng dạy hoặc tham gia các hoạt động giáo dục.

2.4. Không mắc các tệ nạn xã hội; không sử dụng, tàng trữ, lưu hành văn hóa phẩm độc hại; không tuyên truyền và thực hiện các hành vi mê tín dị đoan.

2.5. Không sử dụng điện thoại di động và làm việc riêng trong các cuộc họp, khi giảng dạy, học tập, coi thi, chấm thi.

2.6. Không quảng cáo, mua bán, giao dịch thương mại tại công sở dưới mọi hình thức; không đánh bài, tham gia các trò chơi cá cược, thưởng phạt có tính chất cờ bạc.

 1. Thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh trong việc cưới, việc tang, tham gia lễ hội

3.1. Về việc cưới

– Đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh, tránh phô trương lãng phí, phù hợp với phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa của từng địa phương, dân tộc, tôn giáo.

– Âm nhạc trong đám cưới phải lành mạnh, vui tươi; âm thanh đảm bảo không vượt quá độ ồn cho phép theo Tiêu chuẩn Việt Nam; không mở nhạc trước 06 giờ sáng và sau 22 giờ đêm.

3.2. Việc tang

– Tổ chức chu đáo, trang nghiêm, tiết kiệm, phù hợp với tập quán, truyền thống văn hóa dân tộc.

– Không rải tiền Việt Nam và các loại tiền của nước ngoài, không rắc vàng mã trên đường đưa tang.

– Không cử nhạc tang trước 06 giờ sáng và sau 22 giờ đêm, âm thanh loa máy khi mở không làm ảnh hưởng đến cộng đồng.

– Không để thi hài quá 48 giờ trong nhà; thực hiện việc đưa tang, chôn cất vào nghĩa trang đã được quy hoạch.

3.3. Tham gia lễ hội

– Trang phục đẹp, lịch sự, phù hợp với thuần phong mỹ tục và ứng xử có văn hóa. Giữ gìn vệ sinh cảnh quan môi trường không gian lễ hội; bỏ rác vào nơi quy định, không có tệ nạn xã hội nơi lễ.

– Không tổ chức hoặc tham gia lễ hội trong những ngày làm việc, không sử dụng phương tiện công tham dự lễ hội (trừ trường hợp được phân công thực hiện nhiệm vụ).

– Không đốt đồ mã trong khu vực lễ hội; thắp hương theo quy định của Ban tổ chức lễ hội; không tham gia các hoạt động mê tín dị đoan.

III. CÔNG TÁC KIỂM TRA, KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM 

 1. Công tác kiểm tra

Thành lập tổ kiểm tra gồm:

– Ông Nguyễn Việt Hùng        – Phó hiệu trưởng         – Tổ trưởng

– Bà Ngô Ngọc Minh Châu      – TK hội đồng               – Thư ký

– Bà Phạm Phượng Hiền         – TB thanh tra ND         – Thành viên

Kiểm tra thường xuyên hoặc đột xuất việc thực hiện các nội dung, quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính và nhiệm vụ, công vụ trong nhà trường

 1. Khen thưởng

Các cá nhân, tổ chuyên môn, tổ công đoàn thực hiện tốt Kế hoạch này sẽ được hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường xem xét, đánh giá, xếp loại và đề xuất các cấp có thẩm quyền khen thưởng và là căn cứ để xét khen thưởng trong các phong trào thi đua.

 1. Xử lý vi phạm

Các tổ chuyên môn, tổ văn phòng không thực hiện nghiêm túc và có CB – GV – NV vi phạm kỷ luật, kỷ cương; nhiệm vụ, công vụ sẽ được phát hiện và xử lý kịp thời, kể cả những hành vi bao che, che dấu những vi phạm của tập thể, cá nhân. Ban giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn sẽ họp hội đồng kỷ luật và đề xuất biện pháp xử lý đối với các tập thể cá nhân lên các cấp có thẩm quyền để xử lý theo quy định.

IV. MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

 1. Tiếp tục cải tiến lề lối làm việc; nâng cao ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ, giao tiếp ứng xử; đổi mới phong cách làm việc; phòng, chống các hành vi quan liêu, nhũng nhiễu, tiêu cực, vô cảm, gây phiền hà đối với tổ chức, công dân; tạo động lực, phát huy tính tự giác, tự tu dưỡng rèn luyện đạo đức, tác phong, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của CB-GV-NV trong hoạt động công vụ.
 2. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tính tự giác của CB-GV-NV, trách nhiệm gương mẫu của người đảng viên đối với ký luật, kỷ cương hành chính, nếp sống văn hóa văn minh; đặc biệt là nâng cao tính tiên phong gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, vai trò chỉ đạo trực tiếp của Người đứng đầu trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, nội dung nêu trong Kế hoạch này đảm bảo thiết thực, hiệu quả.
 3. Việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính ngoài chấp hành các quy định của Luật cán bộ, công chức, Luật viên chức và Bộ luật Lao động, đồng thời phải gắn các nội dung trong quy định về đạo đức nhà giáo; Cuộc vận động “ Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”.
 4. Xây dựng nếp sống văn hóa văn minh trong các cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục phải kết hợp hài hòa với đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; thực hiện nếp sống văn hóa văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Xây dựng các cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục trở thành các đơn vị văn hóa điển hình; tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các cơ sở giáo dục.

Trên đây là Kế hoạch Thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; nhiệm vụ, công vụ năm 2021 trong trường THPT Trấn Biên. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị trao đổi BGH và BCH CĐ để phối hợp giải quyết