Kết nạp đảng viên mới năm 2017

0
350

Kết nạp đảng viên mới năm 2017

1. Chào cờ, tuyên bố lý do

2. Đồng chí Phan Danh Trung đọc đơn xin vào Đảng

3. Đồng chí Phạm Thị Thanh Hà đọc quyết định

3. Trao quyết định cho Đảng viên trẻ

4. Đảng viên trẻ Lường Thị Duyến

5. Đảng viên trẻ Lương Thị Sâm

6. Đảng viên trẻ Nguyễn Văn Tòng