Thông báo 09 về việc học sinh đi học lại sau thời gian tạm nghỉ thực hiện phòng, chống dịch Covid-19

0
3116

Thông báo 09

NỘI DUNG SINH HOẠT CHỦ NHIỆM 7H00 THỨ 2 (04/5/2020)

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 04/5/2020

Xem thời khóa biểu của lớp học tại đây

Xem thời khóa biểu của giáo viên tại đây