Đánh giá, xếp loại Chi bộ và đảng viên năm 2023

0
207

Bấm vào tên các biểu mẫu để tải về

Bản kiểm điểm (dành cho BGH và cấp ủy)

Bản kiểm điểm (dành cho đảng viên)

Bản kê khai tài sản, thu nhập

Phiếu bổ sung thông tin

Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện

Phụ lục biểu hiện suy thoái