[ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH]

0
794

 

Hồ Chí Minh, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, linh hồn của khối đại đoàn kết dân tộc, không chỉ để lại cho dân tộc ta một sự nghiệp cách mạng to lớn mà còn để lại toàn Đảng, toàn dân ta một di sản tinh thần vô giá, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong di sản ấy, tư tưởng về đạo đức luôn có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc. Cùng với Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành nền tảng tư tưởng của Đảng ta, là ngọn cờ dẫn dắt dân tộc Việt Nam đi tới thắng lợi, trước đây, hiện nay cũng như sau này.