HƯỚNG DẪN ĐIỀN PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT

0
18844

Xem mã định danh của học sinh tại đây

Xem xếp loại nghề THPT tại phòng chuyên môn hoặc GVCN lớp

Hướng dẫn điền phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT

Tải file hướng dẫn tại đây