Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại trường THPT Trấn Biên năm học 2021 – 2022

0
2783

Căn cứ Quyết định số 53/2021/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc Ban hành quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 14/QĐ/QĐ-SGDĐT ngày 07/01/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phân bổ biên chế, số lượng người làm việc trong các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2022;

Căn cứ Thông báo số 4952/TB-SGDĐT ngày 07/12/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai về thẩm quyền tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết Định 37/ QĐ-SGDĐT ngày 19 tháng 01 năm 2022 về việc Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm học 2021-2022 của Trường Trung học phổ thông Trấn Biên, Sở Gíao Dục và Đào tạo Đồng Nai phê duyệt

         Căn cứ tình hình thực tế trường THPT Trấn Biên trong năm học 2021 – 2022, Trường THPT Trấn Biên xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm học 2021 – 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Việc tuyển dụng viên chức căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, số lượng người làm việc được UBND tỉnh giao và quỹ tiền lương của nhà trường.

Tuyển dụng được viên chức vào làm việc đảm bảo chất lượng, phù hợp với vị trí việc làm, đáp ứng dược yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đúng pháp luật.

 1. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
 2. Số lượng viên chức cần tuyển ở từng vị trí việc làm
 • Vị trí việc làm giáo viên: 04 giáo viên. Trong đó 01 giáo viên giảng dạy Tin Học; 01 giáo viên giảng dạy Ngữ Văn; 01 giáo viên giảng dạy Địa Lý; 01 giáo viên giảng dạy Toán bằng Tiếng Pháp.
 • Vị trí việc làm nhân viên: 01 nhân viên thiết bị Vật Lý

II. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ XÉT TUYỂN VÀ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ

  1. Hồ sơ dự xét tuyển của thí sinh bao gồm:

   – Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức);

   – Bản sao không công chứng Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân của thí sinh (01 bản);

   – Bản sao không công chứng bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng chuyên môn (tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học,…), bảng điểm kết quả học tập toàn khóa (01 bản). Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tính pháp lý của văn bằng;

   – Đối với các thí sinh dự xét tuyển chức danh nghề nghiệp giáo viên tốt nghiệp bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp phải có Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

   – Minh chứng thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có).

   1. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ

   – Thời gian nộp hồ sơ: trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày nhà trường ra thông báo tuyển dụng.

   – Địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự xét tuyển: Văn phòng nhà trường (số điện thoại liên hệ trong giờ hành chính: 02513.894355).

Xem chi tiết kế hoạch tại đây