[THAM DỰ GIẢI THƯỞNG BÁO CHÍ TUYÊN TRUYỀN VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM 2022]

0
498

Nhằm biểu dương, tôn vinh, động viên khen thưởng kịp thời những tác giả, tác phẩm báo chí có giá trị về nội dung, hình thức, tác động và lan tỏa tích cực tới xã hội trong công tác bảo đảm trật tự ATGT; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thông qua công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin báo chí để nâng cao nhận thức của toàn thể nhân dân, các cấp chính quyền về chấp hành pháp luật an toàn giao thông, ngăn ngừa tai nạn giao thông.

Được sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai, nay trường THPT Trấn Biên phát động đến toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh tích cực hưởng ứng Giải thưởng báo chí tuyên truyền về ATGT năm 2022.