Thông báo hỗ trợ học sinh chấp hành đăng ký và cấp thẻ nghĩa vụ quân sự theo Luật Nghĩa vụ quân sự

0
4008

Căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi bổ sung năm 2015;

Thực hiện kết hoạch số 43/KH-HD.NVQS ngày 06/11/2019 của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố Biên Hòa về việc đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2019;

Nhằm hỗ trợ Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các phường trên địa bàn thành phố Biên Hòa trong việc tổ chức đăng ký và cấp thể nghĩa vụ quân sự cho học sinh trong độ tuổi 17 và bổ sung hồ sơ thi tuyển vào các trường Đại học, Cao đẳng của học sinh sau này;

Trường THPT Trấn Biên đề nghị học sinh thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự như sau:

1. Đối tượng: Tất cả học sinh có năm sinh 2002 và 2003.

2. Thời gian: Từ ngày 25/5/ đến 31/5/2020 (tùy theo giấy thông báo của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự của phường)

3. Địa điểm: Ban chỉ huy quân sự phường nơi đăng ký hộ khẩu, KT 3,… (UBND phường nơi đăng ký hộ khẩu, KT 3,…)

Thông báo của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường Hố Nai