Đánh giá Đảng viên, Chi bộ năm 2021

0
2666
  • Họp đánh giá, xếp loại Đảng viên năm 2021 vào lúc 14:00, thứ 6, ngày 05/11/2021
  • Chuẩn bị các hồ sơ cá nhân sau:
  • Đảng viên chuẩn bị trước nội dung 3,4,5,6 để họp đánh giá
  • Nội dung 1,2 thì Chi bộ sẽ hướng dẫn sau