Khối 12: Đáp án thi học kỳ 1 (2020 – 2021)

0
13122

Ngày

Môn

Đáp án

Thứ hai

28/12/2020

Ngữ văn 10 Bấm vào đây để xem đáp án
Tiếng Anh 10 Bấm vào đây để xem đáp án
Ngữ văn 11 Bấm vào đây để xem đáp án
Tiếng Anh 11 Bấm vào đây để xem đáp án
Thứ ba

29/12/2020

Ngữ văn 12 Bấm vào đây để xem đáp án
Tiếng Anh 12 Bấm vào đây để xem đáp án
Speaking -AV 12 Bấm vào đây để xem đáp án
Thứ tư

30/12/2020

Speaking -AV 10 Bấm vào đây để xem đáp án
Toán 12 Bấm vào đây để xem đáp án
Speaking -AV 11 Bấm vào đây để xem đáp án
Vật lý 12 Bấm vào đây để xem đáp án
Sử 12 Bấm vào đây để xem đáp án
Thứ năm

31/12/2020

 

Sinh học 12 Bấm vào đây để xem đáp án
Hóa học 12 Bấm vào đây để xem đáp án
Địa lý 12 Bấm vào đây để xem đáp án
GDCD 12 Bấm vào đây để xem đáp án
Thứ hai

04/01/2021

Toán 10 Bấm vào đây để xem đáp án
Vật lý 10 Bấm vào đây để xem đáp án
Toán 11 Bấm vào đây để xem đáp án
Vật lý 11 Bấm vào đây để xem đáp án
Thứ ba

05/01/2021

Hóa 10 Bấm vào đây để xem đáp án
Sinh 10 Bấm vào đây để xem đáp án
Hóa 11 Bấm vào đây để xem đáp án
Sinh 11 Bấm vào đây để xem đáp án