Kế hoạch tổ chức Đại hội Chi bộ Trường THPT Trấn Biên lần IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

0
3259

Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

Căn cứ Hướng dẫn số 23-HD/BTCTU ngày 25/11/2019 của Ban tổ chức Tỉnh ủy về khung chương trình đại hội đảng cấp cơ sở và cấp trên cơ sở;

Căn cứ Kế hoạch số 229-KH/TU ngày 19/9/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

Chi ủy chi bộ trường THPT Trấn Biên xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, công văn số 229-KH/TU ngày 19/9/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Biên Hòa.

Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội bảo đảm yêu cầu chất lượng và thời gian.

II. NỘI DUNG

 1. Thành lập các tổ bộ phận chuẩn bị cho tổ chức đại hội.

a) Tổ văn kiện:

+ Đ/c Phạm Thị Thanh Hà       – Bí thư                – Tổ trưởng

+ Đ/c Nguyễn Việt Hùng         – Phó bí thư          – Thành viên

+ Đ/c Phạm Phượng Hiền        – Chi ủy viên        – Thành viên

+ Đ/c Lê Thị Hợp                    – Đảng viên          – Thành viên

b) Tổ nhân sự:

+ Đ/c Nguyễn Việt Hùng         – Phó bí thư           – Tổ trưởng

+ Đ/c Phạm Thị Thanh Hà       – Bí thư                 – Thành viên

+ Đ/c Phạm Phượng Hiền        – Chi ủy viên        – Thành viên

c) Tổ phục vụ:

+ Đ/c Trần Thị Ngọc Hòa        – Chi ủy viên        – Tổ trưởng

+ Đ/c Ngô Ngọc Minh Châu    – Chi ủy viên         – Thành viên

+ Đ/c Trần Ngọc Aanh            – Đảng viên          – Thành viên

+ Đ/c Nguyễn Thế Mạnh         – Đảng viên          – Thành viên

+ Đ/c Trần Thị Thúy Hà            – Đảng viên         – Thành viên

+ Đ/c Lê Thanh Hải                 – Đảng viên          – Thành viên

+ Đ/c Phan Danh Hiếu             – Đảng viên          – Thành viên

 1. Công tác chuẩn bị đại hội và thời gian hoàn thành
Stt Nội dung Phụ trách Thời gian hoàn thành
1 Quán triệt các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy về đại hội các cấp Bí thư Trong tháng 02/2020
2 Thành lập các tổ giúp việc, xây dựng quy chế làm việc Cấp ủy Trong tháng 02/2020
3 Chuẩn bị văn kiện, tài liệu đại hội Tổ văn kiện Trước 01/3/2020
4 Họp chi ủy giới thiệu nguồn nhân sự khóa mới Tổ nhân sự Trước 02/3/2020
5 Hoàn thành chuẩn bị hồ sơ nhân sự và lập báo cáo Tổ nhân sự Trước 08/3/2020
6 Báo cáo công tác chuẩn bị đại hội và phương án nhân sự cho Thành ủy Biên Hòa Bí thư 09/03/2020
7 Chuẩn bị đại hội Tổ phục vụ Trước 20/3/2020
8 Tiến hành đại hội Chi bộ 20 và 21/03/2020
 1. Chương trình đại hội: (Đính kèm phía sau)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Tổ văn kiện:

– Đ/c Phạm Thị Thanh Hà: Nghiên cứu các văn bản của cấp trên; soạn thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ 2015 – 2020;

– Đ/c Nguyễn Việt Hùng: Tổng hợp ý kiến đóng góp văn kiện cấp cơ sở; tổng hợp, biên tập văn kiện đại hội

– Đ/c Phạm Phượng Hiền: Tổng hợp ý kiến đóng góp văn kiện cấp trên

– Đ/c Lê Thị Hợp: Đóng tập văn kiện

 1. Tổ nhân sự:

Rà soát tổng hợp danh sách quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 bao gồm tái cử, đề cử mới, ứng cử. Tiến hành thẩm tra xác minh lý lịch chính trị các đồng chi trong quy hoạch.

Chuẩn bị danh sách để bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 và  tiến hành làm hồ sơ nhân sự cấp ủy.

Rà soát thẻ Đảng viên

 1. Tổ phục vụ:

– Đồng chí Nguyễn Thế Mạnh: Dẫn chương trình đại hội, trang trí đại hội, vị trí ngồi trong đại hội (đảng viên, bảng đại biểu, các đoàn), chuẩn bị hội trường (âm thanh, ánh sáng, vệ sinh, bàn ghế, khăn,…)

– Đồng chí Lê Thanh Hải và Phan Danh Hiếu: Trình chiếu trong đại hội.

– Đồng chí Trần Ngọc Anh: Thùng phiếu bầu cử.

– Đồng chí Trần Thị Ngọc Hòa: Thư mời, quà kỷ niệm, dự trù kinh phí.

– Đồng chí Ngô Ngọc Minh Châu và Trần Thị Thúy Hà: Thẻ đeo của đảng viên, hoa tặng, hoa để bàn và bục phát biểu.

Chi ủy Chi bộ giao cho đồng chí Trần Ngọc Hòa lên kế hoạch phân công các đảng viên trong chi bộ thực hiện một số công việc khác như: Văn nghệ, chụp hình, đón đại biểu, chuẩn bị vị trí nghỉ giữa và cuối đại hội,…

Trong quá trình thực hiện đề nghị thành viên các tổ hỗ trợ nhau trong công việc. Các đảng viên nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ mà Chi ủy Chi bộ phân công.

Nơi nhận:

 • BTC Thành ủy
 • Đảng viên
 • Lưu CB

TM CHI ỦY

BÍ THƯ

(đã ký)

Phạm Thị Thanh Hà

 

 

 

Chương trình Đại hội

ĐẠI HỘI PHIÊN TRÙ BỊ: 13h30 ngày 20 /03/2020

 1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
 2. Bí thư chi bộ làm chủ tọa và chi ủy viên làm thư ký Đại hội phiên trù bị
 3. Thông qua chương trình làm việc Đại hội phiên trù bị (biểu quyết)
 4. Thông qua các tờ trình. (Biểu quyết thông qua từng nội dung tờ trình)

4.1. Tờ trình bầu  đoàn chủ tịch Đại hội.

4.2. Tờ trình bầu đoàn thư ký Đại hội.

 1. Các nội dung thông qua Đại hội:

6.1. Chương trình làm việc Đại hội chính thức

6.2. Quy chế làm việc của Đại hội

6.3. Nội quy Đại hội

 1. Hướng dẫn chia tổ và tổ chức thảo luận văn kiện và chương trình hành động

6.1. Văn kiện Đại hội cấp cơ sở

6.2. Văn kiện Đại hội cấp trên trực tiếp

6.3. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

6.4. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết

 1. Phát biểu bế mạc Đại hội phiên trù bị

 

ĐẠI HỘI CHÍNH THỨC: 7h30’ ngày 21/03/2020

 1. Nghi thức chào cờ (Quốc ca, Quốc tế ca).
 2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
 3. Thông qua chương trình đại hội chính thức (Đã biểu quyết ở phiên trù bị)
 4. Báo cáo kết quả đại hội phiên trù bị. Mời đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký lên vị trí làm việc.
 5. Báo cáo tình hình đảng viên tham dự Đại hội. (Chi ủy viên phụ trách công tác kiểm tra cấp ủy báo cáo)
 6. Diễn văn khai mạc đại hội.
 7. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT Trấn Biên chúc mừng đại hội.
 8. Thông qua dự thảo các báo cáo.

8.1. Thông qua dự thảo báo cáo chính trị; báo cáo kiểm điểm của cấp ủy nhiệm kỳ qua (báo cáo tóm tắt)

* Thông qua tổng hợp ý kiến góp ý vào báo cáo chính trị; báo cáo kiểm điểm của cấp ủy nhiệm kỳ qua. (Đã tổ chức thảo luận trong phiên trù bị)

* Tiến hành thảo luận và biểu quyết từng nội dung.

8.2. Thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng bộ Thành phố.

* Tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung góp ý.

8.3. Thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng ((Đã tổ chức thảo luận trong phiên trù bị nếu có)

* Tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung góp ý.

 1. Phát biểu chỉ đạo của Thành ủy.
 2. Đoàn Chủ tịch tiếp thu ý kiến chỉ đạo.
 3. Bầu cử.

11.1. Bầu cử cấp ủy.

11.1.1. Đoàn chủ tịch báo cáo về yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng của cấp ủy khóa mới.

* Đại hội thảo luận về yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu cấp ủy và biểu quyết bằng thẻ đảng về số lượng cấp ủy viên.

11.1.2.  Đoàn chủ tịch đề thông qua danh sách đề cử nhân sự tham gia cấp ủy.

11.1.3. Tiến hành ứng cử, đề cử.

11.1.4. Đoàn chủ tịch tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử; đề xuất những trường hợp được rút và không được rút khỏi danh sách bầu cử, báo cáo đại hội xem xét quyết định. Lấy phiếu xin ý kiến của Đại hội đối với các trường hợp tự ứng cử hoặc được đề cử (nếu cần)

11.1.5. Lập danh sách bầu cử. Lấy biểu quyết thông qua số lượng và danh sách.

11.1.6. Đoàn chủ tịch quán triệt nguyên tắc, thủ tục bầu cử.

11.1.7. Đoàn chủ tịch giới thiệu danh sách ban kiểm phiếu. (biểu quyết thông qua danh sách)

11.1.8. Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức bỏ phiếu (phát biểu của trưởng ban kiểm phiếu)

* Kiểm tra, niêm phong thùng phiếu trước khi bỏ phiếu; phát phiếu bầu cử.

* Đại hội tiến hành bầu cử; ban kiểm phiếu kiểm tra số phiếu phát ra, thu vào và báo cáo trước đại hội; kiểm phiếu.

* Công bố kết quả bầu cử cấp ủy khóa mới. (lưu ý là phải báo cáo danh sách những đồng chí trúng cử khóa mới cho Đoàn chủ tịch biết trước khi công bố)

11.2. Đoàn chủ tịch lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư cấp ủy.

* Lấy ý kiến đảng viên dự đại hội giới thiệu nhân sự chức danh bí thư cấp ủy trong số các đồng chí vừa trúng cử cấp ủy khóa mới (Để cấp ủy khóa mới tham khảo trước khi họp phiên đầu tiên).

* Ban kiểm phiếu phát phiếu, thu phiếu, kiểm phiếu và báo cáo Đoàn chủ tịch và cấp ủy khóa mới

11.3. Cấp ủy khóa mới họp phiên đầu tiên để bầu Bí thư, Phó bí thư.

11.3.1. Bầu chủ trì hội nghị. Báo cáo kết quả lấy phiếu giới thiệu và tiến hành đề cử, ứng cử chức danh Bí thư cấp ủy

11.3.2. Bầu tổ kiểm phiếu (trong số những đồng chí dự hội nghị)

11.3.3. Tổ kiểm phiếu hướng dẫn cách thức bỏ phiếu; bầu cử; kiểm phiếu; công bố kết quả.

11.4. Bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu cấp trên

11.4.1. Đoàn chủ tịch công bố quyết định phân bổ số lượng đại biểu dự đại hội đại biểu cấp trên.

11.4.2. Đoàn chủ tịch báo cáo tình hình dự kiến cơ cấu đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu cấp trên.

11.4.3. Tiến hành ứng cử, đề cử.

* Cấp ủy khóa cũ giới thiệu (danh sách bầu cử cần nhiều hơn số lượng được phân bổ để bầu đại biểu dự khuyết)

* Biểu quyết danh sách bầu cử.

11.4.4. Đoàn chủ tịch xin ý kiến và biểu quyết giữ nguyên ban kiểm phiếu bầu cử cấp ủy để tiếp tục kiểm phiếu đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu cấp trên.

11.4.5. Tiến hành bầu cử.

10.2.6. Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức bỏ phiếu; bầu cử; kiểm phiếu; công bố danh sách trúng cử đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu cấp trên. (Ban kiểm phiếu cần nhắc lại cách thức bỏ phiếu)

* Nếu đại biểu dự khuyết không đủ trên 50% phiếu bầu thì Đoàn chủ tịch xin ý kiến đại hội và lấy biểu quyết danh sách đại biểu dự khuyết là đồng chí đó và tiến hành bầu cử tín nhiệm

 1. Đoàn chủ tịch mời cấp ủy, đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu cấp trên lên ra mắt và nhận nhiệm vụ
 2. Đoàn thư ký thông qua dự thảo nghị quyết đại hội; đại hội thảo luận; Đoàn chủ tịch xin ý kiến biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội
 3. Diễn văn bế mạc Đại hội.
 4. Chào cờ bế mạc (Quốc ca, Quốc tế ca).