Kiểm tra, đánh giá định kỳ giữa học kỳ I năm học 2022 – 2023

0
6796

I. Lịch kiểm tra, đánh giá định kỳ giữa học kỳ I các môn tập trung:

HỌC SINH CÓ MẶT TẠI PHÒNG THI TRƯỚC GIỜ LÀM BÀI ÍT NHẤT 30 PHÚT.

Thứ 2 (07/11/2022) : Cả 3 khối học bình thường theo TKB.

Thứ 6 (11/11) và thứ 7 (12/11/2022): Học sinh 3 khối được nghỉ học. Lý do: Giáo viên chấm thi tập trung.

II. Số báo danh, phòng thi:

Khối 10

Khối 11

Khối 12