Lịch học trực tuyến thứ 2 (22/02/2021)

0
8971

THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN XEM TẠI ĐÂY

Khối 10

Tiết Đường link học Môn Đường link kiểm tra, đánh giá
1 (7h30 – 8h15) Click tại đây Toán
2 (8h15 – 9h00 Toán 8h50 thứ 2 (22/02/2021)

Click tại đây

Nghỉ giải lao
3 (9h30 – 10h15) Sử
4 (10h15 – 11h00) Sử Từ 11h35 đến 11h45

thứ 2 (22/02/2021)

Click tại đây

 

Khối 11

Tiết Đường link học Môn Đường link kiểm tra, đánh giá
1 (7h30 – 8h15) Click tại đây Sử Từ 8h30 đến 8h40

thứ 2 (22/02/2021)

Click tại đây

2 (8h15 – 9h00 Địa
Nghỉ giải lao
3 (9h30 – 10h15) Toán
4 (10h15 – 11h00) Toán 10h50 thứ 2 (22/02/2021)

Click tại đây

 

Khối 12

Tiết Đường link học Môn Đường link kiểm tra, đánh giá
1 (7h30 – 8h15) Click tại đây Toán
2 (8h15 – 9h00 Toán 8h50 thứ 2 (22/02/2021)

Click tại đây

Nghỉ giải lao
3 (9h30 – 10h15) GDCD Từ 9h40 đến 9h50

thứ 2 (22/02/2021)

Click tại đây

4 (10h15 – 11h00) Sử 10h50 thứ 2 (22/02/2021)

Click tại đây