Thời khóa biểu Lớp học, HK2, NH 2019 – 2020

0
1934
Lớp 10A01
Có tác dụng từ ngày 06/01/2020
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Vật lý Hóa học Văn học Lý TC Địa lí
2 Ngoại ngữ Vật lý Hóa học Văn học Toán TC Sinh học
3 Ngoại ngữ Thể Dục Văn học GDCD Toán Ngoại ngữ
4 Toán Thể Dục Lịch sử Tin học Công Nghệ Anh TC
5 Toán Hóa TC Lịch sử Công Nghệ Tin học Sinh hoạt
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2
3
4
5
Lớp 10A02
Có tác dụng từ ngày 06/01/2020
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Công Nghệ Vật lý Tin học Hóa học Toán
2 Hóa TC Tin học Vật lý GDCD Hóa học Toán
3 Toán TC Lý TC Công Nghệ Văn học Anh TC Lịch sử
4 Toán Ngoại ngữ Thể Dục Văn học Văn học Địa lí
5 Lịch sử Ngoại ngữ Thể Dục Ngoại ngữ Sinh học Sinh hoạt
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2
3
4
5
Lớp 10A03
Có tác dụng từ ngày 06/01/2020
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Hóa học Văn học Ngoại ngữ Thể Dục Vật lý
2 Toán Hóa học Văn học Ngoại ngữ Thể Dục Vật lý
3 Toán Công Nghệ Lý TC Tin học Sinh học Toán
4 Lịch sử Công Nghệ GDCD Lịch sử Anh TC Toán TC
5 Địa lí Tin học Hóa TC Văn học Ngoại ngữ Sinh hoạt
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2
3
4
5
Lớp 10A04
Có tác dụng từ ngày 06/01/2020
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Vật lý Địa lí Ngoại ngữ Văn học Hóa học
2 Toán Vật lý Công Nghệ Ngoại ngữ Văn học Văn học
3 Toán Tin học Lịch sử Lịch sử Tin học Toán
4 Anh TC Thể Dục Hóa TC Công Nghệ Sinh học Toán TC
5 Ngoại ngữ Hóa học Lý TC Thể Dục GDCD Sinh hoạt
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2
3
4
5
Lớp 10A05
Có tác dụng từ ngày 06/01/2020
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Vật lý Công Nghệ Thể Dục Công Nghệ Ngoại ngữ
2 Toán GDCD Lịch sử Vật lý Sinh học Anh TC
3 Địa lí Văn học Hóa học Ngoại ngữ Lý TC Hóa TC
4 Văn học Hóa học Tin học Ngoại ngữ Toán Toán TC
5 Văn học Thể Dục Tin học Lịch sử Toán Sinh hoạt
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2
3
4
5
Lớp 10A06
Có tác dụng từ ngày 06/01/2020
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Văn học Lịch sử Địa lí Toán Ngoại ngữ
2 Sinh học Văn học Thể Dục Tin học Toán TC Ngoại ngữ
3 Văn học Toán Lý TC Tin học Thể Dục Hóa TC
4 Ngoại ngữ Toán Công Nghệ Hóa học Vật lý Lịch sử
5 Anh TC GDCD Công Nghệ Hóa học Vật lý Sinh hoạt
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2
3
4
5
Lớp 10A07
Có tác dụng từ ngày 06/01/2020
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO GDCD Hóa học Hóa TC Lịch sử Sinh học
2 Ngoại ngữ Văn học Hóa học Địa lí Lịch sử Toán
3 Ngoại ngữ Tin học Toán Thể Dục Tin học Ngoại ngữ
4 Văn học Toán Vật lý Thể Dục Công Nghệ Anh TC
5 Văn học Toán TC Lý TC Vật lý Công Nghệ Sinh hoạt
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2
3
4
5
Lớp 10A08
Có tác dụng từ ngày 06/01/2020
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Văn học Ngoại ngữ Anh TC Công Nghệ Văn học
2 Toán Sinh học Ngoại ngữ Ngoại ngữ Công Nghệ Văn học
3 Toán Thể Dục GDCD Vật lý Hóa học Toán
4 Lịch sử Thể Dục Hóa học Vật lý Địa lí Toán TC
5 Lý TC Tin học Hóa TC Tin học Lịch sử Sinh hoạt
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2
3
4
5
Lớp 10A09
Có tác dụng từ ngày 06/01/2020
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Hóa học Tin học Toán Thể Dục Vật lý
2 Ngoại ngữ Hóa học Công Nghệ Ngoại ngữ Thể Dục Vật lý
3 Văn học Văn học Hóa TC Tin học GDCD Ngoại ngữ
4 Toán Văn học Toán TC Địa lí Lịch sử Anh TC
5 Lịch sử Sinh học Toán Lý TC Công Nghệ Sinh hoạt
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2
3
4
5
Lớp 10A10
Có tác dụng từ ngày 06/01/2020
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Sinh học Lịch sử Hóa học GDCD Toán
2 Văn học Toán Lịch sử Hóa học Địa lí Toán
3 Ngoại ngữ Toán TC Anh TC Thể Dục Tin học Văn học
4 Công Nghệ Tin học Công Nghệ Ngoại ngữ Vật lý Văn học
5 Lý TC Hóa TC Thể Dục Ngoại ngữ Vật lý Sinh hoạt
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2
3
4
5
Lớp 10A11
Có tác dụng từ ngày 06/01/2020
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Văn học Toán Ngoại ngữ Toán Vật lý
2 Lịch sử Văn học Toán TC Ngoại ngữ Toán Vật lý
3 Sinh học Hóa học Thể Dục Địa lí Thể Dục Lịch sử
4 Lý TC Ngoại ngữ Văn học Tin học Công Nghệ Hóa TC
5 Hóa học Anh TC Công Nghệ GDCD Tin học Sinh hoạt
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2
3
4
5
Lớp 10A12
Có tác dụng từ ngày 06/01/2020
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Anh TC Toán TC GDCD Thể Dục Hóa TC
2 Văn học Ngoại ngữ Toán Tin học Thể Dục Hóa học
3 Hóa học Sinh học Công Nghệ Địa lí Công Nghệ Văn học
4 Toán Vật lý Lý TC Ngoại ngữ Lịch sử Văn học
5 Toán Vật lý Tin học Ngoại ngữ Lịch sử Sinh hoạt
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2
3
4
5
Lớp 10A13
Có tác dụng từ ngày 06/01/2020
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Toán Văn học Tin học Ngoại ngữ Toán
2 Địa lí Toán Văn học Lịch sử GDCD Toán TC
3 Công Nghệ Lý TC Tin học Ngoại ngữ Công Nghệ Lịch sử
4 Sinh học Thể Dục Anh TC Vật lý Hóa học Văn học
5 Hóa TC Thể Dục Ngoại ngữ Vật lý Hóa học Sinh hoạt
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2
3
4
5
Lớp 10A14
Có tác dụng từ ngày 06/01/2020
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Vật lý Công Nghệ Ngoại ngữ Lịch sử Toán
2 Lịch sử Tin học Công Nghệ Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán
3 Hóa học Tin học Anh TC Sinh học Vật lý Văn học
4 Văn học Toán Địa lí GDCD Thể Dục Hóa học
5 Văn học Toán TC Lý TC Hóa TC Thể Dục Sinh hoạt
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2
3
4
5
Lớp 10A15
Có tác dụng từ ngày 06/01/2020
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Toán Thể Dục Lịch sử Vật lý Văn học
2 Hóa học Toán TC Thể Dục Toán Vật lý Văn học
3 Văn học GDCD Công Nghệ Lý TC Ngoại ngữ Hóa học
4 Sinh học Anh TC Tin học Hóa TC Tin học Lịch sử
5 Công Nghệ Ngoại ngữ Địa lí Ngoại ngữ Toán Sinh hoạt
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2
3
4
5
Lớp 11A01
Có tác dụng từ ngày 06/01/2020
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Sinh học Hóa học Thể Dục Văn học Lịch sử
2 Ngoại ngữ Công Nghệ Hóa học Thể Dục Văn học Địa lí
3 Vật lý Văn học Sinh học Công Nghệ Ngoại ngữ Ngoại ngữ
4 Toán Toán Vật lý Hóa TC GDCD Anh TC
5 Toán Toán TC Lý TC Tin học GDQP Sinh hoạt
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2
3
4
5
Lớp 11A02
Có tác dụng từ ngày 06/01/2020
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Thể Dục Văn học Hóa học GDQP Ngoại ngữ
2 Toán Lịch sử Văn học Hóa học Tin học Ngoại ngữ
3 Toán Vật lý Hóa TC Sinh học Lý TC Công Nghệ
4 Anh TC Vật lý Địa lí Sinh học Thể Dục Toán TC
5 Ngoại ngữ GDCD Công Nghệ Toán Văn học Sinh hoạt
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2
3
4
5
Lớp 11A03
Có tác dụng từ ngày 06/01/2020
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Ngoại ngữ Thể Dục GDCD Ngoại ngữ Vật lý
2 Lịch sử Ngoại ngữ GDQP Công Nghệ Anh TC Vật lý
3 Lý TC Toán Văn học Toán TC Văn học Sinh học
4 Toán Tin học Hóa học Toán Văn học Địa lí
5 Sinh học Thể Dục Hóa học Hóa TC Công Nghệ Sinh hoạt
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2
3
4
5
Lớp 11A04
Có tác dụng từ ngày 06/01/2020
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Toán Công Nghệ Sinh học Vật lý Toán
2 Địa lí Toán Thể Dục Sinh học Công Nghệ Toán TC
3 Ngoại ngữ Vật lý GDQP Văn học Hóa học Ngoại ngữ
4 Anh TC Hóa học Văn học GDCD Ngoại ngữ Lịch sử
5 Tin học Hóa TC Văn học Lý TC Thể Dục Sinh hoạt
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2
3
4
5
Lớp 11A05
Có tác dụng từ ngày 06/01/2020
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Toán Vật lý Hóa học Công Nghệ Văn học
2 Ngoại ngữ Toán Vật lý Hóa TC Lý TC Văn học
3 Sinh học Ngoại ngữ Địa lí Toán TC Hóa học Ngoại ngữ
4 Sinh học Văn học Thể Dục Toán GDQP Anh TC
5 Lịch sử Công Nghệ Tin học Thể Dục GDCD Sinh hoạt
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2
3
4
5
Lớp 11A06
Có tác dụng từ ngày 06/01/2020
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Hóa học Sinh học Vật lý Hóa học Công Nghệ
2 Văn học Hóa TC Ngoại ngữ Vật lý GDQP Công Nghệ
3 Tin học Toán Lịch sử Địa lí Ngoại ngữ Văn học
4 Sinh học Ngoại ngữ Thể Dục Toán Toán TC Văn học
5 GDCD Anh TC Thể Dục Toán Lý TC Sinh hoạt
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2
3
4
5
Lớp 11A07
Có tác dụng từ ngày 06/01/2020
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Ngoại ngữ Lịch sử Văn học Hóa TC Toán
2 Sinh học Anh TC Sinh học Văn học Hóa học Toán TC
3 Vật lý Thể Dục Thể Dục GDQP Công Nghệ Vật lý
4 Toán Tin học Công Nghệ Hóa học Ngoại ngữ Lý TC
5 Toán Văn học Địa lí GDCD Ngoại ngữ Sinh hoạt
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2
3
4
5
Lớp 11A08
Có tác dụng từ ngày 06/01/2020
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Vật lý Ngoại ngữ Văn học Toán Hóa học
2 Lịch sử Vật lý Ngoại ngữ Văn học Toán Hóa học
3 GDCD Công Nghệ Sinh học Thể Dục Thể Dục Địa lí
4 Hóa TC Văn học GDQP Toán Ngoại ngữ Sinh học
5 Lý TC Tin học Công Nghệ Toán TC Anh TC Sinh hoạt
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2
3
4
5
Lớp 11A09
Có tác dụng từ ngày 06/01/2020
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Ngoại ngữ Văn học Thể Dục Toán Toán
2 Lý TC Anh TC Văn học Thể Dục Vật lý Sinh học
3 Địa lí Toán Tin học Ngoại ngữ Vật lý Sinh học
4 Toán TC Hóa học Công Nghệ Công Nghệ Văn học Lịch sử
5 Hóa học Hóa TC Ngoại ngữ GDCD GDQP Sinh hoạt
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2
3
4
5
Lớp 11A10
Có tác dụng từ ngày 06/01/2020
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Công Nghệ Vật lý Toán Ngoại ngữ Văn học
2 Địa lí Hóa học Lý TC GDQP GDCD Văn học
3 Công Nghệ Anh TC Ngoại ngữ Lịch sử Toán Vật lý
4 Tin học Toán TC Ngoại ngữ Thể Dục Hóa học Sinh học
5 Sinh học Toán Văn học Thể Dục Hóa TC Sinh hoạt
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2
3
4
5
Lớp 11A11
Có tác dụng từ ngày 06/01/2020
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Lý TC Toán Công Nghệ Văn học Ngoại ngữ
2 Sinh học Vật lý Toán Công Nghệ Văn học Anh TC
3 Toán Tin học Thể Dục Hóa học GDCD Địa lí
4 Toán TC Hóa học Văn học GDQP Vật lý Sinh học
5 Ngoại ngữ Thể Dục Hóa TC Ngoại ngữ Lịch sử Sinh hoạt
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2
3
4
5
Lớp 11A12
Có tác dụng từ ngày 06/01/2020
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Ngoại ngữ Hóa học Toán Lịch sử Địa lí
2 Vật lý Ngoại ngữ Hóa TC Toán TC GDQP Sinh học
3 Sinh học Hóa học Công Nghệ Anh TC Văn học Vật lý
4 Văn học Toán Thể Dục Ngoại ngữ GDCD Lý TC
5 Văn học Toán Thể Dục Công Nghệ Tin học Sinh hoạt
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2
3
4
5
Lớp 11A13
Có tác dụng từ ngày 06/01/2020
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Văn học Vật lý Thể Dục Toán Ngoại ngữ
2 Hóa học Văn học Vật lý Lý TC Toán Ngoại ngữ
3 Sinh học Thể Dục Tin học GDCD Lịch sử Hóa học
4 Toán Công Nghệ Ngoại ngữ Hóa TC GDQP Địa lí
5 Toán TC Công Nghệ Anh TC Sinh học Văn học Sinh hoạt
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2
3
4
5
Lớp 11A14
Có tác dụng từ ngày 06/01/2020
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Hóa học Công Nghệ Sinh học Văn học Ngoại ngữ
2 Toán Công Nghệ Địa lí Sinh học Văn học Anh TC
3 Toán Lịch sử Lý TC Vật lý Thể Dục Toán
4 Ngoại ngữ Thể Dục Hóa TC Vật lý Tin học Toán TC
5 Ngoại ngữ Văn học GDQP Hóa học GDCD Sinh hoạt
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2
3
4
5
Lớp 11A15
Có tác dụng từ ngày 06/01/2020
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Hóa học Địa lí Vật lý GDQP Toán
2 Ngoại ngữ Hóa học GDCD Vật lý Lịch sử Toán
3 Ngoại ngữ Văn học Lý TC Thể Dục Tin học Ngoại ngữ
4 Công Nghệ Sinh học Văn học Thể Dục Toán Anh TC
5 Công Nghệ Sinh học Văn học Hóa TC Toán TC Sinh hoạt
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2
3
4
5
Lớp 12A01
Có tác dụng từ ngày 06/01/2020
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Công Nghệ Văn học Văn TC Tin học Hóa học
2 Ngoại ngữ Toán TC Văn học Văn học GDCD Hóa học
3 Lịch sử Toán Địa lí Hóa TC Anh TC Địa lí
4 Vật lý Ngoại ngữ Tin học Thể Dục Toán Sinh hoạt
5 Vật lý Ngoại ngữ Sinh học Thể Dục Toán
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2
3
4
5
Lớp 12A02
Có tác dụng từ ngày 06/01/2020
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Ngoại ngữ Hóa học Thể Dục Văn học Ngoại ngữ
2 Vật lý Anh TC Địa lí Hóa TC Văn học Địa lí
3 Công Nghệ Vật lý Toán GDCD Lịch sử Hóa học
4 Toán Văn học Sinh học Tin học Thể Dục Sinh hoạt
5 Toán Văn TC Tin học Toán TC Ngoại ngữ
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2
3
4
5
Lớp 12A03
Có tác dụng từ ngày 06/01/2020
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Ngoại ngữ Sinh học Công Nghệ GDCD Địa lí
2 Toán Ngoại ngữ Toán TC Thể Dục Tin học Lịch sử
3 Toán Hóa TC Văn học Văn học Địa lí Toán
4 Hóa học Vật lý Văn học Văn TC Ngoại ngữ Sinh hoạt
5 Hóa học Vật lý Anh TC Tin học Thể Dục
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2
3
4
5
Lớp 12A04
Có tác dụng từ ngày 06/01/2020
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Toán Toán TC Tin học Ngoại ngữ Lịch sử
2 Vật lý Sinh học Anh TC Tin học Ngoại ngữ Địa lí
3 Hóa học GDCD Thể Dục Ngoại ngữ Văn học Vật lý
4 Toán Hóa học Hóa TC Công Nghệ Văn học Sinh hoạt
5 Toán Thể Dục Văn học Văn TC Địa lí
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2
3
4
5
Lớp 12A05
Có tác dụng từ ngày 06/01/2020
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Văn học Vật lý Tin học Sinh học Địa lí
2 Công Nghệ Văn học Vật lý Hóa TC Tin học Địa lí
3 Toán Toán Ngoại ngữ Thể Dục Thể Dục Lịch sử
4 Văn TC GDCD Toán Ngoại ngữ Hóa học Sinh hoạt
5 Văn học Anh TC Toán TC Ngoại ngữ Hóa học
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2
3
4
5
Lớp 12A06
Có tác dụng từ ngày 06/01/2020
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Toán Ngoại ngữ Hóa học Văn học Vật lý
2 Sinh học Toán Hóa TC GDCD Văn học Vật lý
3 Lịch sử Ngoại ngữ Hóa học Tin học Ngoại ngữ Toán TC
4 Công Nghệ Anh TC Văn học Địa lí Thể Dục Sinh hoạt
5 Toán Tin học Văn TC Địa lí Thể Dục
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2
3
4
5
Lớp 12A07
Có tác dụng từ ngày 06/01/2020
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Lịch sử Ngoại ngữ Vật lý Tin học Toán
2 Hóa học Vật lý Ngoại ngữ Địa lí Địa lí Toán
3 Hóa học Tin học Văn học Toán Văn học Sinh học
4 GDCD Văn TC Hóa TC Toán TC Anh TC Sinh hoạt
5 Công Nghệ Văn học Thể Dục Ngoại ngữ Thể Dục
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2
3
4
5
Lớp 12A08
Có tác dụng từ ngày 06/01/2020
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Thể Dục Văn TC Địa lí Địa lí Hóa học
2 Toán Thể Dục Văn học Tin học Ngoại ngữ Hóa TC
3 Toán Vật lý Hóa học Vật lý Ngoại ngữ Toán
4 Lịch sử Tin học GDCD Anh TC Văn học Sinh hoạt
5 Sinh học Công Nghệ Ngoại ngữ Toán TC Văn học
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2
3
4
5
Lớp 12A09
Có tác dụng từ ngày 06/01/2020
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Văn học Văn TC Địa lí Vật lý Sinh học
2 Toán Văn học Văn học Địa lí Vật lý Lịch sử
3 Toán Thể Dục Ngoại ngữ Anh TC Toán TC Toán
4 Hóa học Công Nghệ Ngoại ngữ Tin học Thể Dục Sinh hoạt
5 Hóa học GDCD Hóa TC Tin học Ngoại ngữ
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2
3
4
5
Lớp 12A10
Có tác dụng từ ngày 06/01/2020
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Hóa học Thể Dục Ngoại ngữ Văn học Văn học
2 Toán GDCD Tin học Thể Dục Toán TC Toán
3 Địa lí Sinh học Ngoại ngữ Công Nghệ Hóa TC Toán
4 Văn học Tin học Ngoại ngữ Vật lý Lịch sử Sinh hoạt
5 Văn TC Anh TC Hóa học Vật lý Địa lí
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2
3
4
5
Lớp 12A11
Có tác dụng từ ngày 06/01/2020
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Toán Ngoại ngữ Tin học Vật lý Văn học
2 Địa lí Toán Ngoại ngữ Công Nghệ Vật lý Văn TC
3 Toán TC Hóa TC Thể Dục Hóa học Toán Sinh học
4 Văn học Anh TC Thể Dục Hóa học Tin học Sinh hoạt
5 Văn học Lịch sử GDCD Địa lí Ngoại ngữ
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2
3
4
5
Lớp 12A12
Có tác dụng từ ngày 06/01/2020
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO GDCD Tin học Địa lí Hóa học Toán
2 Văn học Tin học Thể Dục Anh TC Hóa TC Toán
3 Văn học Văn TC Toán Vật lý Ngoại ngữ Văn học
4 Hóa học Sinh học Địa lí Lịch sử Ngoại ngữ Sinh hoạt
5 Toán TC Vật lý Ngoại ngữ Thể Dục Công Nghệ
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2
3
4
5
Lớp 12A13
Có tác dụng từ ngày 06/01/2020
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Thể Dục Hóa học Vật lý Anh TC Sinh học
2 Văn TC Thể Dục Hóa TC Địa lí Ngoại ngữ Địa lí
3 Văn học Văn học GDCD Ngoại ngữ Vật lý Văn học
4 Toán Lịch sử Toán Ngoại ngữ Công Nghệ Sinh hoạt
5 Toán Tin học Toán TC Hóa học Tin học
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2
3
4
5
Lớp 12A14
Có tác dụng từ ngày 06/01/2020
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Tin học Thể Dục Lịch sử GDCD Hóa học
2 Toán Công Nghệ Thể Dục Vật lý Văn học Hóa TC
3 Toán Toán TC Hóa học Ngoại ngữ Văn học Sinh học
4 Địa lí Văn học Tin học Ngoại ngữ Vật lý Sinh hoạt
5 Địa lí Văn TC Ngoại ngữ Toán Anh TC
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2
3
4
5
Lớp 12A15
Có tác dụng từ ngày 06/01/2020
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Văn học Tin học Anh TC Thể Dục Sinh học
2 Hóa học Văn học Tin học Ngoại ngữ Thể Dục Hóa học
3 Hóa TC GDCD Ngoại ngữ Địa lí Công Nghệ Toán TC
4 Toán Vật lý Ngoại ngữ Toán Văn học Sinh hoạt
5 Toán Vật lý Địa lí Lịch sử Văn TC
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2
3
4
5