Thông báo về đánh giá, xếp loại Đảng viên năm 2019

0
2798

Căn cứ  Hướng dẫn số 04-HD/TU ngày 27/12/2019 của Thành ủy Biên Hòa về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại Đảng viên năm 2019. Chi bộ đề nghị Đảng viên thực hiện như sau:

  1. Xin ý kiến nhận xét của cấp ủy nơi cư trú: 

          Đảng viên ghi thông tin cá nhân vào “Phiếu xin ý kiến” rồi nộp cho nơi cư trú

  1. Tự kiểm điểm cá nhân năm 2019

          Mục 1- Phần VII: Căn cứ kết quả xếp loại năm học 2018 – 2019

  1. Cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2020

          Tham khảo thêm bản phụ lục này. (Bấm vào đây)

  1. Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2019

          Hướng dẫn kê khai. (Bấm vào đây)

  1. Phiếu bổ sung thông tin hồ sơ
  2. Họp Chi bộ: 14 giờ 00 phút, Thứ 6, ngày 10/01/2020

Lưu ý:  Các hồ sơ 1,2,3,4,5 sẽ nộp vào buổi họp Chi bộ. Không đánh giá, xếp loại Đảng viên nếu thiếu hồ sơ

Các mẫu trên Chi bộ sẽ phát cho Đảng viên trong sáng thứ 6, ngày 3/1/2020. hoặc có thể tải về các biễu mẫu tại đây