Thời khóa biểu lớp Học kỳ 1, năm học 2019 – 2020

0
9859
Lớp 10A01
Có tác dụng từ ngày 19/08/2019
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Thể Dục Hóa học Văn học Toán Địa lí
2 Ngoại ngữ Thể Dục Hóa học Văn học Toán TC Sinh học
3 Ngoại ngữ Vật lý Văn học GDCD Lý TC Ngoại ngữ
4 Toán GDQP Lịch sử Tin học Vật lý Anh TC
5 Toán Hóa TC Địa lí Công Nghệ Tin học Sinh hoạt
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2
3
4
5
Lớp 10A02
Có tác dụng từ ngày 19/08/2019
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Công Nghệ GDQP Vật lý Hóa học Toán
2 Địa lí Hóa TC GDCD Vật lý Hóa học Toán
3 Toán TC Toán Lý TC Văn học Anh TC Lịch sử
4 Tin học Ngoại ngữ Thể Dục Văn học Văn học Địa lí
5 Tin học Ngoại ngữ Thể Dục Ngoại ngữ Sinh học Sinh hoạt
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2
3
4
5
Lớp 10A03
Có tác dụng từ ngày 19/08/2019
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Hóa học Văn học Ngoại ngữ Thể Dục Vật lý
2 Toán Hóa học Văn học Ngoại ngữ Thể Dục Vật lý
3 Toán GDQP Lý TC Tin học Sinh học Toán
4 Địa lí Công Nghệ GDCD Lịch sử Anh TC Toán TC
5 Địa lí Tin học Hóa TC Văn học Ngoại ngữ Sinh hoạt
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2
3
4
5
Lớp 10A04
Có tác dụng từ ngày 19/08/2019
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Vật lý Địa lí Ngoại ngữ Văn học Hóa học
2 Toán Vật lý Địa lí Ngoại ngữ Văn học Hóa học
3 Toán Thể Dục Lịch sử Công Nghệ Tin học Toán
4 Anh TC Tin học Hóa TC GDQP Sinh học Toán TC
5 Ngoại ngữ Văn học Lý TC Thể Dục GDCD Sinh hoạt
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2
3
4
5
Lớp 10A05
Có tác dụng từ ngày 19/08/2019
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO GDQP Hóa học Thể Dục Công Nghệ Ngoại ngữ
2 Toán GDCD Vật lý Lịch sử Sinh học Anh TC
3 Địa lí Hóa học Địa lí Vật lý Lý TC Hóa TC
4 Văn học Văn học Toán Ngoại ngữ Tin học Toán TC
5 Văn học Thể Dục Toán Ngoại ngữ Tin học Sinh hoạt
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2
3
4
5
Lớp 10A06
Có tác dụng từ ngày 19/08/2019
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Văn học Lý TC Hóa TC Sinh học Ngoại ngữ
2 Địa lí Văn học Toán Tin học Hóa học Ngoại ngữ
3 Văn học Toán GDQP Tin học Thể Dục Địa lí
4 Ngoại ngữ Thể Dục Công Nghệ Toán Vật lý Lịch sử
5 Anh TC GDCD Hóa học Toán TC Vật lý Sinh hoạt
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2
3
4
5
Lớp 10A07
Có tác dụng từ ngày 19/08/2019
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Sinh học Hóa học Địa lí Hóa TC Toán
2 Ngoại ngữ GDQP Hóa học Địa lí Văn học Toán
3 Ngoại ngữ Công Nghệ Lý TC Thể Dục Tin học Ngoại ngữ
4 Văn học Toán Vật lý Thể Dục GDCD Anh TC
5 Văn học Toán TC Tin học Vật lý Lịch sử Sinh hoạt
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2
3
4
5
Lớp 10A08
Có tác dụng từ ngày 19/08/2019
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Vật lý Ngoại ngữ Anh TC Văn học Văn học
2 Toán Vật lý Ngoại ngữ Ngoại ngữ Công Nghệ Văn học
3 Toán Thể Dục Tin học Hóa TC Hóa học Toán
4 Lịch sử Thể Dục Tin học Hóa học Địa lí Toán TC
5 Lý TC Sinh học GDCD GDQP Địa lí Sinh hoạt
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2
3
4
5
Lớp 10A09
Có tác dụng từ ngày 19/08/2019
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Hóa học Văn học Lý TC Thể Dục Vật lý
2 Ngoại ngữ Hóa học Văn học Toán Thể Dục Vật lý
3 Văn học GDCD Hóa TC Tin học Công Nghệ Ngoại ngữ
4 Toán Sinh học Toán TC Địa lí Lịch sử Anh TC
5 Toán GDQP Ngoại ngữ Địa lí Tin học Sinh hoạt
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2
3
4
5
Lớp 10A10
Có tác dụng từ ngày 19/08/2019
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO GDCD Ngoại ngữ Hóa học Địa lí Toán
2 Văn học Lịch sử Ngoại ngữ Hóa học Địa lí Toán
3 Ngoại ngữ Toán Thể Dục Thể Dục Anh TC Văn học
4 Sinh học Lý TC Toán TC Công Nghệ Vật lý Văn học
5 Tin học Hóa TC GDQP Tin học Vật lý Sinh hoạt
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2
3
4
5
Lớp 10A11
Có tác dụng từ ngày 19/08/2019
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Văn học Toán Ngoại ngữ Toán Vật lý
2 Văn học Văn học Toán TC Anh TC Toán Vật lý
3 Lịch sử Hóa học Ngoại ngữ GDQP Thể Dục Địa lí
4 Địa lí Hóa học Ngoại ngữ Thể Dục Công Nghệ Hóa TC
5 Sinh học Lý TC Tin học GDCD Tin học Sinh hoạt
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2
3
4
5
Lớp 10A12
Có tác dụng từ ngày 19/08/2019
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Anh TC Toán TC Công Nghệ Thể Dục Hóa TC
2 Văn học Ngoại ngữ Toán Tin học Thể Dục Hóa học
3 Lịch sử Sinh học Tin học Địa lí GDCD Văn học
4 Toán Vật lý GDQP Ngoại ngữ Địa lí Văn học
5 Toán Vật lý Lý TC Ngoại ngữ Hóa học Sinh hoạt
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2
3
4
5
Lớp 10A13
Có tác dụng từ ngày 19/08/2019
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Toán Văn học Tin học Vật lý Toán
2 Hóa học Toán Văn học GDQP Vật lý Toán TC
3 Hóa TC Lý TC GDCD Ngoại ngữ Tin học Lịch sử
4 Thể Dục Sinh học Anh TC Địa lí Hóa học Văn học
5 Thể Dục Ngoại ngữ Ngoại ngữ Địa lí Công Nghệ Sinh hoạt
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2
3
4
5
Lớp 10A14
Có tác dụng từ ngày 19/08/2019
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Vật lý Tin học Ngoại ngữ Địa lí Toán
2 Lịch sử Ngoại ngữ Tin học Ngoại ngữ Địa lí Toán
3 Hóa học GDQP Anh TC Lý TC Vật lý Văn học
4 Văn học Toán Sinh học GDCD Thể Dục Hóa học
5 Văn học Toán TC Công Nghệ Hóa TC Thể Dục Sinh hoạt
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2
3
4
5
Lớp 10A15
Có tác dụng từ ngày 19/08/2019
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Toán Thể Dục GDQP Tin học Văn học
2 Hóa học Toán TC Thể Dục Công Nghệ Tin học Văn học
3 Văn học Ngoại ngữ Lý TC Hóa TC Ngoại ngữ Hóa học
4 Địa lí GDCD Toán Anh TC Vật lý Lịch sử
5 Địa lí Sinh học Toán Ngoại ngữ Vật lý Sinh hoạt
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2
3
4
5
Lớp 11A01
Có tác dụng từ ngày 19/08/2019
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Vật lý Hóa học Thể Dục Văn học Địa lí
2 Ngoại ngữ Vật lý Hóa học Thể Dục Văn học Lịch sử
3 Ngoại ngữ Văn học Sinh học Văn học GDCD Ngoại ngữ
4 Toán Toán Lý TC Hóa TC Tin học Anh TC
5 Toán Toán Công Nghệ Tin học Toán TC Sinh hoạt
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2
3
4
5
Lớp 11A02
Có tác dụng từ ngày 19/08/2019
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Thể Dục Văn học Hóa học Vật lý Ngoại ngữ
2 Toán Tin học Văn học Hóa học Vật lý Ngoại ngữ
3 Toán Tin học Hóa TC Lịch sử Công Nghệ Toán
4 Anh TC Sinh học Địa lí Văn học Thể Dục Toán TC
5 Ngoại ngữ GDCD Lý TC Toán Văn học Sinh hoạt
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2
3
4
5
Lớp 11A03
Có tác dụng từ ngày 19/08/2019
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Tin học Thể Dục Ngoại ngữ Ngoại ngữ Vật lý
2 Lịch sử GDCD Công Nghệ Ngoại ngữ Anh TC Lý TC
3 Tin học Toán Văn học Toán TC Văn học Sinh học
4 Toán Văn học Hóa học Toán Văn học Địa lí
5 Toán Thể Dục Hóa học Hóa TC Vật lý Sinh hoạt
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2
3
4
5
Lớp 11A04
Có tác dụng từ ngày 19/08/2019
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Toán Toán Toán Vật lý Công Nghệ
2 Sinh học Toán Thể Dục Toán TC Vật lý Ngoại ngữ
3 Tin học Tin học Lý TC Địa lí Hóa học Ngoại ngữ
4 Hóa học Ngoại ngữ Văn học GDCD Anh TC Lịch sử
5 Hóa TC Văn học Văn học Văn học Thể Dục Sinh hoạt
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2
3
4
5
Lớp 11A05
Có tác dụng từ ngày 19/08/2019
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Toán Vật lý Hóa học Công Nghệ Văn học
2 Ngoại ngữ Toán Vật lý Hóa học GDCD Văn học
3 Sinh học Ngoại ngữ Địa lí Toán TC Toán Ngoại ngữ
4 Tin học Văn học Thể Dục Toán Hóa TC Anh TC
5 Tin học Văn học Lịch sử Thể Dục Lý TC Sinh hoạt
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2
3
4
5
Lớp 11A06
Có tác dụng từ ngày 19/08/2019
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Thể Dục Ngoại ngữ Vật lý Hóa học Lịch sử
2 Văn học Thể Dục Ngoại ngữ Vật lý Hóa TC Địa lí
3 Văn học GDCD Toán Hóa học Ngoại ngữ Văn học
4 Sinh học Công Nghệ Tin học Toán Toán TC Văn học
5 Lý TC Anh TC Tin học Toán Toán Sinh hoạt
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2
3
4
5
Lớp 11A07
Có tác dụng từ ngày 19/08/2019
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Văn học Ngoại ngữ Văn học Toán Lịch sử
2 Sinh học Văn học Anh TC Văn học Toán TC Công Nghệ
3 Vật lý Thể Dục Thể Dục Toán Hóa TC Vật lý
4 Toán Tin học Hóa học Hóa học Ngoại ngữ Lý TC
5 Toán Tin học Địa lí GDCD Ngoại ngữ Sinh hoạt
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2
3
4
5
Lớp 11A08
Có tác dụng từ ngày 19/08/2019
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Vật lý Ngoại ngữ Hóa học Văn học Toán
2 Lịch sử Lý TC Ngoại ngữ Hóa học Văn học Toán
3 Địa lí Hóa TC Công Nghệ Thể Dục Toán Vật lý
4 Tin học Văn học Tin học Toán Ngoại ngữ Sinh học
5 GDCD Văn học Thể Dục Toán TC Anh TC Sinh hoạt
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2
3
4
5
Lớp 11A09
Có tác dụng từ ngày 19/08/2019
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Ngoại ngữ Tin học Thể Dục Vật lý Toán
2 Lý TC Anh TC Tin học Thể Dục Vật lý Toán
3 Địa lí Công Nghệ Văn học Ngoại ngữ Văn học Sinh học
4 Toán Hóa học Văn học Hóa học Văn học Lịch sử
5 Toán Hóa TC Ngoại ngữ GDCD Toán TC Sinh hoạt
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2
3
4
5
Lớp 11A10
Có tác dụng từ ngày 19/08/2019
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Văn học Công Nghệ Toán Ngoại ngữ Hóa học
2 Địa lí Văn học Lý TC Toán GDCD Hóa TC
3 Vật lý Anh TC Ngoại ngữ Tin học Toán Lịch sử
4 Vật lý Toán TC Ngoại ngữ Thể Dục Tin học Sinh học
5 Hóa học Toán Văn học Thể Dục Văn học Sinh hoạt
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2
3
4
5
Lớp 11A11
Có tác dụng từ ngày 19/08/2019
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Công Nghệ Toán Ngoại ngữ Văn học Ngoại ngữ
2 Lịch sử Vật lý Toán Ngoại ngữ Văn học Anh TC
3 Tin học Văn học Thể Dục Toán TC GDCD Địa lí
4 Toán Hóa học Văn học Tin học Vật lý Sinh học
5 Toán Thể Dục Hóa TC Hóa học Lý TC Sinh hoạt
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2
3
4
5
Lớp 11A12
Có tác dụng từ ngày 19/08/2019
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Ngoại ngữ Thể Dục Toán TC Tin học Địa lí
2 Vật lý Ngoại ngữ Thể Dục Toán Tin học Lịch sử
3 Sinh học Hóa học GDCD Hóa TC Văn học Vật lý
4 Văn học Toán Công Nghệ Ngoại ngữ Văn học Lý TC
5 Văn học Toán Toán Anh TC Hóa học Sinh hoạt
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2
3
4
5
Lớp 11A13
Có tác dụng từ ngày 19/08/2019
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Toán Văn học Tin học Ngoại ngữ Ngoại ngữ
2 Sinh học Toán TC Văn học Lý TC Ngoại ngữ Anh TC
3 Văn học Thể Dục Toán Vật lý Hóa học Hóa học
4 Vật lý GDCD Thể Dục Toán Công Nghệ Địa lí
5 Lịch sử Hóa TC Tin học Toán Văn học Sinh hoạt
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2
3
4
5
Lớp 11A14
Có tác dụng từ ngày 19/08/2019
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Lịch sử Hóa học Sinh học Văn học Ngoại ngữ
2 Toán GDCD Hóa TC Tin học Văn học Anh TC
3 Toán Văn học Văn học Địa lí Thể Dục Toán
4 Ngoại ngữ Thể Dục Toán Vật lý Tin học Toán TC
5 Ngoại ngữ Hóa học Lý TC Vật lý Công Nghệ Sinh hoạt
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2
3
4
5
Lớp 11A15
Có tác dụng từ ngày 19/08/2019
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Hóa học Lý TC Lịch sử Hóa TC Toán
2 Ngoại ngữ Hóa học GDCD Địa lí Công Nghệ Toán
3 Ngoại ngữ Sinh học Toán Thể Dục Tin học Ngoại ngữ
4 Vật lý Văn học Văn học Thể Dục Toán Anh TC
5 Vật lý Văn học Văn học Tin học Toán TC Sinh hoạt
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2
3
4
5
Lớp 12A01
Có tác dụng từ ngày 19/08/2019
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO GDCD Văn học Văn TC Lịch sử Hóa học
2 Ngoại ngữ Toán Văn học Văn học Lịch sử Hóa học
3 Ngoại ngữ Thể Dục Thể Dục Sinh học Toán Địa lí
4 Vật lý Công Nghệ Lý TC Toán TC Toán Anh TC
5 Vật lý Ngoại ngữ Sinh học Toán Tin học Sinh hoạt
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2
3
4
5
Lớp 12A02
Có tác dụng từ ngày 19/08/2019
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Ngoại ngữ Sinh học Toán Văn học Ngoại ngữ
2 Vật lý Anh TC Sinh học Toán TC Văn học Địa lí
3 GDCD Vật lý Toán Lịch sử Tin học Hóa học
4 Toán Văn học Công Nghệ Lịch sử Thể Dục Lý TC
5 Toán Văn TC Hóa học Thể Dục Ngoại ngữ Sinh hoạt
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2
3
4
5
Lớp 12A03
Có tác dụng từ ngày 19/08/2019
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Ngoại ngữ Lý TC Sinh học GDCD Địa lí
2 Toán Ngoại ngữ Toán Sinh học Tin học Lịch sử
3 Toán Công Nghệ Văn học Thể Dục Lịch sử Toán
4 Hóa học Vật lý Văn học Văn TC Ngoại ngữ Toán TC
5 Hóa học Vật lý Anh TC Văn học Thể Dục Sinh hoạt
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2
3
4
5
Lớp 12A04
Có tác dụng từ ngày 19/08/2019
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Toán Toán TC Anh TC Ngoại ngữ Lịch sử
2 Vật lý Toán Công Nghệ Sinh học Ngoại ngữ Địa lí
3 Hóa học Văn TC Hóa học Sinh học Văn học Vật lý
4 Toán Thể Dục Ngoại ngữ Tin học Văn học Lý TC
5 Toán Thể Dục Văn học Lịch sử GDCD Sinh hoạt
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2
3
4
5
Lớp 12A05
Có tác dụng từ ngày 19/08/2019
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Văn học Toán TC Vật lý Toán Sinh học
2 Sinh học Văn học Toán Vật lý Toán Thể Dục
3 Lịch sử Toán Ngoại ngữ Tin học Thể Dục Lịch sử
4 Văn TC GDCD Lý TC Ngoại ngữ Hóa học Địa lí
5 Văn học Anh TC Công Nghệ Ngoại ngữ Hóa học Sinh hoạt
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2
3
4
5
Lớp 12A06
Có tác dụng từ ngày 19/08/2019
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Toán Vật lý Địa lí Văn học Lịch sử
2 Sinh học Toán Vật lý GDCD Văn học Lịch sử
3 Sinh học Ngoại ngữ Hóa học Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán TC
4 Toán Anh TC Văn học Lý TC Thể Dục Hóa học
5 Toán Công Nghệ Văn TC Tin học Thể Dục Sinh hoạt
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2
3
4
5
Lớp 12A07
Có tác dụng từ ngày 19/08/2019
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Lịch sử Ngoại ngữ Vật lý Thể Dục Toán
2 Hóa học Lịch sử Ngoại ngữ Vật lý Thể Dục Toán
3 Hóa học Văn học Toán GDCD Ngoại ngữ Sinh học
4 Văn TC Văn học Công Nghệ Toán Anh TC Sinh học
5 Văn học Tin học Lý TC Toán TC Địa lí Sinh hoạt
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2
3
4
5
Lớp 12A08
Có tác dụng từ ngày 19/08/2019
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Thể Dục Văn TC Toán Ngoại ngữ Sinh học
2 Toán Thể Dục Văn học Tin học Ngoại ngữ Sinh học
3 Toán Vật lý Hóa học GDCD Địa lí Toán
4 Lịch sử Vật lý Hóa học Lý TC Văn học Toán TC
5 Lịch sử Công Nghệ Ngoại ngữ Anh TC Văn học Sinh hoạt
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2
3
4
5
Lớp 12A09
Có tác dụng từ ngày 19/08/2019
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Văn học Lịch sử Văn TC Vật lý Sinh học
2 Toán Văn học Lịch sử Văn học Lý TC Sinh học
3 Toán Công Nghệ Ngoại ngữ Anh TC Toán Toán
4 Vật lý Tin học Ngoại ngữ Hóa học Thể Dục Toán TC
5 Địa lí GDCD Thể Dục Hóa học Ngoại ngữ Sinh hoạt
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2
3
4
5
Lớp 12A10
Có tác dụng từ ngày 19/08/2019
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Sinh học Thể Dục GDCD Toán Văn học
2 Toán Sinh học Công Nghệ Thể Dục Toán Văn học
3 Địa lí Hóa học Ngoại ngữ Lịch sử Lý TC Toán
4 Văn học Tin học Ngoại ngữ Vật lý Lịch sử Toán TC
5 Văn TC Anh TC Hóa học Vật lý Ngoại ngữ Sinh hoạt
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2
3
4
5
Lớp 12A11
Có tác dụng từ ngày 19/08/2019
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Toán Ngoại ngữ Lịch sử Vật lý Văn học
2 Địa lí Toán Ngoại ngữ GDCD Vật lý Văn TC
3 Toán TC Tin học Thể Dục Hóa học Toán Sinh học
4 Văn học Anh TC Thể Dục Hóa học Toán Sinh học
5 Văn học Lý TC Công Nghệ Ngoại ngữ Lịch sử Sinh hoạt
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2
3
4
5
Lớp 12A12
Có tác dụng từ ngày 19/08/2019
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO GDCD Hóa học Tin học Thể Dục Toán
2 Văn học Lịch sử Hóa học Anh TC Thể Dục Toán
3 Văn học Lịch sử Toán Vật lý Ngoại ngữ Văn học
4 Toán Vật lý Địa lí Sinh học Ngoại ngữ Văn TC
5 Toán TC Lý TC Ngoại ngữ Sinh học Công Nghệ Sinh hoạt
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2
3
4
5
Lớp 12A13
Có tác dụng từ ngày 19/08/2019
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Thể Dục Sinh học Địa lí Anh TC Vật lý
2 Văn TC Thể Dục Sinh học Lịch sử Ngoại ngữ Lý TC
3 Văn học Toán Lịch sử Ngoại ngữ Vật lý Văn học
4 Toán Hóa học Toán Ngoại ngữ Công Nghệ Văn học
5 Toán Tin học Toán TC Hóa học GDCD Sinh hoạt
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2
3
4
5
Lớp 12A14
Có tác dụng từ ngày 19/08/2019
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Lịch sử Thể Dục Lý TC GDCD Thể Dục
2 Hóa học Công Nghệ Lịch sử Vật lý Văn học Địa lí
3 Hóa học Toán Sinh học Ngoại ngữ Văn học Sinh học
4 Toán Văn học Tin học Ngoại ngữ Vật lý Toán TC
5 Toán Văn TC Ngoại ngữ Toán Anh TC Sinh hoạt
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2
3
4
5
Lớp 12A15
Có tác dụng từ ngày 19/08/2019
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Văn học GDCD Thể Dục Lịch sử Sinh học
2 Toán Văn học Hóa học Thể Dục Lịch sử Sinh học
3 Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ Vật lý Công Nghệ Toán TC
4 Vật lý Anh TC Ngoại ngữ Toán Văn học Hóa học
5 Lý TC Toán Địa lí Tin học Văn TC Sinh hoạt
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2
3
4
5