Thông báo lịch học môn Giáo dục thể chất khối 10 và môn Giáo dục địa phương khối 11

0
200

1. Danh sách xếp lớp môn thể dục khối 10

– Nếu học sinh không có tên trong danh sách thì chọn môn, chọn lớp và liên hệ với giáo viên phụ trách lớp thể dục để được bổ sung (trong buổi học thể dục đầu tiên của lớp học môn tương ứng)

– Xem danh sách xếp lớp tại đây

2. Thời khóa biểu buổi chiều