Thông báo về đánh giá, xếp loại Đảng viên năm 2020

0
3148

Căn cứ  Hướng dẫn số 02-HD/TU ngày 23/11/2020 của Thành ủy Biên Hòa về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại Đảng viên năm 2020. Chi bộ đề nghị Đảng viên thực hiện như sau:

  1. Hồ sơ cá nhân gồm: (bấm vào tên từng loại để tải về)

2. Họp chi bộ triển khai kế hoạch nhận xét, đánh giá Đảng viên năm 2020: Lúc 13 giờ 30 phút, thứ 6, ngày 04/12/2020 tại hội trường nhỏ

3. Họp chi bộ để nhận xét, đánh giá Đảng viên năm 2020: Lúc 13 giờ 30 phút, thứ 6, ngày 18/12/2020 tại hội trường nhỏ