Lịch dạy trực tuyến thứ 4 (24/02/2021)

0
3785

THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN XEM TẠI ĐÂY

Khối 10
Tiết Đường link học Môn Đường link kiểm tra, đánh giá
1 (7h30 – 8h15) Click tại đây Hóa Từ 8h00 đến 8h15

Click tại đây

2 (8h15 – 9h00) Hóa
Nghỉ giải lao Nghỉ giải lao (9h00 – 9h30)
3 (9h30 – 10h15) Địa Từ 10h05 đến 10h15

Click tại đây

4 (10h15 – 11h00) GDCD Từ 10h50 đến 11h00

Click tại đây

Khối 11
Tiết Đường link học Môn Đường link kiểm tra, đánh giá
1 (7h30 – 8h15) Click tại đây Sinh
2 (8h15 – 9h00 Sinh Từ 8h50 đến 9h00

Click tại đây

Nghỉ giải lao Nghỉ giải lao (9h00 – 9h30)
3 (9h30 – 10h15) Hóa Từ 9h20 đến 9h30

Click tại đây

4 (10h15 – 11h00) Hóa Từ 10h50 đến 11h00

Click tại đây

Khối 12
Tiết Đường link học Môn Đường link kiểm tra, đánh giá
1 (7h30 – 8h15) Click tại đây Hóa
2 (8h15 – 9h00 Hóa Từ 8h20 đến 8h30

Click tại đây

Nghỉ giải lao Nghỉ giải lao (9h00 – 9h30)
3 (9h30 – 10h15) Địa
4 (10h15 – 11h00) Địa Từ 10h50 đến 11h00

Click tại đây