Mẫu báo cáo ý tưởng dự án tham gia cuộc thi KHKT cấp trường NH 2019-2020

0
10729

Mẫu báo cáo “ Ý tưởng nghiên cứu”

 BÁO CÁO Ý TƯỞNG

THAM GIA CUỘC THI KHKT CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2019-2020

TÊN DỰ ÁN

  1. Lí do chọn đề tài: Mô tả ngắn gọn tóm tắt cơ sở khoa học của vấn đề nghiên cứu và giải thích tại sao vấn đề đó quan trọng trong khoa học. Nếu có thể, giải thích về bất kì tác động xã hội nào của vấn đề nghiên cứu.
  2. Câu hỏi nghiên cứu; Vấn đề nghiên cứu; Giả thuyết khoa học.
  3. Thiết kế và phương pháp nghiên cứu:

+ Mô tả chi tiết tiến trình và thiết kế thí nghiệm (thực nghiệm), bao gồm phương pháp thu thập số liệu, xác định giải pháp và thiết kế mô hình… Chỉ mô tả cho dự án của mình nghiên cứu, không bao gồm công việc được thực hiện bởi người hướng dẫn hay của những người khác.

+ Xác định những rủi ro tiềm năng và những cảnh báo an toàn cần thiết.

  1. Tiến hành nghiên cứu:

+ Trình bày tiến trình nghiên cứu, bao gồm việc thu thập, phân tích và giải thích dữ liệu; xây dựng và kiểm tra mô hình thiết kế.

+ Kết luận khoa học về câu hỏi nghiên cứu, vấn đề nghiên cứu, giả thuyết khoa học.

  1. Tài liệu tham khảo:

+ Liệt kê tối thiểu tài liệu tham khảo chính (Ví dụ các bài báo khoa học, sách, trang web) đã nghiên cứu.

+ Trình bày tài liệu tham khảo theo dạng: Tên tác giả, tên tài liệu. Nơi xuất bản, năm xuất bản.

Đề xuất người hướng dẫn: …………………………………………………………..

Biên Hòa, ngày … tháng … năm 2019

Người báo cáo ý tưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)