Thời khóa biểu học kỳ II – NH 2023-2024 – Áp dụng từ ngày 08/01/2024

0
2080

I. THỜI KHÓA BIỂU CHÍNH KHÓA

1. Thời khóa biểu của lớp xem tại đây

2. Thời khóa biểu giáo viên xem tại đây

II. THỜI KHÓA BIỂU TRÁI BUỔI

Xem chi tiết trong ảnh đính kèm hoặc tại đây