Hướng dẫn phòng tránh dịch COVID-19 cho học sinh, sinh viên.

0
1631

Trước khi đến lớp, học sinh phải được đo thân nhiệt, nếu sốt thì chủ động ở nhà và thông báo cho nhà trường.
Nguồn: Công văn số 180/MT-VP ngày 12-02-2020

Hãy xem hết clip hướng dẫn để đảm bảo sức khỏe của bản thân và cộng đồng nhé >3

Tải clip hướng dẫn tại đây

https://www.youtube.com/watch?v=2KWKAAzmWZQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2IhClkVOujgDrZNiR8rRZLEZ7MvHr-JKTMfK5UBL-NsAPGOUMb-gu6B50